Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1239 cofnodion | Tudalen 101 o 124

Gwleidydd yn galw am fwy o gydraddold...

19/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dynion 2015, mae Neil McEvoy, Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Caerdydd ac ymgeisydd Cynulliad Gorllewin Caerdydd yn etholiadau mis Mai 2016, yn galw am fwy o gydraddoldeb rhwng menywod a dynion. Eleni, ffocws y diwrnod yw iechyd bechgyn a dynion, a hybu cydraddoldeb rhywiol.
 
Dywedodd Neil McEvoy, “Mae materion iechyd dynion yn aml yn cael eu hanwybyddu. Dyma pam dwi’n defnyddio Dwirnod Rhyngwladol Dynion i dynnu sylw at anghydraddoldebau sy’n bodoli, megis y ffaith bod bechgyn ddim yn cael eu brechu yn erbyn y feirws HPV, sy’n lledaenu trwy gysylltiad rhywiol, ac sy’n golygu bod nifer o ddynion yn marw’n ddiangenrhaid, sy&rsqu ...

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Amgueddfa y Glannau

18/11/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ei meddiannu gan ddisgyblion lleol fel rhan o ddiwrnod cenedlaethol Kids in Museums yr wythnos ddiwethaf.
 
Mae dros 50 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Townhill wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn gweithio ar y cyd â staff yr Amgueddfa, y cartwnydd Huw Aaron, yr awdur Thomas Docherty ac Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru, Martin Daws, ar arddangosfa ynghylch yr awdur o Gymru Roald Dahl, a hithau'n ganrif ers ei eni. 
 
Bydd yr arddangosfa yn cynnwys model 3D maint llawn, wedi'i greu o'u darluniau, fydd yn eistedd ar un o'r cadeiriau darllen sy'n ganolbwynt i'r oriel. 
 
Ar ddydd Iau 12 Tachwedd, roedd cyfl ...

darllenwch mwy

Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd ysgolion ...

17/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyrhaeddodd detholiad o lyfrau ac adnoddau Canolfan Peniarth ysgolion ym Mhatagonia yn ddiweddar, lle byddant yn cael eu defnyddio gan athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd Cymry Cymraeg yr Andes.
 
Bu Marian Thomas, a fu gynt yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel Pennaeth Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac sydd hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ymgynghorol i Ganolfan Peniarth yn ddiweddar, yn ymweld â dwy ysgol ym Mhatagonia, sef Ysgol yr Hendre ac Ysgol yr Andes, lle mae'r plant yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg. O blith yr adnoddau sydd wedi eu hanfon i'r ysgolion mae, Math y Mwydyn, sef llyfrau i helpu plant i ddysgu ffurfio lyt ...

darllenwch mwy

O'r Byd ar Bedwar i'r Brifysgol

17/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae darpariaeth newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil penodiad newydd y newyddiadurwraig Sian Morgan Lloyd fel darlithydd. 
 
Mae’r newyddiadurwraig brofiadol wedi cychwyn fel darlithydd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y brifysgol.
 
Mae Sian yn olynu cyn-bennaeth BBC Radio Wales, Sali Collins ac yn gobeithio datblygu ar y cynnydd yn narpariaeth cyfrwng Cymraeg yr ysgol.
 
Eleni am y tro cyntaf mae modd i fyfyrwyr astudio gradd cydanrhydedd Newyddiaduraeth a Chymraeg, yn ogystal â dilyn modiwlau unigryw unigol megis Yr Ystafell Newyddi ...

darllenwch mwy

Merch o Gaernarfon yn ennill gwobr

16/11/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cynhaliwyd seremoni i ddathlu llwyddiant dynes ifanc o Gaernarfon am ennill gwobr trwy Brydain yn Siambr Dafydd Orwig ym Mhencadlys Cyngor Gwynedd heddiw.  
 
Cyflwynwyd Gwobr Person Ifanc ‘No Offence’ i Zoe Roberts, 25 oed, o Gaernarfon yn ystod seremoni fawreddog yng Nghadeirlan Manceinion yn ddiweddar sy’n rhoi cydnabyddiaeth i unigolion am weddnewid eu bywydau.  
 
Mudiad rhyngwladol yw ‘No Offence’ gyda’r amcan o wella’r drefn gyfiawnder ac i weithio efo eraill i leihau faint o droseddu ac ail-droseddu sy’n digwydd. Rhan allweddol o waith y mudiad yw rhoi llais i bobl o bob pegwn o’r gyfundrefn cyfiawnder ac i ...

darllenwch mwy

Archwiliwch eich archif yw'r neges

13/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn rhannu ffrwyth eu hymchwil yn archifau'r brifysgol mewn digwyddiad fydd ar agor i’r cyhoedd ddydd Mercher nesaf.
 
Dewiswyd y tri gan staff archifau Prifysgol Bangor fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol “Archwiliwch eich Archif / Explore your Archive” a gynhelir ledled Prydain er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r casgliadau archifol anhygoel sydd ar gael ar hyd a lled y wlad.
 
Dewiswyd Elen Ifan, Siôn Edward Jones a Meinir Olwen Williams i wneud ymchwil yn yr archifau a chreu cyflwyniadau ar eu canfyddiadau gyda nawdd grant gan Lywodraeth Cymru. 
 
Byddant yn trafod eu canfyddiadau am yr Eisteddfod Genedlaethol ...

darllenwch mwy

Urdd yn chwilio am unigolion sydd wed...

10/11/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Urdd yn chwilio am unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol


Dewi, Dilwyn a Gerallt Hughes

Mae’r Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen – tlws o roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sydd neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.
 
Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith.  Gall fod yn ymwneud gydag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed a thu allan i oriau ysgol.  Gall fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.
 
Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.   Mae’r wobr ...

darllenwch mwy

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derb...

09/11/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derbyn medal Ebola


Helena Robinson yn derbyn y Fedal

Yn dilyn Sierra Leone yn cael ei ddatgan yn glir o’r feirws Ebola, mae myfyriwr doethuriaeth o Brifysgol Bangor wedi derbyn medal mewn cydnabyddiaeth o'i dewrder a’i hymroddiad wrth fynd i'r afael a’r argyfwng yng Ngorllewin Affrica.
 
Mae Helena Robinson, 29, o Guernsey, yn fyfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol a derbyniodd y Fedal Ebola yn dilyn cyfnod o bum wythnos yn Sierra Leone ym mis Rhagfyr 2014.
Ar ôl clywed apêl ar gyfer staff cymorth meddygol ar BBC Radio 4, fe ymchwiliodd Helena ar-lein a gwelodd bod Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi sefydlu labordai diagnosteg yn Sierra Leone ac yn brin o weithwyr dros gyfnod y Nadolig. Gwnaet ...

darllenwch mwy

Lansio arddangosfa Cymru yn y Gofod

09/11/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn anelu am y gofod y tymor hwn gydag arddangosfa newydd yn cynnwys planedau, sêr a roced 20 troedfedd.
 
Bydd Cymru yn y Gofod yn glanio yn y brif neuadd ac yn aros yno tan fis Mawrth 2016. Bydd yn arddangos peth o offer arsylwi mwyaf nodedig Cymru dros y 400 mlynedd ddiwethaf ac yn edrych ar y rôl y maent wedi eu chwarae yn yr ymdrech barhaus i ddeall y bydysawd.
 
Bydd cyfle i ymwelwyr ddysgu am y Lleuad, gyda lluniau cynnar iawn wedi’u tynnu gan John Dillwyn-Llewelyn ym 1857. Wedi’i eni yn Abertawe ym 1810, roedd gan Dillwyn-Llewellyn ddiddordeb mawr mewn seryddiaeth ac ym 1851 adeiladodd arsyllfa ar ...

darllenwch mwy

Bardd Plant Cymru yn troi at fyd y th...

04/11/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Bardd Plant Cymru yn troi ei llaw at fyd theatr am y tro cyntaf Tachwedd yma.
 
Mae Anni Llŷn, sydd hefyd yn gyflwynwraig deledu ac awdures adnabyddus, yn rhan o dîm o artistiaid proffesiynol sydd wedi dyfeisio sioe newydd i gyffroi dychymyg plant ifanc.
 
Yn Saer y Sêr, sioe diweddaraf Cwmni’r Frân Wen i blant rhwng 3 a 7 oed, bydd Rhodri Sion a Leisa Mererid yn cyflwyno plant i fywyd ar y dyn sydd yn gyfrifol am warchod y sêr.
 
Bydd Anni yn plethu stori at ei gilydd gyda chefnogaeth gan yr actorion Leisa Mererid a Rhodri Sion, y cerddor Osian Gwynedd, y cynllunydd Gwyn Eiddior, cyfarwyddwr Ffion Haf a chynllunydd goleuadau Elanor Higg ...

darllenwch mwy