Dirprwyaeth o Sbaen yn dod i Gymru i gwrdd a'r diwydiant cig

08/06/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ymwelodd dirprwyaeth o fewnforwyr a phrynwyr archfarchnadoedd o Sbaen â Chymru y mis hwn, a thrwy hynny gwnaethant dynnu sylw at y rhan hanfodol sydd gan allforion i wneud y diwydiant cig yn broffidiol.

Bu’r grŵp yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymweld â fferm Dai Charles Evans, sef Tan-y-graig yn Silian, ger Llanbedr Pont Steffan, yn ogystal ag arddangosiad coginio Oen Cymru gan Hybu Cig Cymru.

 

Roedd y ddirprwyaeth yn cynnwys cynrychiolwyr un o'r cwmnïau man-werthu mawr, yn ogystal â chyflenwyr i'r sector gwasanaeth bwyd ac arlwyo.

 

Yn ôl Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Datblygu Allforion, Deanna Jones, a gyfarfu â phrynwyr o Sbaen yn ystod eu hymweliad â Chymru, mae'r hyn sy’n apelio at gwsmeriaid mewn gwahanol wledydd lle mae Cig Oen Cymru yn cael ei werthu yn amrywio – ac mae hyn o fantais fawr i’r diwydiant.

 

“Yn draddodiadol, mae marchnad Prydain yn gosod premiwm ar goesau cig oen ar gyfer ciniawau rhost” meddai Deanna. “Felly, mae’n allweddol i'n diwydiant ddod o hyd i farchnadoedd premiwm ar gyfer rhannau eraill o'r anifail - 'cydbwysedd carcas' fel y'i gelwir.”

 

“Mae gan ddefnyddwyr mewn gwledydd eraill draddodiadau coginio gwahanol ac maen nhw’n defnyddio cig oen i’w goginio’n araf ac ar gyfer barbeciws, yn hytrach na chanolbwyntio ar gig rhost ar ddydd Sul,”  esboniodd. “Yn Sbaen, maen nhw’n chwilio’n bennaf am ysgwyddau a lwynau, a thrwy fanteisio ar y dewisiadau gwahanol hyn gall allforion fod yn bwysig o ran cael pris da i broseswyr yng Nghymru, ac yn y pen draw i ffermwyr.”

 

Cynnydd sylweddol

 

Er bod y duedd o ddefnyddio cig oen yn Sbaen, yr un fath ag mewn sawl rhan o Orllewin Ewrop, yn lleihau ychydig, sylwodd un mân-werthwr sy'n trafod Cig Oen Cymru wedi’i frandio y bu cynnydd sylweddol yn y gwerthiant yn 2017.

 

“Law yn llaw â'r ansawdd a'r cysondeb y maen nhw’n ei ddisgwyl gan Gig Oen Cymru, mae defnyddwyr yn Sbaen yn gwerthfawrogi statws PGI Ewropeaidd y cig – sef dynodiad y mae galw mawr amdano ac sy’n cael ei rannu â nifer o frandiau premiwm eraill megis Siampên a Ham Parma,” ychwanegodd Deanna.

 

“Yn naturiol, mae'r diwydiant yn awyddus i sicrhau mynediad di-doll i'n marchnadoedd Ewropeaidd cryf, a chadw statws PGI ar ôl Brexit,” meddai.