Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1174 cofnodion | Tudalen 103 o 118

Cipolwg ar ysgol newydd ddadleuol

24/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd plant, athrawon ac aelodau’r gymuned gyfle i weld yr ysgol ardal newydd ddadleuol sy’n cael ei chodi ar gyfer disgyblion o’r Groeslon, Carmel a’r Fron am y tro cyntaf yr wythnos hon.  
 
Yr oedd y penderfyniad gan Gyngor Gwynedd i uno’r dair ysgol wedi ennyn ymateb chwyrn gan rieni a oedd o blaid cadw’r dair ysgol yn agored.  Yn ol y Cyngor, mae’r gwaith ar amser, ac yn ôl y disgwyl bydd y gloch yn cael ei chanu am y tro cyntaf yn Ysgol Bro Llifon i groesawu disgyblion am y tro cyntaf ym mis Medi 2015.
 
Cafodd y gwesteion gyfle i weld sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn yr ystafelloedd dosbarth newydd a ...

darllenwch mwy

Grant i warchod rhai o henebion Cymru

23/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Mae cofebion rhyfel a henebion gwerthfawr led-led Cymru yn cael cyfran o bron i £287,000 gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
Mae'r grantiau'n cynnwys bron i £33,500 ar gyfer Ogof Kendricks yng Nghonwy, un o'r ogofau Palaeolithig pwysicaf yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Cafwyd hyd i arteffactau prin wrth wneud gwaith cloddio yn yr ogof gan gynnwys asgwrn gên ceffyl wedi'i addurno, a oedd yn ddarganfyddiad o arwyddocâd rhyngwladol.
 
Yn ddiweddar, mynegodd y cyngor tref lleol bryderon ynghylch difrod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch y safle. Canfuwyd ar ôl archwilio'r ogof ei fod mewn cyflwr annymunol ...

darllenwch mwy

Diwrnod dadorchuddio cofeb Gwen John

23/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd ar S4C ar nos Fercher yma fe fydd Ffion Hague yn mynd â ni ar daith i Dieppe yn Ffrainc i ddilyn y paratoadau ar gyfer diwrnod dadorchuddio cofeb i Gwen John, yr artist adnabyddus o Sir Benfro.
 
Cafodd bedd yr artist ei ail-ddarganfod fel rhan o waith ymchwil i'r gyfres Mamwlad gyda Ffion Hague a ddarlledwyd ar S4C y llynedd. Roedd dadorchuddio cofeb Gwen John yn gydnabyddiaeth o gyfraniad y Gymraes i'r byd celf rhyngwladol ac yn garreg filltir yn hanes diwylliant Cymru.
 
Yn y rhaglen ddogfen, cawn glywed gan rai aelodau o deulu Gwen John am arwyddocâd y digwyddiad hanesyddol hwn.
 
Meddai Ffion Hague, cyflwynydd ac uwch gynhyrch ...

darllenwch mwy

180 o ysgoloriaethau yn cael eu gwobr...

22/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol fis Medi diolch i ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg. 
 
Bydd pob unigolyn yn derbyn £1,500 neu £3,000 dros dair blynedd a bydd gofyn iddynt ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith yn ogystal â sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg o ganlyniad. 
 
Mae’r ysgoloriaethau wedi eu dyfarnu eleni i fyfyrwyr fydd yn astudio mewn prifysgolion ar draws Cymru a hynny mewn ystod eang o feysydd.  
 
Un oedd yn falch o glywed bod ei chais am Brif Ysgoloriaeth y Coleg o £3,000 i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Abertawe oed ...

darllenwch mwy

Gwynedd yn rhagori yng nghystadleuaet...

22/06/2015
Categori: Addysg, Cystadlaethau

Cafodd dwy ysgol o Wynedd lwyddiant ysgubol yn rownd derfynol Cystadleuaeth Genedlaethol Llyfrau Cymraeg eleni yn Aberystwyth wrth iddynt gipio rhai o'r prif wobrwyon. 
 
Daeth tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth i’r brig yn y rownd genedlaethol i gipio Tarian Dr Dewi Davies a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y gwaith trafod a chyflwyno.
 
Bu Tîm Ysgol Pentreuchaf yn fuddugol yn ennill Tlws Anwen Tydu am y cyflwyniad gorau a dod yn ail o blith yr holl dimau drwy Gymru.
 
Daerth Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych i'r brig am y grŵp trafod gorau, a ddyfarnwyd gan Gareth William Jones. Ysgol Bronllwyn, Rhondda ...

darllenwch mwy

Diwrnod agored yn Neuadd Pantycelyn

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae myfyrwyr sy’n ymgyrchu i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor wedi cyhoeddi y bydd yfory yn ddiwrnod agored yn llawn digwyddiadau.
 
