Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1045 cofnodion | Tudalen 103 o 105

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

23/12/2013
Categori: Addysg

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
 
Dyma gyfle gwych ichi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn y gweithle.
 
Mae’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2014 hyd 31 Mawrth 2015.
 
Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am le ar y cynllun hyfforddi rhan-amser yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd neu ysgolion cynradd ledled Cymru.
 
Mae'r pecyn ymgeisio ar gael isod. Yn y pecyn mae ffurflen gais a dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr. Mae'n bwysig darllen y ddogfen yma cyn mynd ati i ...

darllenwch mwy

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgoli...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg


Roedd yr adroddiad yn dweud bod safon iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu plant mewn ysgolion C

Mae 86% o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg - dyna gasgliad adroddiad Estyn oedd yn edrych ar sut yr oedd yr iaith yn datblygu mewn ysgolion a lleoliadau Cymraeg.
 
Roedd yr adroddiad yn dweud fod safon iaith, llythrennedd a'r ffordd yr oedd disgyblion yn siarad gyda phobl eraill yn debyg i rai mewn ysgolion Saesneg ac yr un peth â'r lefel y disgwylir gan blant yr oedran yma.
 
Ond roedd y ddogfen hefyd yn nodi bod plant o gefndiroedd di-Gymraeg weithiau ddim yn datblygu yn ddigon cyflym a'u bod yn medru "llesteirio cynnydd" plant o aelwydydd Cymraeg iaith gyntaf.
 
Dywedodd y Prif Arolygydd Ann Keane: "Ryd ...

darllenwch mwy

Sylw i Statws y Gymraeg yng Ngwlad y ...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith


Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.
 
Dr Rhian Hodges, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddor Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wnaeth arwain y daith i fyfyrwyr cwrs MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol.
 
Yn ystod eu hymweliad, aethant draw i weld Ikastola (ysgol cyfrwng Basgeg) yn Orio, cyfarfod golygydd papur newydd y Basgeg, Berria, ymweld â mudiad Hawliau Ieithyddol, Kontseilua a threulio diwrnod mewn gorsaf radio yng ngogledd y wlad sef Journal du Pays Basque.
 
Mi wnaeth Rhian draddodi darlith ym Mhrifysgol Gwlad y Basg, ...

darllenwch mwy

Taith gan milltir yr awr i fyd nofel ...

03/12/2013
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Eisiau ymhyfrydu yn y Gymru waraidd, ddiwylliedig rydyn ni yn byw ynddi, lle mai parch a goddefgarwch at gyd-ddyn sy’n teyrnasu? Neu eisiau cael eich saethu gan milltir yr awr i ffrwydrad o isfyd didrugaredd llawn cymeriadau milain a ffiaidd a gamodd o’ch hunllef waetha? Yr ail? Yna camwch i mewn i fyd nofel ddiweddaraf Alun Cob, Gwyllgi.
 
Yr olaf mewn trioleg o lyfrau yn dilyn hanes Oswyn Felix yw hon, wedi’i helyntion yn Pwll Ynfyd a Tarw Pres.
 
‘Dyw’r awdur ddim yn rhyddhau’r darllenydd yn raddol i fyd tywyll trais, cyffuriau, puteiniaid a gwleidyddiaeth llwgr ond yn eich lluchio i’w ganol, wrth i’r nofel agor gyda Felix wedi ...

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ganolfan newydd ...

02/12/2013
Categori: Addysg, Newyddion

Mae’r gwaith o adnewyddu adeilad Henblas yn Y Bala ar gyfer ei ail-agor i’r cyhoedd wedi dechrau.
 
Y bwriad yw ail-agor yr adeilad i’r cyhoedd fel Canolfan Henblas, canolfan a fydd yn cynnig   gwasanaethau cymunedol i bobl leol ynghyd ag ystafelloedd cyfarfod ac ystafell gynhadledd, sef hen siambr Cyngor Tref Y Bala. Mae’r ystafell honno wedi cael ei henwi yn Siambr Tom Ellis.
 
Cwmni Pum Plwy Penllyn sydd yn gyfrifol am y prosiect newydd hwn, sef cwmni cyfyngedig a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo lles cymdeithasol ac economaidd Penllyn. Maen nhw’n barod wedi cymryd cyfrifoldeb am amrywiol wasanaethau yn yr ardal gan gynnwys meysydd parcio a ...

darllenwch mwy

Toriadau i Gymraeg i Oedolion - cyfle...

02/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio’r toriadau i’r rhaglen Cymraeg i Oedolion gan rybuddio y bydd yn arwain at lai o siaradwyr Cymraeg.
 
Heddiw, mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi toriad o 8% ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion y flwyddyn nesaf.
 
Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Robin Farrar:
 
“Mae’n newyddion trychinebus. Mae’r Gymraeg yn wynebu argyfwng; mae hynny’n glir o ganlyniadau’r Cyfrifiad. Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru? Toriadau i ddarpariaeth sy’n cynhyrchu mwy o siaradwyr, er bod ymgynghoriad y Llywodraeth ei hun wedi argym ...

darllenwch mwy

Urdd yn ystyried newidiadau

02/12/2013
Categori: Addysg, Barn, Celfyddydau, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Urdd yn ystyried newidiadau


A fydd amseroedd cystadlu yn newid?

Mae gweithgor gafodd ei sefydlu gan yr Urdd i edrych ar syniadau i ddatblygu'r Eisteddfod yn dweud y dylid ystyried symud amseroedd cystadlu a'u cynnal yn hwyrach yn y dydd.
 
Ymhlith argymhellion eraill mae sefydlu Pafiliwn Technoleg a hefyd gwneud mwy i "hyrwyddo'r cyfleoedd mae technoleg yn ei gynnig trwy'r Gymraeg i fywydau pobl ifanc."
 
Mae'r gweithgor, o dan gadeiryddiaeth y barnwr Nic Parry, yn cynnig 12 o argymhellion fydd yn cael eu hystyried gan Fwrdd yr Eisteddfod yn eu cyfarfod nesa' yn Aberystwyth yn Ionawr 2014.
 
"Wrth gyflwyno argymhellion ac argraffiadau gwaith ymchwil manwl gan dîm y Gweithgor, dwi'n awyddus i bwysleisio mai dechrau'r daith yw ho ...

darllenwch mwy

Cymorth Cyfrwng Cymraeg ym Maes Mathe...

29/10/2013
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cymorth Cyfrwng Cymraeg ym Maes Mathemateg


Cyfieithiadau Dr Tudur Davies

Diolch i un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd modd i fathemategwyr y dyfodol ddefnyddio adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg i’w cynorthwyo gyda’u gwaith.
 
Mae cyfieithiadau Dr Tudur Davies o Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth o daflenni ffeithiau a fformiwlâu Mathemateg wedi cael eu cyhoeddi ar wefan y MathCentre.
 
Prosiect aml-ddisgyblaethol yw’r MathCentre sy’n cynnig adnoddau rhad ac am ddim i fyfyrwyr er mwyn hwyluso dysgu Mathemateg mewn ysgolion a phrifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.
 
Roedd Tudur o’r farn bod prinder adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg yn bodoli yn y maes felly roedd ...

darllenwch mwy

Cynllun Prentisiaethau Cynulliad Cene...

29/10/2013
Categori: Addysg

Cynllun Prentisiaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2013-14


Cynllun Prentisiaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2013-14

Bwriad y Cynllun Prentisiaethau 2013-14 yw annog pobl ifanc i ymgeisio a gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Mae’r Cynllun Prentisiaethau’n cynnig rhaglen hyfforddi sy’n seiliedig ar ddysgu ac sy’n golygu bod ymgeiswyr yn ennill cymhwyster NQF; cymwyseddau penodol sy’n seiliedig ar waith a sgiliau gweinyddol cyffredinol. Darperir hyfforddiant a mentora hefyd er mwyn helpu i gyflwyno ymgeiswyr i amgylchedd gwaith a’u paratoi ar gyfer bywyd mewn swyddfa weithredol.Bydd y cais yn seiliedig ar sgiliau a gallu, a bydd y Cynulliad yn chwilio am y potensial mewn ymgeiswyr yn ogyst ...

darllenwch mwy

Addysg cyfrwng Gymraeg - dim digon?

05/10/2013
Categori: Addysg, Iaith

Addysg cyfrwng Gymraeg - dim digon?


Mae Hywel Jones yn dweud nad oes digon o arweiniad yn dod o gyfeiriad y llywodraeth

Mae polisi addysg Gymraeg blynyddoedd cynnar y llywodraeth wedi cael ei feirniadu.
 
Dywedodd pennaeth Mudiad Ysgolion Meithrin nad yw arweiniad y llywodraeth ddigon cadarn yn y maes.
 
Mae hyn yn dilyn honiadau gan Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) nad oes digon o ddarpariaeth addysg cyfrwng Gymraeg ar gael i blant mewn ardaloedd difreintiedig.
 
Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yr iaith Gymraeg yn rhan annatod o'i rhaglen addysg i blant ifanc.
 
Garden City
 
Yr wythnos hon fe agorwyd ysgol feithrin yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Sir y Fflint. Prosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Mudiad Meithrin yw Cylch Meithrin Garden City.
 
Ho ...

darllenwch mwy