Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1174 cofnodion | Tudalen 101 o 118

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

13/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru


Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

Daeth Her Cylchdaith Cymru i ben ar Faes Eisteddfod Llangollen dros y Sul, gyda Rhys Meirion a’i griw wedi hel bron i £9,000 ar gyfer Cronfa Elen.
 
Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth dros roi organau yng Nghynru, gyda’r her yn dechrau yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyjddan ac ymlaen ar hyd arfordir y gogledd i Gaernarfon ac i lawr i Gaerfyrddin ac ar draws yr M4 i Gaerdydd, gyda rhan olaf y daith yn mynd trwy’r canolbarth, gan orffen yn Llangollen. Ar y ffordd, bu’r cerddwyr yn defnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth o hedfan i go cartio. 
 
Am ragor o wybodaeth am roi arian i'r elusen, ewch yma
 
Mae Lleol.cymru wedi cofnodi rhai o u ...

darllenwch mwy

Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros...

10/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.
 
Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.
 
Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.
 
Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwy ...

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr newydd yn dda i'r e...

10/07/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd prosiect gwerth £5.9m i ddatblygu cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghastell Harlech yn golygu "llu o fuddion economaidd yn y dyfodol" i fusnesau lleol, yn ôl arbenigwr sy'n cynrychioli masnachwyr gogledd Cymru.
 
Mae'r gwaith adeiladu ar y Castell wedi gweddnewid hen westy ger y castell yn fflatiau moethus, canolfan ymwelwyr fodern newydd, siop, caffi, ac ardal ddehongli a thoiledau, ac mae eisoes wedi creu gwaith i dros ddwsin o gwmnïau yng Ngwynedd, a bydd busnesau lleol yn parhau i elwa o’r prosiect yn y dyfodol.
 
Penodwyd cyflenwyr lleol  i redeg y caffi newydd ac i osod y fflatiau, a bydd amrywiaeth o gynnyrch lleol ar werth i ymwelwyr ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan ana...

09/07/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan anableddau


Cefnogaeth gan bobl Dolgellau

Mae staff a chleientiaid canolfan ar gyfer oedolion ac anableddau dysgu wedi eu synnu gan y caredigrwydd ac ewyllys da maent wedi ei dderbyn gan y gymdeithas leol yn dilyn lladrad. 
Ym mis Mehefin, torrodd lladron i mewn i’r garej yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau a dwyn yr offer garddio, golchwr jet, sugnydd llwch, radio a chadair siglen i’r ardd. Yn dilyn y lladrad, nid oedd y ganolfan yn medru cynnig hyfforddiant a chyfleoedd gwaith ar gyfer y bobl gyda anableddau dysgu. Ers y digwyddiad, mae tîm Dolfeurig wedi derbyn llif o gynigion o gymorth gan y gymuned leol.
 
Dywedodd Olwen Lloyd-Jones, Swyddog Gofal Dydd yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau: &l ...

darllenwch mwy

Gwrthwynebu statws eglwysig i Ysgol n...

09/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd deiseb ei lansio yn lleol yn ardal Y Bala yn gwrthwynebu rhoi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes newydd yn y dref ar sail ei fod yn mynd yn erbyn traddodiad anghydffurfiol ardal Penllyn. 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar Gyngor Gwynedd i dynnu’n ôl eu hargymhelliad i roi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes yn Y Bala, gyda’r ddeiseb yn gofyn i Gyngor Gwynedd gyhoeddi eu bwriad i sefydlu  ysgol gymunedol nad yw'n gysylltiedig, yn ffurfiol, ag unrhyw gorff crefyddol penodol.
 
Mae hefyd yn dweud "Ni fyddai statws eglwysig yn gydnaws â hanes a thraddodiadau anghydffurfiol yr ardal ac nid yw'r cynnig yn dderbyniol ym Mhenllyn."
...

darllenwch mwy

Her Cylchdaith Cymru yn croesi'r hann...

09/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bellach mae’r tenor adnabyddus Rhys Meirion, y canwr Bryn Fon a'r digrifwr Tudur Owen ac enwogion eraill wedi croesi'r hanner ffordd yn Her Cylchdaith Cymru a'r her iddynt yn ystod y daith oedd defnyddio pob ffyrdd difyr o deithio o amgylch Cymru. 
 
