Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1140 cofnodion | Tudalen 100 o 114

Gwynedd yn rhagori yng nghystadleuaet...

22/06/2015
Categori: Addysg, Cystadlaethau

Cafodd dwy ysgol o Wynedd lwyddiant ysgubol yn rownd derfynol Cystadleuaeth Genedlaethol Llyfrau Cymraeg eleni yn Aberystwyth wrth iddynt gipio rhai o'r prif wobrwyon. 
 
Daeth tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth i’r brig yn y rownd genedlaethol i gipio Tarian Dr Dewi Davies a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y gwaith trafod a chyflwyno.
 
Bu Tîm Ysgol Pentreuchaf yn fuddugol yn ennill Tlws Anwen Tydu am y cyflwyniad gorau a dod yn ail o blith yr holl dimau drwy Gymru.
 
Daerth Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych i'r brig am y grŵp trafod gorau, a ddyfarnwyd gan Gareth William Jones. Ysgol Bronllwyn, Rhondda ...

darllenwch mwy

Diwrnod agored yn Neuadd Pantycelyn

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae myfyrwyr sy’n ymgyrchu i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor wedi cyhoeddi y bydd yfory yn ddiwrnod agored yn llawn digwyddiadau.
 
Bydd y diwrnod agored yn cael ei gynnal gan y meddianwyr a’r cefnogwyr ym Mhantycelyn ddydd Sadwrn. Ymysg y digwyddiadau sydd wedi eu cadarnhau hyd yma mae cerddoriaeth gan Swnami a Tecwyn Ifan; anerchiad gan Alun Ffred Jones a Seimon Brooks; Talwrn y Beirdd gyda Tudur Dylan Jones; a llu o ddigwyddiadau a chefnogwyr eraill sydd eto i’w cadarnhau.
 
Meddai Heledd Llwyd, un o’r ymgyrchwyr: “Rydyn ni’n estyn gwahoddiad i bawb sydd wedi byw ym Mhantycelyn, a phawb arall sy’n cefnogi’r ymgyrch i ddod i&rsqu ...

darllenwch mwy

Pwy fydd enillydd Cariad@Iaith eleni?

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Wedi wythnos gyfan o wersi lliwgar a gweithgareddau gwallgof gan gynnwys caiacio, rafftio a heboga drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd enw enillydd cariad@iaith:love4language yn cael ei gyhoeddi yn ystod ffeinal y gyfres nos Sadwrn, 20 Mehefin ar S4C.
 
Dros yr wythnos diwethaf mae wyth o sêr Cymru wedi bod yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg dan ofal y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn drwy ddull unigryw 'dadawgrymeg'. Y sêr eleni oedd y cyflwynydd tywydd Derek Brockway, y cyflwynydd radio Chris Corcoran, yr actor a'r awdur Steve Speirs, y cyflwynydd CBeebies Rebecca Keatley, yr actores Nicola Reynolds, seren y West End, Caroline Sheen, yr athletwr Jamie Baulch a'r cyn-chwara ...

darllenwch mwy

Gwrthod mynediad i Swyddfa Undeb Myfy...

17/06/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywydd newydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi beirniadu Prifysgol Aberystwyth yn hallt, ar ôl darganfod bod y Brifysgol wedi gwrthod mynediad iddi i Swyddfa UMCA. 
 
Mae Hanna Medi Merrigan i fod i ddechrau ar ei swydd yr wythnos hon, ond ar ôl ceisio mynd i Swyddfa UMCA a methu cael mynediad, mae wedi cael gwybod gan swyddogion y Brifysgol na fydd modd iddi ddefnyddio ei swyddfa, sy’n rhan o Neuadd Pantycelyn.
 
Dros y dyddiau diwethaf mae staff o’r Brifysgol wedi gosod cloeon ar nifer o ddrysau mewnol Pantycelyn, ac yn gwrthod mynediad i’r adeilad. Bellach, yr unig fodd o gael mynediad i’r adeilad yw trwy ffenestr – ...

darllenwch mwy

Cariad@iaith ar gael yn rhyngwladol

16/06/2015
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr led-led y byd am tro cyntaf wylio’r gyfres Cariad@iaith ar eu cyfrifiaduron, gyda S4C yn addo y bydd mwy o raglenni ar gael i’w gwylio dros y byd yn y dyfodol.  
 
Mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun S4C i gynyddu'n sylweddol y nifer o raglenni sydd ar gael y tu hwnt i'r DU, ynghyd â datblygu ap yn arbennig ar gyfer gwylwyr rhyngwladol. Fe fydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â datblygiadau cyffrous eraill i wasanaethau gwylio ar-lein S4C; drwy’r wefan a thrwy brif ap y sianel.
 
