Eryri i godi arian trwy dwristiaeth?

08/01/2016

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae busnesau yn y diwydiant ymwelwyr yn Eryri yn cael eu gwahodd i glywed am gynllun sy’n codi chwarter miliwn o bunnoedd bob blwyddyn trwy ychwanegu swm at filiau cwsmeriaid, a fyddai’n cael ei neilltuo ar gyfer prosiectau lleol.

 

Mae Nurture Lakeland yn Ardal y Llynnoedd wedi rhedeg cynllun llwyddiannus am ugain mlynedd dan yr arwyddair “Ymweld / Rhoi / Gwarchod” ac mae cyfle i fusnesau yn Eryri wybod mwy am y cynllun. Maent yn gweithio’n agos â’r sector dwristiaeth i godi arian trwy ychwanegu swm bychan i filiau cwsmeriaid ar gyfer eu pryd o fwyd, llety neu weithgaredd. Mae’r cyfraniad yn wirfoddol a phrin ydyw fwy na £1.

 

Mae'n bosib y byddai cynllun tebyg yn dechrau yn Eryri eleni os yw'r ymateb yn ffafriol ymhlith busnesau.  

 

Eglurodd Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig: “Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i fusnesau twristiaeth ddysgu sut mae Rhoddion gan Ymwelwyr yn gweithio. Os ydynt yn hoffi’r syniad gallwn redeg cynllun peilot yn Eryri”. Aeth yn ei blaen: “Mae gennym gefnogaeth lawn Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, fe wnawn barhau os cawn gefnogaeth gan y sector twristiaeth.”

 Ydych chi'n cytuno gyda chynllun o'r fath yn Eryri?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

 

 

Nododd astudiaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd yn 2013 bosibilrwydd sylweddol cynllun rhoddion gan ymwelwyr yn Eryri. Dywedodd yr astudiaeth: “Pe bai pob ymwelydd i Eryri yn rhoi 25c, byddai’n arwain at dros £1.75 miliwn o gyllid i’r amgylchedd, cadwraeth a chymuned leol.” 

 

Cefnogaeth

 

Mae sawl busnes yn barod wedi mynegi eu cefnogaeth. Un ohonynt yw RAW Adventures / Climb Snowdon sy’n darparu ystod o weithgareddau mynydd o’u safle ym Mrynrefail. Dywedodd Kate Worthington, y perchennog, “Rhanna ein cwsmeriaid ein hangerdd am yr amgylchedd. Byddai cynllun rhoddion ymwelwyr yn ffordd wych iddynt gyfrannu at les yr ardal a garant.” Aeth yn ei blaen: “Rydym wedi crybwyll y syniad gyda’n cwsmeriaid ac maent yn gefnogol iawn.” 

 

Cynhelir y digwyddiad yn Llanberis yng Ngwesty’r Fictoria ar ddydd Llun, Ionawr 11eg am 7pm.

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru