Ffermwyr yn troi at ddysgu ar-lein i ddisgleirio yn eu maes

Cynhelir gweminar fis yma ar sut y gall ffermwyr wneud y defnydd gorau o’u tir drwy bori cylchdro.

Mae cyfres o weminarau yn cael eu cynnal gan brosiect GrasscheckGB drwy gydol y tymor tyfu hwn er mwyn helpu ffermwyr i gael gwell dealltwriaeth ynghylch defnyddio a rheoli tir glas.

 

Yn y weminar nesaf bydd Nia Davies, Swyddog Ymchwil a Datblygu Hybu Cig Cymru, yn cadeirio trafodaeth rhwng James Daniel, Sefydlydd a Chyfarwyddwr Precision Grazing; John Frizzell, Rheolwr Datblygu Busnes Datamars Livestock UK a Dane de Boorder, Rheolwr Da Byw Ifainc a Phori Fferm Pomeroy sydd yn rhan o GrassCheckGB.

 

Nod GrassCheckGB yw gwella cynhyrchiant tir glas a’r defnydd o borfa ar hanner cant o ffermydd cig eidion, defaid a llaeth ledled Prydain, gan gynnwys naw o ffermydd cig eidion a defaid yng Nghymru.

 

Wrth edrych ymlaen at y weminar, dywedodd Nia Davies o HCC: “Mae gan bob un o ffermwyr GrassCheckGB system bori cylchdro mewn padogau. Bydd y gweminar hwn yn cynnig cyngor ar sut mae pori cylchdro yn gweithio ar yr egwyddor sylfaenol o bori a gorffwys, ac mae modd gwneud hyn ar bob fferm sy’n cynhyrchu cig oen, cig eidion neu laeth.
“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn dechrau pori cylchdro neu sydd am ddysgu mwy am y system, i ymuno â'r weminar – sydd am ddim – ar yr ugeinfed o Awst am 7 o’r gloch.”

 

Cydweithrediad

 

Mae'r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB), a Quality Meat Scotland (QMS) ynghyd â CIEL (Y Ganolfan Ragoriaeth Arloesol mewn Da Byw) ac ymchwilwyr yn y Sefydliad Bwyd-Amaeth a Biowyddorau (AFBI) a Rothamsted Research, yn ogystal â noddwyr y diwydiant, sef Germinal, Waitrose & Partners, Sciantec Analytical, Datamars Livestock a Handley Enterprises Cyf. Mae CIEL yn cynorthwyo i brynu offer ar ffermydd trwy arian gan Innovate UK, sef Asiantaeth Arloesi y DU.

 

Cafodd y gwaith ei ariannu o’r gronfa o £3.5m o ardollau cig coch AHDB, sef arian a glustnodwyd ar gyfer prosiectau cydweithredol a reolir gan y tri chorff ardoll cig ym Mhrydain, sef AHDB, HCC a QMS. Cafodd y gronfa ei threfnu fel cytundeb dros dro tra bo chwilio am ateb hirdymor i’r mater o ardollau’n cael eu casglu mewn lladd-dai yn Lloegr am anifeiliaid a gafodd eu magu yng Nghymru neu’r Alban.

 

Cynhelir y gweminar ar Awst 20fed ac fe ellir cofrestru yma