Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1694 cofnodion | Tudalen 164 o 170

Plant Cymru yn Galw am Fwy o Firi Nel!

05/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Plant Cymru yn Galw am Fwy o Firi Nel!


Dyddiadur Nel!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol straeon Na, Nel! i blant rhwng 7 a 9 oed yn gynharach eleni mae’r Lolfa newydd gyhoeddi Dyddiadur Nel! gan yr awdures doreithiog Meleri Wyn James.
 
Mae Meleri wedi treulio’r chwe mis diwethaf yn teithio o gwmpas ysgolion a gwyliau yn rhannu anturiaethau merch ddrygionus o’r enw Nel gyda phlant Cymru, ac mae’r straeon wedi profi mor boblogaidd nes i’r llyfrau cyntaf werthu i gyd.  Cafodd y straeon eu hailargraffu yn gynharach y mis hwn ac maent ymhlith y dewisiadau ar gyfer plant blynyddoedd 3-4 yn Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru 2014-15.
 
Mae Meleri, sy’n dod o Aberystwyt ...

darllenwch mwy

Y chwilio blynyddol am gigydd ifanc g...

03/11/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’r chwilio blynyddol i ddod o hyd i’r cigydd ifanc gorau yng Nghymru wedi dechrau, mewn cystadleuaeth allai agor drysau llwyddiant rhyngwladol.
Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2014 yn dod â chigyddion mwyaf dawnus y wlad at ei gilydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, lle y rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwybodaeth, sgiliau cyllell a chyflwyno o flaen cynulleidfa frwd yn y Neuadd Carcas.
Trefnir y gystadleuaeth gan y darparwyr hyfforddiant arobryn Cambrian Training Company, yn y Trallwng, ac fe’i cyd-noddir gan Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales a busnes cig WMO o’r Trallwng.
Mae gan gigyddion tan 10 Tachwedd ...

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i hyrwyddo TGAU newydd...

03/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cynllun i gyflwyno arholiadau TGAU newydd i Gymru wedi ei gefnogi gan academyddion ac arweinwyr busnes.
Bydd y newidiadau, sydd i fod i ddod i rym o fis Medi nesaf, yn cynnig cymwysterau newydd mewn mathemateg, Cymraeg a Saesneg.
Mae'r arholiadau Llenyddiaeth Cymraeg a Saesneg hefyd wedi eu newid, yn ogystal â chais i wella'r Fagloriaeth Gymreig.
Mae'r ymgyrch hyrwyddo yn cael ei lansio ddydd Llun.
Datblygu sgiliau
Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd y cymwysterau newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar ddatblygu sgiliau, yn enwedig llythrennedd a rhifedd, a'r bwriad yw paratoi pobl ifanc yn well ar gyfer byd gwaith neu astudio pellach.
Cafodd y newidiadau eu cyhoeddi ym mis ...

darllenwch mwy

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at d...

23/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad.
 
Dyna ymateb RhAG i’r arolwg sy’n cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
 
Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, “Rhaid ymateb yn ofalus i’r canfyddiadau hyn a’u dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys.
 
“Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlu’r ffaith bod plant mewn ysgolion cyfr ...

darllenwch mwy

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau...

23/10/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau mewn fersiwn rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple


Llyfr Cacen Sali Mali

Un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant wedi ei ryddhau mewn fersiwn dwyieithog rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple.
 
‘Cacen Sali Mali’ yw’r cyntaf sydd wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar gyfer cyfres o e-lyfrau mewn partneriaeth rhwng Gwasg Gomer a thîm digidol Cwmni Da.
 
“Mae Sali Mali wedi bod yn rhan o blentyndod nifer o blant ar draws Cymru, ac rydym ni’n falch o sicrhau’r hawliau digidol ar gyfer un o frandiau mwyaf poblogaidd Cymru” meddai Phil Stead, Cyfarwyddwr Digidol Cwmni Da. “Rydym ni’n meddwl bydd plant yn caru gweld y straeon yn dod i fyw trwy ryngweithio, ac wedi cad ...

darllenwch mwy

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig

20/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae rhaglen newydd i ddysgu hanes yn ysgolion cynradd Cymru’n tanseilio nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru. Dyna honiad RhAG, sydd wedi mynegi pryder difrifol o ran y modd mae’r rhaglen newydd yn gwanhau’r Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddysgu.
 
Mae RhAG ar ddeall bod nifer cynyddol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg bellach yn defnyddio adnodd a elwir Conglfeini / Cornerstones, adnodd a gynlluniwyd yn y lle cyntaf i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr.
 
Meddai Lynne Davies ar ran RhAG, “Mae’r pecynnau hyn wedi’u teilwra tuag at farchnad ysgolion Lloegr. Ethos Seisnig Cwricwlwm Lloegr yw craidd y pecyn, ac mae ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy

Ymchwilwyr Abertawe yn lansio bwi i f...

13/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae gwyddonwyr Prifysgol Abertawe wedi lansio bwi ymchwil i fesur cryfder y tonnau bedair milltir oddi ar Benrhyn Sant Gofan yn Sir Benfro.
 
Bydd y bwi Directional Waverider yn mesur uchder a chyfeiriad y tonnau mewn prosiect cyfnod blwyddyn i ddechrau, i ddarganfod faint o ynni sy’n cael ei storio yn y tonnau oddi ar arfordir Cymru.
 
Bydd y data a gesglir yn cael ei ddefnyddio i fwydo penderfyniadau ynghylch a yw hi’n ymarferol trosi’r ynni hwn yn bŵer trydanol adnewyddadwy, trwy ddulliau oddi ar arfordir. Trwy gydol y prosiect, gall y cyhoedd wylio data’r bwi yn fyw ar-lein, drwy wefan Cefas Wavenet.
 
Gollyngwyd y bwi gan y tîm, ...

darllenwch mwy

Campws y Bae yn cael effaith gadarnha...

10/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan agoriad Campws y Bae Prifysgol Abertawe, datblygiad sy’n werth £450 miliwn, roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, ar y safle yn gynharach heddiw i weld drosto’i hunan sut mae buddsoddiad yn y prosiect blaenllaw hwn o fudd yn barod i gadwyni cyflenwi, swyddi a sgiliau lleol. 
 
Wrth siarad o du allan i'r Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu (a elwir yn Peirianneg Dwyreiniol), a gefnogir gan £20 miliwn o arian yr UE a ddarperir drwy Lywodraeth Cymru, dywedodd y Prif Weinidog:
 
“Mae cyfnod adeiladu'r prosiect hwn wedi chwarae rhan flaengar o ran y swyddi, sgiliau a chyfleoedd cadwyn gyflenwi. Mae hefyd yn t ...

darllenwch mwy

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penod...

08/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi pedwar unigolyn newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
 
Bydd Rhian Meara yn darlithio mewn Daearyddiaeth wedi dwy flynedd yn gweithio yn yr adran Gwyddorau Daearegol ym Mhrifysgol Glasgow. Bwriad Rhian yw datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg newydd gan gynnwys modiwl o’r enw ‘Cyfathrebu Gwyddoniaeth’ trwy gydweithio â chynrychiolwyr o gyrff allanol megis Cwmni Telesgôp a BBC Cymru
 

Bydd Amanda Jones yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ...

darllenwch mwy