Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1143 cofnodion | Tudalen 104 o 115

Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn rhagori

14/04/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Enillodd Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd un wobr gyntaf a dwy ail wobr mewn seremoni genedlaethol yn ddiweddar.
 
Yng Ngwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru enillodd Andrew Speddy o Fethesda y teitl Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol ac enwyd cynlluniau Appsteddfod a Clwb Gwaith yn eilion gorau. Bwriad y seremoni, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, yw cydnabod a dathlu gweithwyr ieuenctid a chynlluniau ieuenctid gorau Cymru.
 
Cydnabuwyd Andrew Speddy am ei waith ar y cynllun Appsteddfod ac hefyd am roi pobl eraill yn gyntaf wrth ei waith fel Arweinydd Ieuenctid rhan amser. Enwebwyd ef gan y Gwasanaeth Ieuenctid am wneud ei orau bob amser ac am roi cyfleon o’r radd flaenaf i ...

darllenwch mwy

Sesiynau ymarfer corff i bobl sy'n di...

10/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd

Sesiynau ymarfer corff i bobl sy'n dioddef o Ddementia


Sesiynau DementiaGo

Mae diwrnod o weithgareddau arbennig wedi ei gynnal yng Nghoed y Brenin yn ddiweddar i’r rhai sy’n mynychu dosbarthiadau DementiaGo yn Ngwynedd.
 
Fel rhan o’r digwyddiad, cynhaliwyd dosbarth ymarfer a thaith gerdded i ddathlu ymdrechion pawb sy’n cymryd rhan yn y sesiynau yng nghanolfannau hamdden y Cyngor ar draws y sir.
 
Lansiwyd dosbarthiadau DementiaGo yng Ngwynedd ym mis Tachwedd 2014 gyda’r nod o helpu pobl sydd yn byw gyda Dementia a’r rhai sydd yn gofalu amdanynt drwy eu cyflwyno i sesiynau ymarfer grŵp i wella eu gweithgareddau corfforol. Ariannwyd y cynllun drwy grant Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru i helpu i gefnogi pobl hyn i ...

darllenwch mwy

Llywodraeth yn ystyried gosod microsg...

10/04/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi gofyn i RSPCA Cymru gynnal adolygiad annibynnol i edrych ar berchnogaeth gyfrifol ar gŵn yng Nghymru. 
 
Daw’r cyhoeddiad yn dilyn datganiad gan y Dirprwy Weinidog y mis diwethaf yn lansio ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn orfodol gosod microsglodion ar gŵn o’r gwanwyn nesaf ymlaen.
 
Disgwylir i’r adolygiad gyflwyno adroddiad ddechrau’r hydref. Bydd Dogs Trust Cymru a phartïon eraill â buddiant fel Awdurdodau Lleol, ysgolion a milfeddygon hefyd yn cymryd rhan.
 
Disgwylir iddo argymell ffyrdd o godi ymwybyddiaeth ynghylch y cyfrifoldebau a ddaw wrth fod yn ...

darllenwch mwy

Ffilm yn dangos ochr arall i gymeriad...

09/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Y morlo llwyd yw un o greaduriaid gwyllt mwyaf carismatig Cymru, a chaiff ei ystyried fel anifail chwareus a chyfeillgar. Ond mae ymddygiad newydd, y credir ei fod wedi’i ffilmio am y tro cyntaf unrhyw le yn y byd, yn dangos ochr arall i’w gymeriad.
 
Mae’r ffilm, a dynnwyd gan wyliwr bywyd gwyllt lleol yn Sir Benfro, yn dangos morlo llwyd yn brathu ac yn bwyta llamhidydd y mae newydd ei ladd.
 
Mae’r fideo’n ategu papur ymchwil newydd sydd ar fin cael ei gyhoeddi yn y cylchgrawn Aquatic Mammals sy’n cofnodi’r ymddygiad ysglyfaethu hwn na chofnodwyd mohono erioed o’r blaen, ac eithrio oddi ar arfordir Ewrop. Cyn belled ag y gwydda ...

darllenwch mwy

Dathlu Diwrnod Treftadaeth Byd

09/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Bydd gan Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I, sy’n cynnwys cestyll Conwy, Caernarfon, Harlech a Biwmares, flas cymunedol unigryw ar 18 Ebrill 2015.  
 
Nod Diwrnod Treftadaeth y Byd, sy’n cael ei ddathlu ar 18 Ebrill bob blwyddyn, yw codi ymwybyddiaeth o safleoedd treftadaeth naturiol a diwylliannol arbennig ledled y byd, a’r ymdrechion sydd eu hangen i’w diogelu a’u gwarchod. Mae cestyll y Gogledd yn rhan o grŵp unigryw o safleoedd ysblennydd, byd-enwog megis Tŵr Llundain, y Taj Mahal a’r Pyramidiau Mawr.
 
