Diwrnod Bydeang Clefydau Crohn's a Cholitis

19/05/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Crohn's a Colitis UK

Fe gynhaliodd elusen Crohn’s a Cholitis Prydain, Ddiwrnod Bydeang Clefyd y Coluddyn heddiw er mwyn codi ymwybyddiaeth a chodi arian tuag at yr elusen. 

 

Mae dros 300,000 o bobl Prydain, a miliynau’n rhagor ledled y byd yn byw gyda Chlefyd Crohn’s neu Golitis sef 1 o bob 210 o’r boblogaeth. Boed yn aelod o’n teulu; yn ffrind neu’n gydweithiwr, mae’r posibilrwydd ein bod yn adnabod rhywun sy’n dioddef unai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o ganlyniad i’r clefydau hyn, yn uchel.

 

Yn ôl arbenigwyr, mae’r clefydau yn para gydol oes; yn amhosib eu rhagweld  a chanddynt y grym i beryglu bywydau.  Ymysg y prif symptomau y mae dolur rhydd eithafol, (diarrhea) sy’n aml yn cynnwys gwaed; poenau aruthrol; blinder eithriadol, a'r modd o golli llawer iawn o bwysau yn sydyn.

 

Nid oes iachâd, ac mae dioddefwyr y clefydau hyn yn aml yn byw bywydau sy’n llawn meddygyniaethau a thriniaethau meddygol; yn ogystal â chywilydd, unigrwydd, a brwydrau emosiynol.  

 

Dillad porffor

 

Heddiw, roedd aelodau cymdeithas Crohn’s a Cholitis Prydain yn gwisgo dillad porffor, ac yn annog eraill i wneud yr un fath er mwyn codi ymwybyddiaeth.  Mae’r elusen yn bodoli i gefnogi dioddefwyr, yn ogystal ag ariannu ymchwiliadau meddygol sy’n brwydro i wella a datblygu’r meddygyniaethau ar eu cyfer.

 

Os hoffech chi gyfrannu, gallwch anfon neges destun gan ysgrifennu PURP19 £5, a’i anfon at 70070. Fel arall, mae’r elusen yn eich annog i ymweld â’u gwefan i ddysgu am y clefydau,  a rhannu gwybodaeth am grohn’s a cholitis mewn unrhyw ffordd bosibl.

 

Mae’r elusen yn apelio am arian tuag at ymchwil, ond maent yn ymbilio am gefnogaeth, caredigrwydd a dealltwriaeth pobl am y clefydau, sydd  hefyd yn hanfodol i’r dioddefwyr. Efallai, wrth wneud hynny, y byddwch yn rhoi’r hyder i rywun rannu eu stori hwy, a gofyn am eich cefnogaeth.

 

Mae clefydau Crohn's a Cholitis eisoes wedi cael ei drafod yn y Cynulliad Cenedlaethol gyda deiseb wedi'i chyflwyno i Aelodau'r Cynulliad yn galw am wella'r ddarpariaeth gofal a thriniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd ar gyfer y clefydau hyn.