Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypridd yw llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru

21/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypridd yw Llywydd newydd yr Urdd ar gyfer tymor 2018/19.

Bydd hefyd yn derbyn rôl Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

 

Mae Ethan newydd ddechrau astudio am radd mewn Teledu a Darlledu ym Mhrifysgol Portsmouth, ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pentre Eglwys. Tra yn yr ysgol bu’n Gadeirydd Fforwm Ieuenctid yr ysgol, yn Llysgennad i’r Urdd, yn aelod o Fwrdd Syr IfanC a chynrychiolydd Bwrdd Syr IfanC ar y bwrdd Maes a Chwaraeon ac ar y Panel Cyd-ddyn.

 

O ganlyniad i’w waith gwirfoddol gyda’r Urdd, enillodd Ethan Wobr Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017.

 

Dywedodd Ethan,”Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rôl y Llywydd, ac yn falch iawn bod y bwrdd wedi dewis ymddiried ynddaf i i arwain criw o bobl ifanc sydd yn siapio a chreu ein mudiad ni ein hunain. Mae hi’n gyfnod cyffrous gyda llawer ar yr agenda i’w drafod, heb sôn am wireddu fy addewid i wisgo fel Mistar Urdd ar faes yr Eisteddfod flwyddyn nesaf!

 

Wedi ceisio esbonio i fy ffrindiau newydd yn y brifysgol y byddai i fel Llywydd yn cynrychioli dros 53,000 o blant a phobl ifanc Cymru, mae wedi dod yn amlwg nad yw llawer o bobl y tu allan i Gymru yn ymwybodol o’r Urdd. Hoffen i ddechrau’r broses o newid hyn, gan ddechrau drwy gynyddu ymwybyddiaeth o’r mudiad ymysg y Cymry di-Gymraeg, ac yna ehangu hyn i adeiladu pontydd y tu allan i Gymru. Gallwn wneud hyn yn rhannol drwy’r neges heddwch a theithiau rhyngwladol, ond hefyd drwy ddatblygu perthnasau gyda mudiadau o wledydd eraill.

 

Yr hyn sy’n wych am y ffordd mae’r Urdd yn gweithredu ydi’r pwysigrwydd sy’n cael ei osod ar wrando ar fewnbwn yr aelodau, drwy’r Llywydd a Bwrdd Syr IfanC yn arbennig. Mae cydweithrediad a pharch ffantastig rhwng aelodau’r bwrdd, y staff â’r ymddiriedolwyr sydd yn golygu bod materion yn cael eu codi a’u trafod pan fo angen.

 

Mae cwpl o flaenoriaethau gen i ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac un ohonyn nhw yw datblygu brand ar gyfer Bwrdd Syr IfanC er mwyn helpu pobl o’r tu allan i ddeall yr hyn mae’r Bwrdd yn ei wneud, codi ymwybyddiaeth o rôl y Llywydd a rhoi ystyr o berthyn i’r aelodau.

 

Er bod darpariaeth gweithgareddau a chefnogaeth yr Urdd ar gyfer dysgwyr Cymraeg wedi datblygu llawer dros y blynyddoedd diweddar gyda dyfodiad Cymraeg Bob Dydd yn arbennig, hoffwn flaenoriaethu trafodaeth i weld sut gallwn fynd gam ymhellach. Eleni, am y tro cyntaf bydd cynhadledd ar y cyd rhwng Cymraeg Bob Dydd a Bwrdd Syr IfanC, a dwi’n edrych ymlaen at drafod sut gall yr Urdd ehangu ei gweithgareddau i gynnwys dysgwyr mewn ysgolion di-Gymraeg ar draws Cymru.”

 

Olynu Nia Hâf o Lanrug, Gwynedd

 

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru“Mae’r Urdd yn falch iawn o benodiad Ethan i gymryd at y rôl bwysig o fod yn Llywydd y mudiad. Gan ddiolch i Nia am ei gwaith hi, estynwn croeso mawr i Ethan. Mae’n rôl gyhoeddus sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc i fod yn rhan weithredol o lunio dyfodol mudiad yr Urdd. Gyda’r canmlwyddiant ar y gorwel a nifer o ddatblygiadau cyffrous o ran y gwersylloedd, mae’n yna ddigon i’w gyflawni yn ystod y blynyddoedd nesaf.”