Eisteddfod T wedi denu 6000 o gystadleuwyr

Daeth yr eisteddfod ddigidol gyntaf erioed i ben ddydd Gwener yn dilyn wythnos gyffrous o gystadlu, ac fe roedd y cyfryngau cymdeithasol yn llawn negeseuon o gefnogaeth a diolch gan gystadleuwyr, hyfforddwyr, athrawon a chynulleidfaoedd fel ei gilydd.

Yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn wythnos Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych, a ohiriwyd oherwydd Covid19, mae cystadleuwyr a gwylwyr wedi bod yn mwynhau gŵyl ddigidol wahanol ar y radio, teledu ac ar-lein. “Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel," meddai Sian Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd. “Mae safon y cystadlu yn syfrdanol, ac rydyn ni mor falch o’r ymateb cadarnhaol a’r holl ganmol sydd. “Mae'r ochr dechnegol wedi bod yn dipyn o her - dibynnu'n llwyr ar westeion yn cael eu cyfweld o bell gan gyflwynwyr mewn stiwdio dros-dro yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, gan gadw at reolau pellter cymdeithasol, y beirniaid yn datgelu'r canlyniadau ar deledu byw, o'u cartrefi, ynghyd â'r holl gystadlu yn digwydd yn ddigidol.Mae wedi bod yn anodd, yn gymhleth, yn gofyn llawer o bawb ar a thu ôl y sgrin ac yn ddrwg i’r nerfau! “Ond mae wedi mynd yn rhyfeddol o dda ac rydyn ni wedi ac yn parhau i gael ymateb gwych gan y gynulleidfa. Mae gwerthfawrogiad gwirioneddol gan bobl o’r ymdrech a’r ymroddiad a aeth i lwyfannu’r Eisteddfod hon.” Cynhaliwyd Eisteddfod T trwy gydol yr wythnos hon gan ddenu dros 6000 o gystadleuwyr mewn mwy nag 80 o gystadlaethau, gyda chystadlaethau ychwanegol trwy gydol yr wythnos. Ymunodd cynulleidfaoedd yn yr hwyl, ar deledu, radio ac ar-lein gyda mwy na 25 awr o ddarlledu byw ar S4C a 18 awr ar BBC Radio Cymru a gweithgaredd di-baid ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Roedd hyd yn oed ‘faes’ eisteddfod digidol ar Facebook, Maes T gyda ‘stondinau’ rhithwir – denodd Maes T fwy na 4,400 o ymweliadau ar ei ddiwrnod cyntaf ac fe'i cadwyd ar agor am ddiwrnod ychwanegol oherwydd y galw.
Dros yr wythnosau diwethaf, mae cystadleuwyr wedi bod yn anfon fideos o’u perfformiadau i gael eu beirniadu - cyfuniad o gystadlaethau traddodiadol a chystadlaethau anffurfiol, hwyliog i deuluoedd a ffrindiau o bob oed. Ymhlith y rhain, roedd dawnsio gwerin traddodiadol a chanu cerdd-dant ynghyd ag elfennau mwy anghonfensiynol fel deuawd gydag enwogion Cymru, cystadleuaeth lip-sync, parodi o gân gyfarwydd a sgetsus i’r teulu cyfan.

 

Wythnos a hanner

 

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: “Mae wedi bod yn wythnos a hanner, un na welwyd ei thebyg ac a fydd yn cael ei dathlu a’i chofio am flynyddoedd. Ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu cydweithio gyda’r Urdd ar y fenter arloesol hon oedd yn cynnig cyfle i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd i ddisgleirio. Mae Eisteddfod T wedi llwyddo i ddod a Chymru gyfan ynghyd drwy rym technoleg ac ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu darlledu holl fwrlwm a hwyl y digwyddiad heriol a hwyliog hwn yn fyw ar S4C. Llongyfarchiadau mawr i bawb.”

 

Meddai Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw: “Drwy gydol yr wythnos mi fu BBC Radio Cymru yn dod a’r diweddaraf o hwyl a chystadlu’r digwyddiad cwbl unigryw yma a bydd cyfle i gael blas ar uchafbwyntiau’r wythnos wych gyda Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis bnawn Sadwrn am 2 y prynhawn.
“Ry’n ni’n hynod falch o fod yn rhan o ddigwyddiad arloesol a hanesyddol ac yn falch iawn o lwyddiant yr wythnos.”

 

Cyhoeddwyd testunau’r cystadlaethau ar ddechrau’r mis yn annog plant, pobl ifanc a’r genhedlaeth hŷn i wneud fideos a’u huwchlwytho i’r wefan - a throdd y cystadleuwyr allan yn eu miloedd, gyda llawer yn ffilmio gyda theulu a ffrindiau mewn gwahanol leoliadau yn defnyddio Facetime, Zoom, Teams a dulliau eraill sydd wedi dod yn gyfarwydd i lawer oherwydd y lockdown.