Bydd y diwrnod agored yn cael ei gynnal gan y meddianwyr a’r cefnogwyr ym Mhantycelyn ddydd Sadwrn. Ymysg y digwyddiadau sydd wedi eu cadarnhau hyd yma mae cerddoriaeth gan Swnami a Tecwyn Ifan; anerchiad gan Alun Ffred Jones a Seimon Brooks; Talwrn y Beirdd gyda Tudur Dylan Jones; a llu o ddigwyddiadau a chefnogwyr eraill sydd eto i’w cadarnhau.
 
Meddai Heledd Llwyd, un o’r ymgyrchwyr: “Rydyn ni’n estyn gwahoddiad i bawb sydd wedi byw ym Mhantycelyn, a phawb arall sy’n cefnogi’r ymgyrch i ddod i&rsqu ...

darllenwch mwy

Pwy fydd enillydd Cariad@Iaith eleni?

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Wedi wythnos gyfan o wersi lliwgar a gweithgareddau gwallgof gan gynnwys caiacio, rafftio a heboga drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd enw enillydd cariad@iaith:love4language yn cael ei gyhoeddi yn ystod ffeinal y gyfres nos Sadwrn, 20 Mehefin ar S4C.
 
Dros yr wythnos diwethaf mae wyth o sêr Cymru wedi bod yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg dan ofal y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn drwy ddull unigryw 'dadawgrymeg'. Y sêr eleni oedd y cyflwynydd tywydd Derek Brockway, y cyflwynydd radio Chris Corcoran, yr actor a'r awdur Steve Speirs, y cyflwynydd CBeebies Rebecca Keatley, yr actores Nicola Reynolds, seren y West End, Caroline Sheen, yr athletwr Jamie Baulch a'r cyn-chwara ...

darllenwch mwy

Gwrthod mynediad i Swyddfa Undeb Myfy...

17/06/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywydd newydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi beirniadu Prifysgol Aberystwyth yn hallt, ar ôl darganfod bod y Brifysgol wedi gwrthod mynediad iddi i Swyddfa UMCA. 
 
Mae Hanna Medi Merrigan i fod i ddechrau ar ei swydd yr wythnos hon, ond ar ôl ceisio mynd i Swyddfa UMCA a methu cael mynediad, mae wedi cael gwybod gan swyddogion y Brifysgol na fydd modd iddi ddefnyddio ei swyddfa, sy’n rhan o Neuadd Pantycelyn.
 
Dros y dyddiau diwethaf mae staff o’r Brifysgol wedi gosod cloeon ar nifer o ddrysau mewnol Pantycelyn, ac yn gwrthod mynediad i’r adeilad. Bellach, yr unig fodd o gael mynediad i’r adeilad yw trwy ffenestr – ...

darllenwch mwy

Cariad@iaith ar gael yn rhyngwladol

16/06/2015
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr led-led y byd am tro cyntaf wylio’r gyfres Cariad@iaith ar eu cyfrifiaduron, gyda S4C yn addo y bydd mwy o raglenni ar gael i’w gwylio dros y byd yn y dyfodol.  
 
Mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun S4C i gynyddu'n sylweddol y nifer o raglenni sydd ar gael y tu hwnt i'r DU, ynghyd â datblygu ap yn arbennig ar gyfer gwylwyr rhyngwladol. Fe fydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â datblygiadau cyffrous eraill i wasanaethau gwylio ar-lein S4C; drwy’r wefan a thrwy brif ap y sianel.
 
Bydd y manylion llawn yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf, i gyd-fynd â dau ddigwyddiad fydd ar gael i gynulleidfa ryngwladol; sef darllediadau ...

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod pobl Cymru yn mw...

16/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Yn ôl arolwg newydd, mae rhan fwyaf o bobl Cymru wedi treulio amser yn mwynhau’r awyr agored o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis diwethaf ac mai un o’r prif resymau oedd i gadw’n heini. 
 
Ymhlith canfyddiadau eraill yr arolwg yw fod 43% o’r rhai a holwyd yn bryderus am ddyfodol bywyd gwyllt yng Nghymru. 
 
Dywedodd Sue Williams sy’n bennaeth Gwyddoniaeth Cymdeithasol i Gyfoeth Naturiol Cymru, fod yr arolwg yn rhoi darlun gwell o amser hamdden pobl Cymru,  “Mae’r arolwg yn rhoi darlun pendant inni o sut rydym, fel cenedl, yn treulio ein hamser hamdden, pa weithgareddau rydym yn cael y blas mwyaf arnynt, pam rydym yn e ...

darllenwch mwy