Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1077 cofnodion | Tudalen 101 o 108

Dathlu Santes y Cariadon

20/01/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dathlu Santes y Cariadon


Sefydlodd Dwynwen ei heglwys yn Llanddwyn

Cofiwch ein bod yn dathlu nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen y dydd Sul hwn. Felly i’r rhai ohonoch sy’n bwriadu prynu anrheg, neu am archebu gwesty neu fwrdd mewn bwyty rhamantus i chi a’ch partner, mae yna dal amser i wneud hynny rhwng rwan a’r diwrnod mawr. 
 
Ond pwy oedd Dwynwen? Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer wedi’i ysgrifennu amdani dros y canrifoedd, gan neb llai na’r bardd Dafydd ap Gwilym. Ond sut y daeth Dwynwen yn santes y cariadon?  
 
Yn ôl yr hanes, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen o ...

darllenwch mwy

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i ...

16/01/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i Brifysgol Abertawe


Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â'r safle

Cafodd safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe ymweliad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ddoe i weld sut mae’r safle gwerth £450 miliwn yn datblygu. Mae’r campws ar amser i groesawu’r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.
 
Mae adeiladu’r campws yn bartneriaeth rhwng St. Modwen sy’n gwmni arbenigo mewn adfywio gyda chwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, a chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.
 
Cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol daith o amgylch adeiladau Campws y Bae, sy’n cynnwys adeiladau modern yr Adran Beirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, a’r Neuadd Fawr sy’n cynnig golygfeyd ...

darllenwch mwy

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru

16/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru


Meithrin myfyrwyr y dyfodol i brifysgolion fel Rhydychen

Bydd cymorth arbenigol ar gael i rai o fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru i’w helpu i gael mynediad i brifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig. Dyma fenter newydd a gafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012. 
 
Mynnodd llefarydd ar ran Llywodaeth Cymru mai nid cymorth ariannol yw hwn a’i fod wedi’i anelu at feithrin sgiliau’r myfyrwyr disgleiriaf er mwyn cael mynediad i’r sefydliadau addysgol hyn.  
 
Yn unol ag argymhellion yr adolygiad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru bellach yn sefydlu tr ...

darllenwch mwy

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif W...

02/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif Weinidog Cymru


Prif Weinidog Cymru yn edrych ymlaen at 2015

Yn ei neges at y flwyddyn newydd, fe fu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn bwrw golwg ar 2014 ac yn trafod ei ddisgwyliadau ar gyfer 2015.
 
Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn a fu i Carwyn Jones oedd ymweliad cynhadledd NATO i Gymru,
 
"Yn 2014 fe ddangoson ni Gymru i’r byd ac fe ddaeth y byd i Gymru. Drwy deithiau masnach i’r Unol Daleithiau, Canada, India a Japan, fe wnaethon ni helpu i greu miloedd o swyddi newydd o ansawdd, a’n huwchgynhadledd NATO ddenodd y nifer fwyaf o arweinwyr byd i’r DU erioed.
 
 
"Roedd llygaid y byd ar Gymru wrth i arweinwyr o bedwar ban weld beth yn union y gallwn ei wneud fel cenedl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf ...

darllenwch mwy

Prifysgolion Cymru yn rhagori

18/12/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Prifysgolion Cymru yn rhagori


Prifysgol Caerdydd yn dod i'r brig

Cafodd rhestr anrhydeddus o'r prifysgolion sy'n rhagori mewn ymchwil eu cyhoeddi heddiw gyda Phrifysgol Caerdydd yn dod i'r brig ymhlith prifysgolion Cymru.
 
Daeth Prifysgol Caerdydd yn bumed ar y rhestr trwy Brydain sy'n cydnabod rhagoriaeth ar raddfa ryngwladol mewn meysydd ymchwil. 
 