Mae’r daith wedi’i hanelu at godi arian a hyrwyddo’r angen i siarad am roi organau gyda anwyliaid ac i godi ymwybyddiaeth am y ddeddf optio allan o roi organau fydd yn dod i rym yng Nghymru ar y 1af o Ragfyr eleni. Dan y ddeddf newydd, os na fydd rhywun wedi nodi nad yw’n dymuno bod yn rhoddwr, bydd yn cael ei ystyried fel rhywun nad yw’n gwrthwynebu rhoi.
 
Fel yr eglurodd Rhys, “Gwn ...

darllenwch mwy

Condemnio sylwadau Prif Weithredwr Cy...

08/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio sylwadau gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James mewn hysbyseb am swyddi newydd gyda'r Cyngor Sir.
 
Mewn darn ar gyfer y Western Mail ddydd Llun y 6ed o Orffennaf, dywedodd Mark James mai "strong, decisive and inspirational leaders with drive, political awareness and ability" sydd eu hangen i fod yn Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Corfforaethol ar y Cyngor Sir. 
 
Mae’r mudiad yn cyfeirio at y ffaith nad oes cyfeiriad at angen i allu cyfathrebu'n Gymraeg na Saesneg, ac mae manylion y swydd yn gofyn safonau sylweddol is o allu yn Gymraeg  na Saesneg.
 
Dywedodd trefnydd y Gymdeith ...

darllenwch mwy

Nifer mwyaf erioed wedi tyrru i Ŵyl ...

07/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Tyrrodd dros 34,000 i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd eleni sy’n golygu mai dyma’r flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed, yn ôl y trefnwyr, gyda dros 12,000 yn rhagor wedi mynychu’r ŵyl boblogaidd o’i gymharu a’r llynedd.    
 
Yr oedd yn benwythnos llawn i’r ymylon o weithgareddau o bob math oedd at ddant pawb a hynny’n rhad ac am ddim. Yr oedd yna bopeth i blesio’r synhwyrau, yn ddanteithion i’w blasu o bizzas artisan, cwrw lleol i fwyd stryd Thai, Cymreig a Groegaidd; yr oedd yna ddiddanwch hefyd i’r glust a’r llygaid, gyda Geraint Jarman a’i Fand yn cloi, y bytholwyrdd Meic Stevens yn chwarae&r ...

darllenwch mwy

Coedtir cymunedol angen enw

07/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect i greu coetir cymunedol newydd sbon ar hen safle pwll glo yng Nghwm Llynfi angen eich help.
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gael awgrymiadau am enw ar gyfer y coetir newydd – gall yr enwau adlewyrchu hanes yr ardal, treftadaeth ddiwydiannol y safle neu ei ddyfodol fel coetir cymunedol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i greu coetir cymunedol ar safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg gynt.
 
Bydd y coetir newydd, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, nid yn unig yn cyfoethogi amgylchedd Cwm Llynfi trwy gynyddu bioamrywiaeth, lleihau dŵr ffo a sugno llygredd, ond hefyd yn annog pobl i dreulio mwy o amser yn yr ...

darllenwch mwy

Hud a lledrith Eisteddfod Llangollen

06/07/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Ers bron i 70 o flynyddoedd mae Llangollen wedi bod yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer canu corawl, dawnsio a chystadlu offerynnol. Bydd S4C yn cynnig pecyn o raglenni o’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol unwaith eto eleni o fory ymlaen tan nos Sul nesaf.
 
Morgan Jones ac Elin Llwyd fydd yn cyflwyno'r rhaglenni dyddiol am 12.00 yng nghwmni tîm o arbenigwyr fydd yn trafod y prif gystadlaethau. Alwyn Humphreys fydd yn sylwebu ar y digwyddiadau yn y Pafiliwn, gyda Branwen Gwyn yn darparu sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch neu drwy fynd i'r ddewislen iaith.
 
Gyda'r nos, Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris fydd yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd gan gynn ...

darllenwch mwy