Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1141 cofnodion | Tudalen 102 o 115

Dathlu 150 mlwyddiant Patagonia gyda ...

28/05/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae hi'n ganrif a hanner ers i griw o Gymry deithio ar y Mimosa ar draws Môr yr Iwerydd, i chwilio am fywyd newydd yn Ne America. Ac i nodi'r achlysur, mae Huw Edwards yn teithio 7,000 o filltiroedd i ymweld â Phatagonia am y tro cyntaf.
 
Yn y rhaglen newydd Patagonia Huw Edwards ar S4C, mae Huw yn sgwrsio â rhai o berthnasau'r arloeswyr cynnar oedd yn rhan o un o'r anturiaethau mwyaf anhygoel yn hanes Cymru.
 
Y bwriad oedd creu cymuned newydd i ddiogelu'r Gymraeg, ond erbyn blynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf, roedd mwy o gymunedau yno o wledydd eraill, a'r Cymry felly'n lleiafrif.
 
Meddai Huw, a glywodd am hanes Patagonia am y tro cyntaf ddeugain ...

darllenwch mwy

Llety newydd yng nghysgod Castell Har...

28/05/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr aros dros nos yng nghysgod Castell Harlech o fis Awst ymlaen, wrth i ganolfan newydd agor ei drysau ac mae’r Gweinidog Diwylliant Ken Skates yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd fathu enw i’r llety newydd a fydd yn rhan o’r Ganolfan. 
 
Fel rhan o brosiect ehangach gwerth £6.0m, sydd â’r nod o wella Castell Harlech a thwristiaeth ddiwylliannol yr ardal i ymwelwyr, mae’r gwaith adeiladu ar lety newydd yn tynnu at y terfyn a bydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Awst 2015. 
 
Wedi ei greu o hen westy a adeiladwyd ger y safle sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, mae’r llawr isaf wedi cael ei dra ...

darllenwch mwy

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Merch o Gaerdydd yn ennill Tlws y Dysgwr

26/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Merch ifanc o Gaerdydd sydd â’i bryd ar ganu’r ffidil yn broffesiynol yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Alice Howell, 18 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae’n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a’r Gymraeg ar gyfer Lefel ‘A’.
 
Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio’r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.  Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu’r piano i safon uchel.
 
Ysgol Gynradd
 
Fe ddechre ...

darllenwch mwy

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal...

25/05/2015
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal Gyfansoddi


Charlie Lovell-Jones

Charlie Lovell-Jones, un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain a wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfan yr Urdd, sydd wedi ennill Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Charlie, 16, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU. 
 
Mae Charlie wedi ennill bri trwy Brydain am ei ddawn gerddorol.  Mae wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.
 
Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y lly ...

darllenwch mwy

Bygythiad arall i ddyfodol Neuadd Pan...

22/05/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried cau Neuadd breswyl Pantycelyn o Fedi 2015 ymlaen.
 
Fis Ebrill y llynedd fe wnaeth y Brifysgol benderfynu peidio cau’r neuadd eiconig yn dilyn protestiadau gan fyfyrwyr i achub y Neuadd. Ond mae’n ymddangos fod y Brifysgol wedi newid eu meddyliau wrth iddynt fwrw ymlaen gyda chynlluniau i gau Pantycelyn.  
 
Yn ol datganiad gan y Brifysgol, "Yn sgil yr angen am fuddsoddiad hirdymor sylweddol a gwariant ychwanegol yn y tymor byr er mwyn bod Pantycelyn yn parhau fel neuadd breswyl tu hwnt i Fehefin 2015, bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried cynnig i beidio â darparu llety myfyrwyr yno o Fedi 2015, ac y ...

darllenwch mwy

Diwrnod Bydeang Clefydau Crohn's a Ch...

19/05/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Diwrnod Bydeang Clefydau Crohn's a Cholitis


Crohn's a Colitis UK

Fe gynhaliodd elusen Crohn’s a Cholitis Prydain, Ddiwrnod Bydeang Clefyd y Coluddyn heddiw er mwyn codi ymwybyddiaeth a chodi arian tuag at yr elusen. 
 
Mae dros 300,000 o bobl Prydain, a miliynau’n rhagor ledled y byd yn byw gyda Chlefyd Crohn’s neu Golitis sef 1 o bob 210 o’r boblogaeth. Boed yn aelod o’n teulu; yn ffrind neu’n gydweithiwr, mae’r posibilrwydd ein bod yn adnabod rhywun sy’n dioddef unai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o ganlyniad i’r clefydau hyn, yn uchel.
 
Yn ôl arbenigwyr, mae’r clefydau yn para gydol oes; yn amhosib eu rhagweld  a chanddynt y grym i beryglu b ...

darllenwch mwy

Yr Ardd Fotaneg: Prif Weinidog Cymru ...

15/05/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yr Ardd Fotaneg: Prif Weinidog Cymru yn ymyrryd


yr Ardd Fotaneg Genedlaethol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi anfon gweision sifil i drafod diffygion darpariaeth Gymraeg yr Ardd Fotaneg wedi i'r Aelod Cynulliad Simon Thomas godi'r mater gyda Carwyn Jones, yn ol mudiad iaith. 
 
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw am newid agwedd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, ac fe wnaethant ysgrifennu at Simon Thomas i godi'r  mater fod yna ddiffygion darpariaeth dwyieithog yn yr Ardd. 
 
Dywedodd Simon Thomas,  “Rydyn ni yn croesawu fod y Llywodraeth yn cymryd yr achos yma o ddiffygion ynglŷn â darpariaeth yn yr iaith Gymraeg  o ddifri. Mae’r Ardd Fotaneg yn cael arian cyhoeddus felly mae’n ddyletswydd ar y se ...

darllenwch mwy

Nodiadur Dylan Thomas yn cael ei ardd...

14/05/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd nodiadur coll Dylan Thomas, a ddarganfuwyd ar ôl iddo gael ei anghofio mewn drâr am ddegawdau, ei arddangos mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Abertawe heddiw, i nodi  Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas cyntaf.
 
Yn ôl wyres y bardd, Hannah Ellis, “Mae’r nodiadur yn cynnwys fersiynau gwreiddiol o beth fyddai wedi bod yn rhai o’r cerddi gorau yn yr iaith Saesneg”.
 
Llwyddodd y Brifysgol i brynu'r llyfr am £85,000 mewn arwerthiant yn Sotheby's ar ôl bod mewn drâr mewn angof am ddegawdau cyn iddo ddod i law yn ddiweddar. Bydd y nodiadur yn cael ei gadw yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe ...

darllenwch mwy

Cipolwg ar bolisiau'r pleidiau

05/05/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda llai na thridiau i fynd tan y bydd y bythau pleidleisio yn cau, mae Lleol.cymru wedi mynd ati i fwrw golwg dros bolisiau’r pleidiau yng Nghymru, gan asesu eu gobeithion ddydd Iau.
 
Yn gyffredinol, mae’r ras trwy Brydain yn parhau yn agos iawn, gyda thrwch gwybedyn yn gwahaniaethu’r Ceidwadwyr a’r Blaid Lafur yn yr arolygon barn ac mae’r wythnos hon yn profi’n dyngedfennol iawn i sawl aelod seneddol sy'n wynebu brwydr fawr i warchod eu seddi, megis Danny Alexander, Nick Clegg a Douglas Alexander ymhlith y rhai fydd yn cnoi gwinedd, tra fod ymgais Nigel Farage i fod yn aelod seneddol hefyd yn hofran yn y gwynt. Mae Lleol.cymru wedi rhoi crynhoa ...

darllenwch mwy