Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1239 cofnodion | Tudalen 98 o 124

Arddangosfa yn dangos propaganda'r Rh...

29/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos detholiad grymus o bosteri gwreiddiol o’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan amlygu un o’r dulliau a ddefnyddiodd y llywodraeth i ledaenu propaganda, o ddydd Sadwrn 6 Chwefror ymlaen.

darllenwch mwy

Y Coleg Cymraeg i arwain gwaith gwydd...

28/01/2016
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn arwain gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol dros y tair blynedd nesaf, gan gychwyn eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio partneriaeth chwara...

27/01/2016
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru heddiw bartneriaeth newydd gyda Phrifysgol Cymru Aberystwyth fydd yn golygu y byddant yn cydweithio am y pum mlynedd nesaf yn cynnig cyfleoedd ac yn hyrwyddo chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Cafodd y bartneriaeth ei lansio heddiw yng Ngwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd yng nghwmni Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates.  Hefyd yn bresennol roedd y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Elinor Snowsill ac enillydd Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Gwobrau Chwaraeon Cymru, Elan Gilford.
 
Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnal wyth cystadleuaeth genedlaethol bob blwyddyn, gyda tua 45,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan.&n ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am gyfieithu

20/01/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd sydd wedi ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei lansio yr wythnos hon a fydd yn ganllaw i gyfieithwyr. 
 
Mae cyfrol sy’n dwyn y teitl Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu yn ffrwyth grant bach a ddyfarnwyd i Uned Technolegau Iaith y Ganolfan ym Mhrifysgol Bangor gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n cynnwys saith pennod ar gyd-destun cyfieithu yng Nghymru, cyweiriau iaith y Gymraeg, theori ac ymarfer, technoleg cyfieithu, ac adnoddau defnyddiol megis geiriaduron termau.
 
Golygyddion y gyfrol yw Delyth Prys a Robat Trefor, sydd hefyd wedi cyfrannu penodau, a’r cyfranwyr eraill yw Tegau Andrews, Gruffudd Prys a Mared ...

darllenwch mwy

Adroddiad yn argymell i ailagor Neuad...

20/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd adroddiad ar ddyfodol Neuadd breswyl Pantycelyn yn Aberystwyth ei gyhoeddi heddiw, sy’n argymell y dylid ail-agor y llety i fyfyrwyr cyn gynted â phosib.
 
Comisiyniwyd yr adroddiad hwn gan Brifysgol Aberystwyth i edrych sut y gellir datblygu llety a gofod cymdeithasol addas i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ar gyfer y deugain mlynedd nesaf.
 
Mae’r adroddiad hwn gan gwmni Old Bell o Landeilo, yn cynnwys 10 argymhelliad gyda’r un ohonynt yn nodi y dylid cadw adeilad ac enw Neuadd Pantycelyn.
 
Disgwyl i’r Brifysgol weithredu
 
Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pan ...

darllenwch mwy

Cymru yn cofio'r Holocost

18/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd Seremoni Goffa Genedlaethol Cymru ar gyfer Diwrnod Cofio'r Holocost yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Mercher nesaf. 
 
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddiwrnod coffau rhyngwladol ar gyfer dioddefwyr yr Holocost a hil-laddiad arall. Mae’r diwrnod yn anrhydeddu’r goroeswyr ac yn coffau’r sawl a fu farw. Mae hefyd yn gyfle i’r gymdeithas ystyried sut rydym yn byw heddiw.
 
Cynhelir y digwyddiad rhyng-ffydd ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru.   Bydd arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale a Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones a’r Gwir  Anrh ...

darllenwch mwy

Pryder dros doriadau i gyllid y Coleg...

12/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r mudiadau iaith wedi mynegi pryderon ynghylch toriadau i gyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 
Mewn llythyron at y pedair plaid yn y Cynulliad cyn y Nadolig, galwodd Cymdeithas yr Iaith am gamau i sicrhau twf a datblygiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mewn cyfarfod diweddar rhwng y mudiad iaith a'r Prif Weinidog, dywedodd Carwyn Jones ei fod: ‘eisiau gweld [gwaith y Coleg] yn parhau [ac yn] tyfu".  
 
Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Gan fod prifysgolion Cymru'n derbyn y rhan helaethaf o'u hincwm bellach o ffioedd dysgu, dyfodol cwango fel HEFCW [Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru] sydd yn y fantol, nid y Coleg Cymraeg. Mae eu d ...

darllenwch mwy

Byd Roald Dahl mewn berfa

11/01/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd

Mae Cymdeithas Arddwriaethol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd yn galw ar arddwyr ifainc mewn ysgolion a grwpiau yng Nghaerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg i ddod i fyd bendigedig a gwallgof Roald Dahl a chymryd rhan mewn cystadleuaeth berfâu ysgolion yn y Sioe Arddwriaeth Frenhinol eleni.
 
Mae 2016 yn nodi canrif ers geni’r awdur byd-enwog Roald Dahl, yn Llandaf, Caerdydd.  Fel rhan o’r dathliadau, rydym yn annog ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i gymryd rhan a chreu eu darnau difyr eu hunain wedi eu hysbrydoli gan lyfrau Roald Dahl.
 
Bydd ymwelwyr â RHS Caerdydd ym Mharc Bute o 15-17 Ebrill 2016 yn pleidleisio dros eu hoff gre ...

darllenwch mwy

Penodi llysgenhadon y Coleg Cymraeg C...

07/01/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Penodi llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Elen Davies o Bencader

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.
 
Bydd y 14 llysgennad, sydd wedi’u lleoli mewn saith prifysgol ar hyd a lled Cymru yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.
 
Eu prif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny.
 
Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profia ...

darllenwch mwy

Dyn yn canfod mwy am ei dad y Swltan

05/01/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd rhaglen ddogfen ar S4C yn dilyn dyn o Sir Gâr wrth iddo deithio i ochr draw’r byd i ganfod mwy am ei dad genedigol, a oedd yn aelod o deulu brenhinol Malaysia.
 
Yn y rhaglen Fy Nhad y Swltan, ar S4C nos fory am 9.30, bydd Keith Williams, sy’n 64 oed ac yn hanu o Benygroes ger Rhydaman, yn mynd i chwilio am deulu ei dad genedigol. Cafodd Keith ei fabwysiadu pan roedd yn ddwy oed ar ôl cael ei eni yn Llanelli.
 
Bu Keith yn gweithio am dros ugain mlynedd ym musnes glô ei dad ym Mhenygroes ac ennill y llysenw 'Keith y Glo' ymysg ei ffrindiau. Ers ymddeol, fe fagwyd yn Keith ddiddordeb i ddarganfod ei rieni biolegol, diddordeb a arweiniod ...

darllenwch mwy