Yn agosach at adref, ddydd Sadwrn 18 Ebrill, bydd cymunedau lleol a theuluoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ...

darllenwch mwy

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans

08/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans


Caradoc Evans: Awdur My People

Cythraul neu arloeswr? Bydd Rhaglen ddogfen yn nodi canmlwyddiant cyhoeddi 'My People' gan y llenor Caradoc Evans. Beti George fydd yn olrhain hanes y gŵr o Rydlewis ac yn gofyn beth oedd tu ôl i'r portreadau tywyll o bobl ei gynefin nos Sul nesa ar S4C.
 
Union ganrif yn ôl, fe gyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion a ysgydwodd Cymru gyfan i'w seiliau. Roedd 'My People: Stories of the Peasantry of West Wales' gan Caradoc Evans yn gasgliad o chwedlau grotesg oedd yn dirmygu ac yn pardduo pobl a bywyd cefn gwlad Cymru'r cyfnod.
 
Ganwyd David 'Caradoc' Evans ym 1878 ym mhentref Llanfihangel-ar-Arth, Sir Gaerfyrddin a'i fagu ym mhentref Rhydlewis, Ceredigion. Cafodd blent ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd Llond Ceg yn cael ei la...

02/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cyfres newydd Llond Ceg yn cael ei lansio


Llong Ceg: Cyfres newydd i blant

Mae S4C wedi lansio Llond Ceg - cyfres newydd i blant a phobl ifanc sydd yn trafod materion, profiadau a phroblemau sy’n wynebu plant a phobl ifanc mewn modd agored, gonest, cytbwys a sensitif.
 
Cafodd pennod o’r gyfres ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili pan ymwelodd un o gyflwynwyr y gyfres Aled Haydn Jones â’r ysgol.
 
Mae nifer o ddisgyblion yr ysgol honno, ynghyd â disgyblion mewn amryw o ysgolion ledled Cymru, wedi cymryd rhan mewn trafodaethau yn y gyfres am bynciau fel bwlio, teulu, rhyw, hunanddelwedd, gwaith cartref ac ysgariad.
 
Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, "Ma ...

darllenwch mwy

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol ...

02/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol Abertawe


Athro Creadigrwydd newydd Abertawe

Bydd y dramodydd, nofelydd a bardd arobryn, Owen Sheers, yn ymuno â staff Prifysgol Abertawe, fel Athro Creadigrwydd o fis nesaf ymlaen. 
 
Bydd Owen yn chwarae rôl allweddol wrth feithrin creadigrwydd ymhlith staff, myfyrwyr a’r gymuned leol.
 
Ganwyd Owen yn Ffiji ym 1974, ac fe’i magwyd yn Y Fenni. Graddiodd mewn Saesneg yng Ngholeg Newydd, Rhydychen, gan fynd ymlaen i gwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia.
 
Mae gan Owen bortffolio eang  o gyhoeddiadau barddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau theatrig a darlledu arwyddocaol.
 
Trysorfa o syniadau
 
"Mae'r penodiad Athro ...

darllenwch mwy

Traddodiadau Gŵyl y Pasg

02/04/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden

Fe rydym yn awr ar drothwy Gŵyl y Pasg, ond beth yw cefndir y penwythnos hir hwn?  Penwythnos y Pasg yw gŵyl bwysicaf Cristnogaeth.
 
Mae tridiau'r ŵyl yn cael ei ddathlu gan Gristionogion trwy’r byd yn dechrau heddiw, gyda Dydd Iau Cablyd, pan gynhaliwyd y Swper Olaf, sy'n seiliedig ar Pesach iddewig neu Passover yn Saesneg. 
 
Ar ddydd Gwener y Groglith, fe gafodd Iesu Grist ei groeshoelio ar fryn Calfaria, ger Jerusalem, yn ôl yr Efengylau. Mae Cristnogion drwy'r byd yn dathlu atgyfodiad Iesu Grist ar y trydydd dydd a hynny ar Ddydd Sul y Pasg.
 
Fe gaiff Gŵyl Y Pasg ei ddathlu ar y dydd Sul cyntaf sydd yn dilyn y lleuad llawn sydd yn digwydd a ...

darllenwch mwy

Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

30/03/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau


Canolfan Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

Mae Fferm Moelyci, ger Bangor yn barod i ddychwelyd i’w gwreiddiau fel fferm weithredol sy’n tyfu a gwerthu cynnyrch lleol.
 
Mae Ffarm Moelyci, sy'n cynnwys mynydd Moelyci, wedi ei leoli ar gyrion Tregarth, nepell o'r A5 a'r A55, ger Bangor.
 
Er yn frwd i gadw'r ffocws amgylcheddol, mae'r rheolwyr eisiau rhoi pwyslais newydd ar sicrhau fod Moelyci yn dod yn fferm weithredol unwaith eto. Fferm wedi ei seilio ar fentergarwch ond sydd hefyd yn agored i bobl leol ac ymwelwyr.
 
Caffi newydd
 
Fferm denantiaeth o fewn Stad y Penrhyn oedd y fferm yn wreiddiol ond daeth y fferm i ddwylo mudiad cydweithredol Moelyci yn fuan yn 2000. Dan arweiniad Cwm H ...

darllenwch mwy