Grŵp Therapi Celf Gymunedol yn dechrau yn y Gogledd

14/01/2016

Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp therapi celf gymunedol newydd ar fin cychwyn ym mis Ionawr ar gyfer trigolion sy’n profi anawsterau iechyd meddwl ym Meirionnydd. 


Bydd cynllun ‘Cyfeiriadau Newydd’ yn cael ei gynnal gan wasanaeth therapiau celfyddydol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth ag Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.


Mae therapi celf yn ffurf o seicotherapi sy’n defnyddio cyfrwng celf fel ei brif ffordd o gyfathrebu. Gall bobl ddefnyddio celf i fynegi ag archwilio meddyliau a theimladau sy’n anodd eu cyfathrebu ar lafar.

 

Nid yw ynglŷn a sgil artistig ac nid oes angen i gyfranogwyr fod a phrofiad blaenorol o wneud gwaith celf; mae’r celf yn cael ei ddefnyddio fel modd positif a chreadigol i sianelu egni a mynegiant. Mae’r gwasanaeth newydd hwn ar gyfer pobl sydd a hanes o anawsterau cymhleth, hir dymor, emosiynol ag sydd a phroblemau ymddygiad, o ganlyniad i brofiadau cynnar.

 

Bydd y cyfranogwyr yn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth gan y tim iechyd meddwl lleol. Bydd grŵp therapi celf Cyfeiriadau Newydd yn cwrdd yn wythnosol yn Nolgellau rhwng Ionawr a Ebrill 2016 ac fe fydd y gwasanaeth yn rhedeg am ddeuddeg wythnos. 

 

Mae’r gwasanaeth yn anelu i gynnig cyfleoedd i archwilio a deall anawsterau gyda phobl eraill sydd a phroblemau tebyg. Bydd y sesiynau’n helpu mynychwyr i wneud penderfyniadau ac yn annog hunanymwybyddiaeth. Bydd y grŵp yn cefnogi’r aelodau i wneud newidiadau positif yn eu bywydau ac yn helpu i godi hunan hyder a hunan barch.


Bydd y grŵp yn cael ei hwyluso gan y therapyddion celf Pamela Stanley o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Gwawr Wyn Roberts o Gyngor Gwynedd. 

 

Eglurodd Pamela Stanley, “Bydd y bartneriaeth newydd hwn yn cynnig cefnogaeth therapiwtig barhaus ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl sy’n byw yn y gymuned. Mae grwpiau tebyg wedi cael eu cynnal yn Ynys Mon ac Arfon yn y gorffennol ac yr ydym yn hynod falch o fod yn gallu ymestyn y Gwasanaeth i Feirionnydd yn 2016.”

 

Ychwanegodd Gwawr Wyn Roberts, “Mae therapi celf yn gallu helpu pobl i gael gwell dealltwriaeth ohonynt eu hunain, eu perthynas ag eraill a’u hymddygiad. Bydd gweithio o fewn grŵp fel Cyfeiriadau Newydd yn cynnig amgylchedd diogel wedi’u hwyluso ble mae modd mynegi teimladau a meddyliau gyda’n gilydd”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru