Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1143 cofnodion | Tudalen 101 o 115

Ap newydd i ddysgwyr

15/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon bydd ap 'Learn Cymraeg Mynediad' a 'Learn Cymraeg Sylfaen' ar gael i'w lawrlwytho am ddim o'r App Store neu Google Play. 
 
Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor wedi bod wrthi'n datblygu dau ap rhyngweithiol, hwyliog i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer tu allan i'r dosbarth.
 
Mae sawl templed rhyngweithiol gwahanol yn yr apiau sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu sgiliau Cymraeg, gan gynnwys chwileiriau, recordio llais, gwrando ac ateb ac amryw o dempledi eraill.
 
Bellach, mae'r ddau ap ar gyfer y ddwy lefel yn barod a byddant yn cael eu lansio'n swyddogol ar y gyfres deledu Cariad@Iaith, sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth C ...

darllenwch mwy

Pump yn cyrraedd rownd derfynol Dysgw...

15/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd pump yn cymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am y tro cyntaf eleni, yn dilyn cystadleuaeth ardderchog a gynhaliwyd yng Ngregynog dros y penwythnos. 
 
Pedwar sy’n arfer cyrraedd y rhestr fer, ond eleni, roedd y beirniaid yn bendant bod rhaid i bump gael eu hystyried ar gyfer y brif wobr a gyflwynir yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ddechrau Awst.
 
Enwau’r rheiny a ddaeth i’r brig yw Gari Bevan, Bedlinog, Daniel Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog.
 
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Ar ôl cryn drafod, roe ...

darllenwch mwy

Tafwyl yn rhagori ar fod yn Eco-gyfei...

11/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi tyfu o ffair fechan ym maes parcio'r Mochyn Du i ddigwyddiad deuddydd gyda chynulleidfa ddisgwyliedig o 25,000 o bobl ac erbyn y 10fed Tafwyl, mae tîm yr ŵyl wedi canolbwyntio ar ddarparu gŵyl fwy gwyrdd, eco cyfeillgar.
 
Gydag adnoddau hynod ddefnyddiol fel 'A Greener Festival' sy’n gwmni sy’n ymrwymo i gynorthwyo digwyddiadau a gwyliau cerddoriaeth a'r celfyddydau ar draws y byd i fabwysiadu arferion amgylcheddol effeithiol) maent wedi gallu datblygu gŵyl sydd yn ymrwymo i bolisi eco cyfeillgar lle bo'n bosibl.
 
Mae Menter Caerdydd wedi ymrwymo i leihau faint o wastraff a gynhyrchir gan Tafwyl, a rheoli'r casgliad o'r gwa ...

darllenwch mwy

Gwaith cloddio wedi dechrau yn Mryn C...

11/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau ar feddrod Neolithig Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn. Ar ddiwedd y cyfnod cloddio cynhelir diwrnod agored i’r cyhoedd dros benwythnos hir rhwng Mehefin 19 a 22.  
 
Bryn Celli Ddu yw un o henebion cynhanesyddol mwyaf adnabyddus Cymru ac mae wedi denu sylw archaeolegwyr ers y 18fed ganrif, a arweiniodd at raglen ymchwil fanwl gan W. H. Hemp yn y 1920au.Bydd y gwaith cloddio yn digwydd yn ystod hirddydd haf sef diwrnod hiraf y flwyddyn sy’n gael ei gysylltu gyda Bryn Celli Ddu.
 
Mae Cadw sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion wedi bod arwain ar y gwaith cloddio. B ...

darllenwch mwy

Dathlu'r Wladfa Gymreig yn Aberystwyth

05/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas Aberystwyth ac Esquel yn trefnu nifer o ddigwyddiadau yn y dref i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa Gymreig ar ddydd Mawrth, 28ain Gorffennaf. 
  Cynhelir cyfres o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys cerddoriaeth, adrodd straeon ac eitemau dawns ar safle  Llys y Brenin,  bydd yn apelio i'r hen a'r ifanc, pobl lleol a dwȃd, ac yn gyfle gwych i flasu diwylliant Cymreig ac Archentaidd.    Mae'r Gymdeithas yn cydweithio yn agos gydag Amgueddfa Ceredigion i drefnu gweithgareddau a gweithdai ar gyfer plant ysgol lleol sy'n cyd-fynd â themȃ yr arddangosfeydd haf eleni, sef  bywyd morwrol a mudo.    Bydd Panel Ieuenctid Tr ...

darllenwch mwy

Canolfan Gymraeg newydd i ddinas Bangor

05/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r newyddion i sefydlu Canolfan Gymraeg newydd yng nghanol dinas Bangor.
 
Bydd y buddsoddiad gwerth £300,000 gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu i Fenter Iaith Bangor greu canolfan aml-bwrpas yn yr hen Glinic yn y ddinas fydd yn rhoi cyfleoedd di-ri i drigolion, busnesau a myfyrwyr lleol i feithrin a datblygu defnydd o’r Gymraeg.
 
Mae’r cynlluniau cyffrous sydd ar y gweill ar gyfer y Ganolfan Gymraeg yn cynnwys darparu cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg, cyfleoedd i bobl gael profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg a chyfleoedd i ddatblygu cyfryngau digidol yn y Gymraeg.
 
Bydd y Ganolfan yn gartref hefyd i ...

darllenwch mwy

Awst yn Anogia yn ennill Llyfr y Flwy...

05/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Awst yn Anogia gan yr awdur toreithiol Gareth F. Williams yw enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015 mewn noson wobrwyo yn y Galeri, Caernarfon. 
 
Wedi misoedd o ail-ddarllen, pwyso a mesur, daeth y beirniaid Annes Glynn, Hywel Griffiths a Gareth Potter i’r casgliad mai enillydd y categori Ffuglen sy’n haeddiannol o’r teitl Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.
 
Mae Awst yn Anogia, a gyhoeddwyd gan Wasg Gwynedd, yn nofel ysgytwol sydd wedi’i seilio ar erchyllterau’r Ail Ryfel Byd ar ynys Creta, a’r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Dyma’r ail wobr i Gareth ei hennill mewn cwta wythnos gan id ...

darllenwch mwy

Meithrinfa Gymraeg ar y gweill yng Ng...

03/06/2015
Categori: Addysg, Iaith

Cyn bo hir bydd gan rieni o Lanfairfechan i Fae Cinmel fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg ar garreg eu drws, gyda chynlluniau ar y gweill i agor Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg yng Nghyffordd Llandudno fis Medi eleni.
 
Mae Menter Iaith Conwy wedi bod yn datblygu’r cynllun ers 2010 a thrwy gydweithio â rhiaint lleol o Ddeganwy, maent wedi llwyddo i dynnu arian digonol i wireddu’r syniad.
 
Dywedodd Eirian Pierce Jones, Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg gyda Menter Iaith Conwy, “Rydym wedi derbyn sawl ymholiad gan rieni o ardal arfordirol Conwy dros y blynyddoedd yn holi am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal ond yn anffodus nid ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn cefnogi adolygiad bar...

03/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Daeth y newyddion bod Cyngor Sir Ddinbych am fwrw ymlaen gyda chynlluniau i israddio addysg Gymraeg yn Nyffryn Clwyd trwy gau Ysgol Pentrecelyn er gwaetha gwrthwynebiad gan fudiadau iaith yn cynnwys y Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg. 
 
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu’r penderfyniad, gan fynnu adolygiad barnwrol.  
 
Dywedodd Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas, "Mae'r penderfyniad hwn mor afresymol; does dim rhesymeg iddo. Mae'n chwerthinllyd bod yr awdurdod lleol yn dadlau bod addysg ddwyieithog yn well i'r Gymraeg nag addysg Gymraeg.’
 
Ychwanegodd Ffred Ffransis eu bod yn gefnogol i geisio adolygiad ...

darllenwch mwy

Nawdd i ganolfannau iaith newydd led-...

03/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y caiff chwech o Ganolfannau Cymraeg ac Ardaloedd Dysgu newydd eu creu i hybu’r defnydd o’r iaith ledled Cymru gyda chymorth o fwy nag £1.5 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth.
 
 
Ymhlith y prosiectau sydd wedi derbyn grant yw canolfan Gymraeg ym Mhontardawe, a fydd yn cael ei redeg ar y cyd rhwng Academi Hywel Teifi â Chyngor Castell Nedd Port Talbot er mwyn caniatáu i bobl fyw, dysgu a mwynhau yn Gymraeg,  gan wneud yr iaith yn rhan weledol o fywyd bob dydd. Bydd y ganolfan yn cynnal gweithgareddau cymdeithasol a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc, digwyddiadau cymunedol, yn ogystal &aci ...

darllenwch mwy