Disgyblion uwchradd Sir Gâr i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cymunedol dan do

27/08/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol.

Cafodd y penderfyniad ei wneud ar ôl ymgynghori â phenaethiaid ysgolion uwchradd a gweithredwyr cludiant ysgol yn y sir.
 
Mae'n dilyn cyngor a gyhoeddwyd ddoe gan Grŵp Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion.
 
Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin wisgo gorchuddion wyneb ar yr holl gludiant ysgol gan gynnwys tacsis ac mewn mannau cymunedol lle mae asesiadau risg ysgolion yn dangos nad yw cadw pellter cymdeithasol yn bosibl. Nid yw hyn yn cynnwys ystafelloedd dosbarth.
 

 

Mae'r Cyngor yn gofyn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant ar gyfer y diwrnod cyntaf yn yr ysgol lle bo hynny'n bosibl. Bydd y cyngor yn darparu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer y disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.


 
Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Ein prif flaenoriaeth, ers dechrau'r pandemig hwn, yw cadw pawb, disgyblion a staff, mor ddiogel â phosibl a chaniatáu iddynt ganolbwyntio ar ddysgu.
 
“Rydym wedi trafod y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar ddefnyddio gorchuddion wyneb gyda'n penaethiaid ysgolion uwchradd a'n gweithredwyr cludiant ysgol.
 
“Bydd yn ofynnol i ddisgyblion a staff wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, gan gynnwys cludiant ysgol ac mewn rhai mannau cymunedol y tu mewn i ysgolion, er enghraifft, mewn coridorau a ffreuturau.

 

Mesurau ychwanegol


 
“Mae'n bwysig nodi bod hyn yn ychwanegol at fesurau amrywiol rydym eisoes wedi'u gweithredu yn ein hysgolion i leihau'r risg i staff a disgyblion. Mae'n cynnwys mynedfeydd/allanfeydd ar wahân a systemau unffordd, glanhau mwy manwl, mannau golchi dwylo a hylif diheintio dwylo; yn ogystal â gweithdrefnau eraill fel grwpio disgyblion a gwahanol amserau cinio er mwyn lleihau cyswllt gymaint â phosibl.
 
“Rydym yn gobeithio y bydd rhieni'n cefnogi'r penderfyniad hwn ac yn helpu i atgyfnerthu'r neges hon ar ddefnyddio gorchuddion wyneb gyda'u plant, ynghyd â phwysigrwydd cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo'n rheolaidd.
 
“Rydym hefyd yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.”
 
Bydd y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion yn cael ei adolygu'n barhaus.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer mynd yn ôl i'r ysgol ewch i wefan y cyngor .