Bydd y manylion llawn yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf, i gyd-fynd â dau ddigwyddiad fydd ar gael i gynulleidfa ryngwladol; sef darllediadau ...

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod pobl Cymru yn mw...

16/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Yn ôl arolwg newydd, mae rhan fwyaf o bobl Cymru wedi treulio amser yn mwynhau’r awyr agored o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis diwethaf ac mai un o’r prif resymau oedd i gadw’n heini. 
 
Ymhlith canfyddiadau eraill yr arolwg yw fod 43% o’r rhai a holwyd yn bryderus am ddyfodol bywyd gwyllt yng Nghymru. 
 
Dywedodd Sue Williams sy’n bennaeth Gwyddoniaeth Cymdeithasol i Gyfoeth Naturiol Cymru, fod yr arolwg yn rhoi darlun gwell o amser hamdden pobl Cymru,  “Mae’r arolwg yn rhoi darlun pendant inni o sut rydym, fel cenedl, yn treulio ein hamser hamdden, pa weithgareddau rydym yn cael y blas mwyaf arnynt, pam rydym yn e ...

darllenwch mwy

Apêl i gynyddu niferoedd eogiaid a si...

16/06/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae yna apêl i bysgotwyr yng Nghymru i warchod stociau pysgod trwy gytuno i ryddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt yn 2015, yn ogystal â mwy o siwin.
 
Gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru’r cais hwn yn dilyn adroddiadau fod niferoedd eogiaid yn afonydd Cymru wedi dirywio’n sylweddol y llynedd; ac er bod niferoedd siwin yn fwy amrywiol, gyda rhai afonydd yn well na’i gilydd, ymddengys fod eraill yn parhau i ddirywio.
 
Fel ymgais i ymdrin â hyn, mae CNC yn dymuno gweld pysgotwyr yn rhyddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt, yn ogystal â mwy o siwin, er mwyn sicrhau y bydd mwy o bysgod yn ymfudo i fyny’r afon i ...

darllenwch mwy

Ap newydd i ddysgwyr

15/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon bydd ap 'Learn Cymraeg Mynediad' a 'Learn Cymraeg Sylfaen' ar gael i'w lawrlwytho am ddim o'r App Store neu Google Play. 
 
Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor wedi bod wrthi'n datblygu dau ap rhyngweithiol, hwyliog i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer tu allan i'r dosbarth.
 
Mae sawl templed rhyngweithiol gwahanol yn yr apiau sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu sgiliau Cymraeg, gan gynnwys chwileiriau, recordio llais, gwrando ac ateb ac amryw o dempledi eraill.
 
Bellach, mae'r ddau ap ar gyfer y ddwy lefel yn barod a byddant yn cael eu lansio'n swyddogol ar y gyfres deledu Cariad@Iaith, sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth C ...

darllenwch mwy

Pump yn cyrraedd rownd derfynol Dysgw...

15/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd pump yn cymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am y tro cyntaf eleni, yn dilyn cystadleuaeth ardderchog a gynhaliwyd yng Ngregynog dros y penwythnos. 
 
Pedwar sy’n arfer cyrraedd y rhestr fer, ond eleni, roedd y beirniaid yn bendant bod rhaid i bump gael eu hystyried ar gyfer y brif wobr a gyflwynir yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ddechrau Awst.
 
Enwau’r rheiny a ddaeth i’r brig yw Gari Bevan, Bedlinog, Daniel Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog.
 
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Ar ôl cryn drafod, roe ...

darllenwch mwy

Tafwyl yn rhagori ar fod yn Eco-gyfei...

11/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi tyfu o ffair fechan ym maes parcio'r Mochyn Du i ddigwyddiad deuddydd gyda chynulleidfa ddisgwyliedig o 25,000 o bobl ac erbyn y 10fed Tafwyl, mae tîm yr ŵyl wedi canolbwyntio ar ddarparu gŵyl fwy gwyrdd, eco cyfeillgar.
 
Gydag adnoddau hynod ddefnyddiol fel 'A Greener Festival' sy’n gwmni sy’n ymrwymo i gynorthwyo digwyddiadau a gwyliau cerddoriaeth a'r celfyddydau ar draws y byd i fabwysiadu arferion amgylcheddol effeithiol) maent wedi gallu datblygu gŵyl sydd yn ymrwymo i bolisi eco cyfeillgar lle bo'n bosibl.
 
Mae Menter Caerdydd wedi ymrwymo i leihau faint o wastraff a gynhyrchir gan Tafwyl, a rheoli'r casgliad o'r gwa ...

darllenwch mwy