Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1299 cofnodion | Tudalen 106 o 130

Comisiynydd yn croesawu argymhellion ...

09/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu argymhellion pwyllgor addysg y Cynulliad yn ei adroddiad Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg.
 
Dywedodd y Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Fe ddangosodd canlyniadau Arolwg Defnydd Iaith a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng y Comisiynydd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar mai’r gyfundrefn addysg yw prif ffynhonnell siaradwyr Cymraeg heddiw. Mae’n hollbwysig, felly, bod unrhyw ddiffygion yn y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg yn cael eu datrys fel bod ein hysgolion yn gallu cynhyrchu siaradwyr Cymraeg hyderus ym mhob cwr o Gymru.
 
“Yn y dystiolaeth ysgrifenedig a llafar a gyflwynais i a’m sw ...

darllenwch mwy

Galw am sicrwydd i gyllideb y Coleg C...

08/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llythyru’r pedair prif blaid yng Nghymru yn galw am gamau i sicrhau twf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy sicrhau’r gyllideb i’r sefydliad a gafodd ei sefydlu yn 2011, ar gyfer datblygu addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Dywedodd Miriam Williams ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith, "Mae'r Coleg yn sefydliad allweddol bwysig o ran gwireddu'r hawl i astudio'n Gymraeg ym maes addysg uwch - a gobeithiwn y gall hefyd wneud hynny'n gynyddol ym maes addysg bellach dros y blynyddoedd i ddod. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Prif Weinidog, buodd o'n gwbl glir i ni ei fod yn gwbl ymrwymedig i'r sefydliad ac am weld gwaith y Coleg yn parha ...

darllenwch mwy

Agor canolfan Cymraeg i Oedolion yn Y...

01/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn Sir y Fflint, mae Sefydliad Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, yn agor Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug ar y 4ydd o Ragfyr 2015. 
 
Bydd yr AC ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, yn agor y ganolfan yn swyddogol fel ‘Tŷ Pendre Newydd’.
 
Dros y pum mlynedd diwethaf mae cynnydd wedi bod yn y niferoedd sydd eisiau dysgu Cymraeg yn yr ardal.  Erbyn hyn mae dros 1,000 wedi cofrestru ar gyrsiau Cymraeg yn Sir y Fflint, gyda Phrifysgol Bangor yn darparu dros 40% o’r cyrsiau hynny.  Gydag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r ardal eleni,  fe ddisgwyli ...

darllenwch mwy

Gwaith adfer mawndiroedd Cymru yn dwy...

27/11/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i adfer mawndiroedd Cymru wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, yn ol Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru.
 
Oherwydd difrod dros sawl blwyddyn, mae mawn Cymru yn ffynhonnell o allyriadau nwyon tŷ gwydr, sy’n rhyddhau tua 550,000 tunnell o garbon i’r atmosffer bob blwyddyn. Mae hyn tua chymaint ag allyriannau blynyddol Ynys Môn neu Dorfaen.Dyna pam fod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol o gael holl fawndiroedd Cymru mewn rheolaeth i’w hadfer erbyn 2020.
 
Dywedodd Peter Jones, aelod Cyfoeth Naturiol Cymru o Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru: “Mae adfer mawndiroedd yn hanfodol. Pe byddai’r holl garbon mewn mewndiroed ...

darllenwch mwy

Mudiad Meithrin yn penodi Aelodau New...

27/11/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cwrdd yn fisol i drafod materion strategol y mudiad.
Yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth yn ddiweddar cyhoeddwyd bod Huw Williams, Caryl Elin Lewis a Lowri Williams yn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Mudiad.
Mae Mudiad Meithrin, sef mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar, wedi penodi 3 aelod gwirfoddol i ymuno gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am dymor o 5 mlynedd.
Meddai Caryl Elin Lewis sydd hefyd yn Gadeirydd Cylch Meithrin Llanwnda am ei phenodiad newydd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin:“Rwy’n falch iawn o fy rôl newydd fel Aelod Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddw ...

darllenwch mwy

Cynnydd yn nifer sy'n siarad Cymraeg,...

26/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd canfyddiadau arolwg defnydd iaith Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg eu cyhoeddi heddiw sy’n dangos fod cynnydd yn y nifer sy’n siarad Cymraeg yn gyffredinol. 
 
Gofynnwyd i ymatebwyr Arolwg Cenedlaethol Cymru nodi pob aelod ar eu haelwyd oedd yn gallu siarad Cymraeg.
 
Mae canran a nifer y siaradwyr Cymraeg rhugl yn eithaf cyson â’r ganran a’r nifer yn Arolygon Defnydd Iaith 2004-06, ond mae 130,700 yn fwy o bobl yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg ond ddim yn rhugl erbyn hyn.
 
Mae’r arolwg yma yn galluogi i ni gymharu a chanlyniadau Arolygon Defnydd Iaith 2004-06. Mae Defnydd y Gymraeg yng Nghymru, 2013-15 yn cynnw ...

darllenwch mwy

Nawdd ar gael i ddilyn cyrsiau trwy g...

24/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016.
 
Gall unrhyw ddarpar fyfyriwr wneud cais am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg er mwyn derbyn hwb ariannol sylweddol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.
 
Cynigir hyd at £3,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r iaith a hyd at £1,500 i rai sydd eisiau dilyn o leiaf 33% ohono trwy’r Gymraeg.
 
Yn ychwanegol, mae Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 ar gael i unigolyn sydd am astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.
 
Mae ...

darllenwch mwy

Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio ...

23/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio maniffesto etholiadau’r Cynulliad yr wythnos hon.
 
Mae Iaith addysg, iaith gwlad yn nodi prif flaenoriaethau’r mudiad ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg gan Lywodraeth nesaf Cymru. 
 
Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol y Mudiad, “Rydym yn falch o’r cyfle i amlinellu ein syniadau fel mudiad ar gyfer cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru. Mae’r mudiad o’r farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol.  Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go ia ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis

20/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bu'r Arglwydd Dafydd Wigley yn dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis, a drigai ym Mhenarth drwy flynyddoedd diweddar ei fywyd.
 
Dywedodd: "Mae'n bwysig i genedl gofio'i harweinwyr - boed ym meysydd llenyddiaeth, drama, hanes , athroniaeth, crefydd neu wleidyddiaeth (a llawer mwy); ac yr oedd Saunders Lewis yn arweinydd ym mhob un o'r chwe maes yma o fywyd Cymru yng nghanol yr 2ofed ganrif."
 
"Mae'n arbennig o amserol ar yr adeg hon - wrth i ni wynebu refferendwm ar barhau'n haelodaeth o'r Gymuned Ewropeaidd - ein bod ni'n cofio'r weledigaeth Ewropeaidd a roddodd Saunders Lewis i wleidyddiaeth Cymru.
"Mae'n bryd felly yn y cyd-destun hwn i ailasesu ei gyfraniad a'i weld yn ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn croesawu'r bwriad i s...

19/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu sylwadau'r Prif Weinidog y bydd y newidiadau i'r cwricwlwm dros y blynyddoedd nesaf yn golygu disodli'r cysyniad o Gymraeg ail iaith yn y pen draw. 
 
Cafodd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyfarfod gyda Carwyn Jones ddoe, a chanolbwyntiodd y trafodaethau ar sefyllfa dysgu'r Gymraeg. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y mudiad y byddai newidiadau yn y cwricwlwm newydd yn arwain at 'ddisodli Cymraeg ail iaith' yn y pen  draw, ynghyd â dileu'r ffin rhwng Cymraeg ail iaith a Chymraeg iaith gyntaf.
 
Yn siarad we ...

darllenwch mwy