Croesawodd yr Athro Amanda Coffey ran Prifysgol Caerdydd y cyhoeddiad: "Rydym wrth ein boddau fod ein hymchwil wedi dod mor uchel ar y rhestr. Rydym yn hynod falch am y gydnabyddiaeth o safon mewn meysydd ymchwil."
 
Ychwanegodd, "O blith uchafbwyntiau'r ymchwil yw'r modd yr ydym wedi datblygu rhaglen wrth ysmygu ar gyfer ysgolion ym Mhrydain er mwyn taclo'r cynnydd mewn ysmygwyr y ...

darllenwch mwy

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gy...

11/12/2014
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gymraeg


Cam mawr ymlaen ym maes meddygaeth

Bydd modd i fyfyrwyr astudio meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

Bydd Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Dr Heledd Iago ym Mhrifysgol Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Bydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil yn y ddwy brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn cael cefn ...

darllenwch mwy

23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo

27/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod 23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni i ymgeiswyr llwyddiannus yn y maes.
 
Mae ysgoloriaethau Nuffield yn cael ei rhoi i unigolion sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector wledig.
 
Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd, mae’r ysgoloriaethau yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.
 
Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger ...

darllenwch mwy

Addysg Gymraeg: angen twf ar fyrder

19/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Os yw Addysg Gymraeg am ehangu; rhaid gosod yr amodau cywir er mwyn caniatáu twf ar fyrder. Dyma fydd neges Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG a gynhelir ar ddydd Sadwrn, 22 Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd.
 
Uchafbwynt y dydd i aelodau a chefnogwyr fydd anerchiad yr ystadegydd Hywel Jones, fydd yn ‘Dehongli ystadegau addysg’ yng nghyd-destun addysg Gymraeg.
 
Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Rhaid gofyn y cwestiwn sylfaenol: a ydym yn gweld cynnydd go iawn, a hynny’n ddigon cyflym? Ar y cyfan rydym yn symud i’r cyfeiriad cywir ond mai cropian yr ydym, a hynny’n llawer rhy araf tuag at y nod. Rhaid gwa ...

darllenwch mwy

Gwobr CDN i raglen ddogfen am ddwy ef...

18/11/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen S4C am ddwy efaill ddewr o Gymru wedi ennill gwobr am y Portread Gorau o Anabledd ar Sgrin yng ngwobrau'r Creative Diversity Network (CDN).
 
Mae'r ddogfen Fy Chwaer a Fi yn adrodd hanes yr efeilliaid Catherine a Kirsty Fields, 18 oed, o ardal Llanelli, sy'n byw gyda chyflwr niwrolegol prin sy'n effeithio ar eu cyhyrau a'u gallu i siarad.
 
Yn y rhaglen ddogfen hon, a gafodd ei chynhyrchu gan Bulb Films, rhan o Boom Pictures Cymru a’i darlledu yn 2012, roedd y ddwy’n dweud eu stori am y tro cyntaf, gan ddefnyddio dyfeisiadau cyfathrebu electronig arloesol.
 
Yn ogystal â'r wobr CDN, mae'r rhaglen eisoes wedi derbyn sawl anrhydedd gan ...

darllenwch mwy

Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg ...

12/11/2014
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau


Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau

Mae yna "berygl" y bydd llai o lyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn ystod y blynyddoedd nesa' yn ôl Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ac mi allai gwerthiant ddioddef hefyd.
 
Roedd Elwyn Jones yn siarad â Newyddion Naw, sydd wedi bod yn ymchwilio i effaith toriadau o £400,000 dros ddwy flynedd yng nghyllideb y Cyngor, gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae Llywodraeth Cymru'n dweud: "Oherwydd toriadau yn y gyllideb gan Lywodraeth Prydain, rydym ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau ariannu anodd.
 
"Er gwaethaf y sialensiau ariannol mae Cyngor Llyfrau Cymru nawr yn ei wynebu, rydym ni'n hyderus y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau i gefnogi'r diwydiant cyhoed ...

darllenwch mwy