Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1189 cofnodion | Tudalen 102 o 119

Dechrau ffilmio drama wleidyddol yn y...

15/07/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith

Fe fydd cwmni teledu yn dechrau ffilmio drama wleidyddol newydd yn y Senedd ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.
 
Bydd cwmni Tarian yn ffilmio y cyfres newydd, Byw Celwydd ym Mae Caerdydd, sy’n gyfres o wyth rhaglen, a fydd yn cael ei darlledu yn ystod mis Ionawr 2016. 
 
Bydd y ddrama ffuglen hon yn portreadu Llywodraeth Cymru o dan lyw arweinwyr na fu mewn grym o'r blaen. Caiff y Llywodraeth ei rheoli gan glymblaid enfys o'r enw; Y Democratiaid, Y Cenedlaetholwyr, a'r Sosialwyr fydd yr wrthblaid. Caiff y glymblaid enfys ei harwain gan Brif Weinidog sy'n rhan o'r Ceidwadwyr Newydd, Meirion Llewelyn, sy'n cael ei bortreadu gan Richard Elfyn. Dyma ddrama wleidyddol cyntaf ...

darllenwch mwy

Cynlluniau i gyflwyno Isafswm pris i ...

15/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesur drafft heddiw a fyddai’n golygu fod gwerthu alcohol am lai na 50c yr uned yn drosedd yng Nghymru, gan ddilyn Senedd yr Alban i gynnig mesurau i daclo camdriniaeth alcohol.  
 
Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y byddai cyflwyno isafswm pris o 50c yr uned yng Nghymru’n arwain at lai o farwolaethau'r flwyddyn ac yn helpu i atal 1,400 o dderbyniadau i’r ysbyty.
 
 
Dywedodd y dirprwy weinidog Iechyd, Vaughn Gething y byddai’r cynlluniau hyn yn arwain at wella iechyd pobl Cymru,   “Mae mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. ...

darllenwch mwy

Miliwn o siaradwyr Cymraeg: Y weledig...

14/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu cynigion polisi heddiw yn galw ar Llywodraeth Cymru Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gynllunio i gyrraedd un miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wrth iddynt lansio eu cynigion polisi ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016.  
 
Yn y ddogfen, a gafodd ei lansio yn y Senedd, mae degau o syniadau sy'n anelu at gyrraedd tri nod sef creu miliwn o siaradwyr, atal yr allfudiad a defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes bywyd. 
 
Mae'r ddogfen weledigaeth yn cynnwys argymhellion i gyflwyno 'Bil Addysg Gymraeg i Bawb' er ...

darllenwch mwy

Angen ateb radical i addysg ym Mhowys...

14/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Angen ateb radical i addysg ym Mhowys, yn ôl mudiad iaith


Ysgol Uwchradd Caereinion

Dylai’r cynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau radical i gryfhau’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ym Mhowys, yn ôl y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.
 
Mae’r mudiad yn galw am sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion sy'ndymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dywedodd Ceri Owen ar ran y Mudiad, "Daeth yn amlwg ers cryn amser nad yw'r gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ai'n addysgol nac yn ariannol; nid yw'n darparu cyfleoedd cyf ...

darllenwch mwy

Anrhydedd gan Y Frenhines: Ydych chi'...

13/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fu Pwyllgor Llywio Merched y Wawr yn trafod penderfyniad dadleuol prif swyddog y mudiad Tegwen Morris i dderbyn MBE gan y Frenhines mewn cyfarfod heddiw yn dilyn ymateb chwyrn gan rai o aelodau Merched y Wawr sy’n gwrthwynebu’r arnhydedd.
 
Mae rhai yn anghytuno gyda phenderfyniad Tegwen Morris ar sail ei fod yn ‘clodfori’r Ymerodraeth Brydeinig’ ac yn tanseilio’r mudiad Cymreig a Chymraeg. 
 
Beth yw eich barn i chi am hyn? Fe wnaeth Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, Efa Gruffudd Jones hefyd dderbyn MBE gan y Frenhines ac fe gafwyd ymateb cymysglyd gan rai o fewn yr Urdd.
 
Ai cydnabyddiaeth haeddiannol yn unig yw hyn o wai ...

darllenwch mwy

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

13/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru


Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

Daeth Her Cylchdaith Cymru i ben ar Faes Eisteddfod Llangollen dros y Sul, gyda Rhys Meirion a’i griw wedi hel bron i £9,000 ar gyfer Cronfa Elen.
 
Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth dros roi organau yng Nghynru, gyda’r her yn dechrau yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyjddan ac ymlaen ar hyd arfordir y gogledd i Gaernarfon ac i lawr i Gaerfyrddin ac ar draws yr M4 i Gaerdydd, gyda rhan olaf y daith yn mynd trwy’r canolbarth, gan orffen yn Llangollen. Ar y ffordd, bu’r cerddwyr yn defnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth o hedfan i go cartio. 
 
Am ragor o wybodaeth am roi arian i'r elusen, ewch yma
 
Mae Lleol.cymru wedi cofnodi rhai o u ...

darllenwch mwy

Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros...

10/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.
 
Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.
 
Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.
 
Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwy ...

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr newydd yn dda i'r e...

10/07/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd prosiect gwerth £5.9m i ddatblygu cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghastell Harlech yn golygu "llu o fuddion economaidd yn y dyfodol" i fusnesau lleol, yn ôl arbenigwr sy'n cynrychioli masnachwyr gogledd Cymru.
 
Mae'r gwaith adeiladu ar y Castell wedi gweddnewid hen westy ger y castell yn fflatiau moethus, canolfan ymwelwyr fodern newydd, siop, caffi, ac ardal ddehongli a thoiledau, ac mae eisoes wedi creu gwaith i dros ddwsin o gwmnïau yng Ngwynedd, a bydd busnesau lleol yn parhau i elwa o’r prosiect yn y dyfodol.
 
Penodwyd cyflenwyr lleol  i redeg y caffi newydd ac i osod y fflatiau, a bydd amrywiaeth o gynnyrch lleol ar werth i ymwelwyr ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan ana...

09/07/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan anableddau


Cefnogaeth gan bobl Dolgellau

Mae staff a chleientiaid canolfan ar gyfer oedolion ac anableddau dysgu wedi eu synnu gan y caredigrwydd ac ewyllys da maent wedi ei dderbyn gan y gymdeithas leol yn dilyn lladrad. 
Ym mis Mehefin, torrodd lladron i mewn i’r garej yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau a dwyn yr offer garddio, golchwr jet, sugnydd llwch, radio a chadair siglen i’r ardd. Yn dilyn y lladrad, nid oedd y ganolfan yn medru cynnig hyfforddiant a chyfleoedd gwaith ar gyfer y bobl gyda anableddau dysgu. Ers y digwyddiad, mae tîm Dolfeurig wedi derbyn llif o gynigion o gymorth gan y gymuned leol.
 
Dywedodd Olwen Lloyd-Jones, Swyddog Gofal Dydd yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau: &l ...

darllenwch mwy

Gwrthwynebu statws eglwysig i Ysgol n...

09/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd deiseb ei lansio yn lleol yn ardal Y Bala yn gwrthwynebu rhoi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes newydd yn y dref ar sail ei fod yn mynd yn erbyn traddodiad anghydffurfiol ardal Penllyn. 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar Gyngor Gwynedd i dynnu’n ôl eu hargymhelliad i roi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes yn Y Bala, gyda’r ddeiseb yn gofyn i Gyngor Gwynedd gyhoeddi eu bwriad i sefydlu  ysgol gymunedol nad yw'n gysylltiedig, yn ffurfiol, ag unrhyw gorff crefyddol penodol.
 
Mae hefyd yn dweud "Ni fyddai statws eglwysig yn gydnaws â hanes a thraddodiadau anghydffurfiol yr ardal ac nid yw'r cynnig yn dderbyniol ym Mhenllyn."
...

darllenwch mwy