Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1042 cofnodion | Tudalen 102 o 105

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau C...

15/05/2014
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg


Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymrae

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi y bydd 42 disgybl yn derbyn £3,000 dros y tair blynedd nesaf i astudio cyfran helaeth o’u pwnc trwy’r Gymraeg yn y brifysgol.
 
Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymraeg ac roedd dros 200 o gyrsiau yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth eleni mewn prifysgolion ar draws Cymru.
 
Mae saith o sefydliadau addysg uwch Cymru yn rhan o’r cynllun ysgoloriaethau: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.
&nb ...

darllenwch mwy

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Gene...

08/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Cyflwyniad byr i un o wyliau mawr y byd - yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae 'na amser hwyr yn haf,
lle dderbynnir pawb y gwadd.
Y Cymry'r hen a’r ifanc, yn dathlu bod yn braf.
Mae 'na wythnos cyfa i ddod o Eisteddfod, yn yr Eisteddfod.
 
Mae’r amser wedi dod, i Eisteddfod
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!

 
 
 
 


 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Bryn Williams yn agor bwyty yn y gogledd

30/04/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bryn Williams yn agor bwyty yn y gogledd


Bryn Williams y cogydd, fydd yn datblygu bwyty newydd ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

Mae'r cogydd Bryn Williams, wedi ymrwymo i agor tŷ bwyta a chreu 14 o swyddi ym Mae Colwyn.
 
Yn gynharach arwyddodd prydles i fod yn rhan o ddatblygiad canolfan chwaraeon dŵr, Porth Eirias.
 
Cyhoeddodd Bryn Williams, sy'n berchen ar fwyty enwog Odette yn ardal Primrose Hill, Llundain , ei fwriad i agor bwyty ym Mhorth Eirias ym mis Medi 2013.
 
Roedd y cogydd sy'n dod yn wreiddiol o Ddinbych yn dweud ei fod eisiau dangos ei ddoniau coginio yng ngogledd Cymru.
 
Dros y misoedd diwethaf roedd rhai yn pryderu na fyddai'r datblygiad yn digwydd o gwbl.
 
Roedd disgwyl i'r bwyty agor ym mis Tachwedd llynedd.
 
Ymroddiad
 
Ond dywedodd llefarydd ar ...

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn treialu rhaglen iB...

16/04/2014
Categori: Addysg

Amgueddfa Cymru yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i dreialu technoleg Bluetooth Ynni Isel Diwylliant a Threftadaeth (Apple iBeacon), mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru ac ap a phlatfform Locly. Mae’r rhaglen yn cael ei threialu yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o safleoedd Amgueddfa Cymru, a bydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddynt grwydro’r safle.
 
Offeryn cyfathrebu yw iBeacon sy’n cysylltu dyfeisiau â’i gilydd ac yn anfon signal gan ddefnyddio Bluetooth Ynni Isel (BLE – Bluetooth Low Energy). System leoli dan do ydyw y mae Apple yn ei galw’n ddosbarth newydd o ...

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i ba...

04/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau


Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau

Bu nifer o fyfyrwyr Aberystwyth yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn.
 
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) er mwyn datblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant.
 
Bydd y cynllun yn cynnwys datblygu opsiynau ar gyfer parhad Pantycelyn fel llety arlwyo ar gyfer myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr y Gymraeg, yn ôl datganiad y brifysgol.
 
'Canolbwynt'
 
Yn ôl y brifysgol, bydd y Ganolfan Gymraeg a Diwylliant yn ganolbwynt i'r gymuned Gymraeg, gan gynnwys myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach yn y dref.
 
Y bwriad oedd symud y myfyr ...

darllenwch mwy

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleustera...

03/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleusterau Prifysgol Bangor


Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio

Mae cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac uwchraddio cyfleusterau dysgu wedi derbyn £45m gan Fanc Buddsoddi Ewrop.
 
Hwn yw banc yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n ariannu benthyciadau tymor hir i brosiectau ar hyd a lled Ewrop.
 
Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio'r brifysgol.
 
'Buddsoddiad sylweddol
 
Yn ôl Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i gyfoethogi ymhellach y profiad rhagorol rydym yn ei roi i'n myfyrwyr. Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd ac mae eisoes ar y gweill.
 
''Mae'n cynnwys adeilad newyd ...

darllenwch mwy

Penodi Cadeirydd Newydd y Coleg Cymra...

19/02/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Andrew Green fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, yr Athro R Merfyn Jones, ar 1 Ebrill 2014.
 
Andrew Green oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1998 tan ei ymddeoliad y llynedd.  Y mae eisoes yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac wedi cadeirio paneli academaidd ar ran y Coleg ers ei sefydlu.
 
Meddai Linda Wyn, Is gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Andrew Green wedi ei benodi fel cadeirydd newydd y Coleg.  Mae ganddo nid yn unig brofiad eang o arwa ...

darllenwch mwy

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

23/12/2013
Categori: Addysg

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
 
Dyma gyfle gwych ichi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn y gweithle.
 
Mae’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2014 hyd 31 Mawrth 2015.
 
Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am le ar y cynllun hyfforddi rhan-amser yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd neu ysgolion cynradd ledled Cymru.
 
Mae'r pecyn ymgeisio ar gael isod. Yn y pecyn mae ffurflen gais a dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr. Mae'n bwysig darllen y ddogfen yma cyn mynd ati i ...

darllenwch mwy

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgoli...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg


Roedd yr adroddiad yn dweud bod safon iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu plant mewn ysgolion C

Mae 86% o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg - dyna gasgliad adroddiad Estyn oedd yn edrych ar sut yr oedd yr iaith yn datblygu mewn ysgolion a lleoliadau Cymraeg.
 
Roedd yr adroddiad yn dweud fod safon iaith, llythrennedd a'r ffordd yr oedd disgyblion yn siarad gyda phobl eraill yn debyg i rai mewn ysgolion Saesneg ac yr un peth â'r lefel y disgwylir gan blant yr oedran yma.
 
Ond roedd y ddogfen hefyd yn nodi bod plant o gefndiroedd di-Gymraeg weithiau ddim yn datblygu yn ddigon cyflym a'u bod yn medru "llesteirio cynnydd" plant o aelwydydd Cymraeg iaith gyntaf.
 
Dywedodd y Prif Arolygydd Ann Keane: "Ryd ...

darllenwch mwy

Sylw i Statws y Gymraeg yng Ngwlad y ...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith


Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.
 
Dr Rhian Hodges, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddor Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wnaeth arwain y daith i fyfyrwyr cwrs MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol.
 
Yn ystod eu hymweliad, aethant draw i weld Ikastola (ysgol cyfrwng Basgeg) yn Orio, cyfarfod golygydd papur newydd y Basgeg, Berria, ymweld â mudiad Hawliau Ieithyddol, Kontseilua a threulio diwrnod mewn gorsaf radio yng ngogledd y wlad sef Journal du Pays Basque.
 
Mi wnaeth Rhian draddodi darlith ym Mhrifysgol Gwlad y Basg, ...

darllenwch mwy