Ethol cadeirydd newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

29/06/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Etholodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Owain Wyn o Gaernarfon yn gadeirydd yr Awdurdod yr wythnos hon.

Hwn oedd cyfarfod cyntaf yr Awdurdod yn dilyn yr etholiadau cyngor ym mis Mai. Croesawyd hefyd 8 o Aelodau newydd i’r cyfarfod gan gynnwys y Cyng. Freya Bentham, Cyng. Annwen Hughes, Cyng. Edgar Wyn Owen, Cyng. Elfed Powell Roberts, Cyng. Catrin Wager, Cyng. Gethin Glyn Williams o Gyngor Gwynedd a’r Cyng. Pauline Heap-Williams a’r Cyng. Wyn Ellis Jones o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Bydd eu tymor fel aelodau yn ymestyn am bum mlynedd hyd at etholiadau lleol mis Mai 2022.

 

Yn ogystal ag ethol Owain Wyn yn Gadeirydd yr Awdurdod, etholwyd hefyd y Cyng. John Pughe Roberts yn Is-gadeirydd. Penodwyd Owain Wyn yn Aelod gan Lywodraeth Cymru ac mae’n Aelod ers bron i bedair blynedd. Ef oedd Is-Gadeirydd diwethaf yr Awdurdod.    Mae John Pughe Roberts yn gynghorydd Cyngor Gwynedd ar ardal Dinas Mawyddwy a Chorris.

 

Wrth groesawu’r Aelodau newydd, dywedodd Prif Weithredwr yr Awdurdod, Emyr Williams,“Mae’n gyfnod cyffrous a phwysig iawn i ni yma yn Eryri ar hyn o bryd wrth inni edrych ymlaen at y blynyddoedd nesaf. Bydd Aelodau’r Awdurdod yn cael rhannu’r cyffro hwnnw wrth iddyn nhw fynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu sy'n cynnwys penderfynu  sut bydd Eryri yn cael ei reoli am y chwe blynedd nesaf a hynny wrth gwrs o fewn cyd-destun materion megis Brexit, y ddeddf llesiant a chenedlaethau’r dyfodol ac unrhyw esblygu fydd yn digwydd i’n pwrpasau statudol ni yn sgil adroddiad Gweithgor Tirweddau’r Dyfodol. Gallwn hefyd edrych ymlaen gyda’n gilydd at weld gwaith caled ein swyddogion yn dwyn ffrwyth gydag agoriad swyddogol Yr Ysgwrn, gwireddu Cynlluniau Treftadaeth Treflun Dolgellau, Partneriaeth yr Wyddfa, Caru’r Carneddau a Chyfoeth ein Corsydd, i enwi ond dyrnaid o brosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.”

 

Gwaith diflino dros Eryri 

 

Wrth edrych ymlaen at y swydd newydd, dywedodd Owain Wyn,“Mae bod yn Gadeirydd ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfnod mor allweddol yn ei hanes yn fraint fawr i mi. Wrth ddiolch i’r Aelodau am eu caredigrwydd a’u ffydd wrth fy ethol yn Gadeirydd, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r cyn-Aelodau am eu holl waith ac yn arbennig, i’r cyn-gadeirydd, Caerwyn Roberts, am ei waith diflino a gwerthfawr dros Eryri, ei thirwedd a’i phobl, a hynny am ddeunaw mlynedd! Edrychaf ymlaen rŵan at gyd-weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau fod un o ardaloedd mwyaf arbennig Cymru, ac un o adnoddau pwysicaf Cymru yn cael ei reoli’n ofalus er budd y genedl, heddiw, ac yfory.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru