Ffordd amgen Cyfoeth Naturiol Cymru o ddelio â throseddau amgylcheddol

09/12/2014

Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi defnyddio dull arloesol o ddelio â chwmni sydd wedi llygru Afon Taf.

 

Ym mis Ionawr a mis Medi 2013, aeth gwastraff o safle PB Gelatins UK Limited yn Nhrefforest i’r afon yn anfwriadol.

 

Er na laddwyd yr un pysgodyn, mi wnaeth y llygredd ladd pryfed sy’n ffynhonnell fwyd bwysig i bysgod fel y brithyll a’r eog.

 

Yn hytrach nag erlyn y cwmni, derbyniodd CNC gynnig ganddo i ddefnyddio sancsiynau sifil.

 

Golyga hyn fod y cwmni wedi cytuno i dalu £20,000 i Ŵyl Taf, sef prosiect lleol a gaiff ei redeg gan Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru.

 

Mae’n annog ysgolion a grwpiau cymunedol i fwynhau Afon Taf mewn ffordd gadarnhaol ac iach, a bydd yn esgor ar fuddion hirdymor i bobl a’r amgylchedd.

 

Meddai Jane Chapman, Prif Gyfreithiwr CNC:

 

“Ar gyfer rhai troseddau amgylcheddol mae defnyddio sancsiynau sifil yn rhywbeth y gallwn ei wneud yn hytrach na mynd ar drywydd erlyniad troseddol, gan roi cyfle inni wneud rhywbeth cadarnhaol i Afon Taf a’r gymuned leol.

 

“Dim ond ar gyfer rhai troseddau y gallwn eu defnyddio, ond mae modd iddyn nhw ein helpu i sicrhau bod sefydliadau’n cydymffurfio â’r gyfraith, yn dileu unrhyw fudd ariannol a’u cael i fynd i’r afael â’u busnes mewn modd cyfrifol.

 

“Mae nifer o ddewisiadau ar gael inni dan y system sancsiynau sifil lle gallwn, er budd y cyhoedd, ystyried dewisiadau eraill ar wahân i achos llys.”

 

Mae PB Gelatins yn defnyddio calch ac asidau i dynnu gelatin o dameidiau o esgyrn anifeiliaid neu osëin. Mae’r broses yn cynhyrchu elifion masnach, calch ac osëin gwastraff a gaiff eu gollwng i’r system garthffosiaeth.

 

Meddai Jane:

 

“Mae ychwanegu sancsiynau sifil at ein dulliau gorfodi yn arbed amser ac arian i CNC ac yn rhyddhau ein hadnoddau cyfreithiol ar gyfer erlyn troseddwyr amgylcheddol mwy difrifol.”

 

Hefyd, mae’r cwmni wedi cytuno i ad-dalu costau’r ymchwiliad i CNC.

 

Meddai Peter Abell, rheolwr cynhyrchu PB Gelatins UK:

 

“Mae’r digwyddiad hwn yn destun gofid inni, oherwydd mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn bwnc sy’n uchel ar ein hagenda. Rydym bob amser wedi cymryd ein cyfrifoldebau amgylcheddol o ddifrif ac rydym wedi cydweithredu gyda CNC drwy gydol yr ymchwiliad.

 

“Cyn gynted ag y clywsom am y llygredd, mi wnaethon ni gymryd camau i gyfyngu ar ei effaith ar yr afon.

 

“Ers y digwyddiad rydym wedi buddsoddi llawer mewn gwella mwy fyth ar ein seilwaith a’n harferion er mwyn rhwystro rhywbeth o’r fath rhag digwydd eto.”

 

Ers i CNC gael ei greu mae wedi defnyddio sancsiynau sifil deirgwaith.

 

Fis Ionawr diwethaf, rhoddodd yr Authentic Curry Company o Hirwaun rodd o £3,356 i Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog mewn perthynas â throseddau’n ymwneud â gwastraff pecynnu.

 

Yn 2013, rhoddodd John Liscombe Ltd o Gasnewydd rodd o £9,000 i Ymddiriedolaeth Natur Gwent mewn perthynas â throseddau gwastraff pecynnu, ac ym mis Mai rhoddodd William Ernest Lloyd Harries o Hwlffordd rodd o £2,000 i Cadwch Gymru’n Daclus mewn perthynas â throseddau’n ymwneud â physgodfeydd.

 

Ymhob achos, cafodd costau erlyn CNC eu talu hefyd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net