Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1176 cofnodion | Tudalen 99 o 118

Prifysgol Bangor ymhlith y gorau ym M...

12/08/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor unwaith eto wedi cyrraedd rhestr y 10 uchaf o brifysgolion Prydain o ran boddhad myfyrwyr. 
 
Daw’r canlyniadau o’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy’n graddio o bob prifysgol ym Mhrydain ac sy’n rhoi’r adborth mwyaf cynhwysfawr ar brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.
 
Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-Ganghellor – Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau, “Yn ogystal â’i hanes hir o ragoriaeth academaidd, mae Bangor ag enw da am ddarparu addysgu a chefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, a’r canly ...

darllenwch mwy

Dysgu Cymraeg yn ysgolion Lloegr?

11/08/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bu’r awdur Benjamin Zephaniah yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod dros y penwythnos a thra yn y Brifwyl, fe ddywedodd y dylai’r Gymraeg gael ei dysgu yn ysgolion Lloegr.
 
Mewn cyfweliad gyda’r BBC, fe ddywedodd y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr. Yn ôl Benjamin, "Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu dysgu, felly pam ddim y Gymraeg? A pham ddim y Gernyweg?"
 
Yn ystod y nos, fe ymunodd Benjamin Zephania sy'n fardd hefyd a'r llwyfan wrth i Geraint Jarman ddiddanu'r torfeydd ar y maes. 
 
Ychwanegodd fod diwylliant Cymru yn haeddu lle pwysig yn niwylliant Prydain, "Felly pan rydw i' ...

darllenwch mwy

Mel Williams yn ennill y Fedal Wyddon...

06/08/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Cafodd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ei gyflwyno i Mel Williams o Lanuwchllyn, am ei gyfraniad gydol oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Yn athro wrth ei alwedigaeth cyn ei ymddeoliad, mae Mel Williams hefyd yn awdur toreithiog, a bu’n rhan bwysig o’r gwaith o sicrhau llwyfan canolog i wyddoniaeth a thechnoleg ar Faes yr Eisteddfod, gan drefnu arddangosfa’r Gymdeithas Wyddonol yn yr Eisteddfod o 1973-75, a gweithredu fel Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth y Brifwyl yn ystod ei hymweliad ag ardal Maldwyn yn 1981.
 
Bywydeg yw maes Mel Williams, ac mae’i gyfraniad i’r pwnc drwy gyfrwng y G ...

darllenwch mwy

Penodi bargyfreithiwr blaenllaw ym Mh...

03/08/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig yn Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.
 
Mae Elwen Evans CF wedi gweithredu mewn nifer o achosion llys o bwys: hi oedd y prif erlynydd yn achos llofruddiaeth April Jones a bu'n arwain tîm yr amddiffyniad yn achos trychineb mwyngloddio Gleision. Mae'n Gofiadur Llys y Goron (barnwr rhan-amser) ac mae'n Bennaeth Siambr Bargyfreithwyr o fri ers nifer o flynyddoedd.
 
Bydd Elwen Evans yn dechrau yn ei rôl newydd yn y Brifysgol ar 1 Awst ac mae'n edrych ymlaen at yr her o helpu i lunio dyfodol maes y gyfraith yng Nghymru a thu hwnt.
 
Meddai, "Rwy'n credu bod cyfle ...

darllenwch mwy

Cyfrol Deyrnged i Merêd

29/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn marwolaeth Meredydd Evans yn gynharach eleni, cyhoeddir cyfrol deyrnged iddo sy’n canolbwyntio ar ddau o’i ddiddordebau mawr, sef yr iaith Gymraeg ac Athroniaeth o dan y teitl Hawliau Iaith.
 
Mynegir gwerthfawrogiad o’i gyfraniadau i’r diwylliant Cymraeg, ac, yn fwy penodol, i athronyddu drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn teyrnged gwbl haeddiannol ohono, ar ddechrau’r gyfrol gan ei golygydd, Gwynn Matthews.
 
Yn ôl Gwynn Matthews: “Fe uniaethwyd ymgyrchu ac athronyddu yn holl lafur ei fywyd. Mae’n cyrraedd uchafbwynt yn ei ymdrechion dros sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sicrhau lle anrhydeddus i athroniaeth yn y g ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn cyfarfod y Comisiyn...

28/07/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ystod y Sioe Fawr eleni, fe wnaeth aelodau Fforwm Ieuenctid Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru gyfarfod  y Comisynydd Plant newydd I Gymru Sally Holland i drafod sawl pwnc llosg syn wynebu ffermwyr ifanc. 
 
Gwnaeth y Fforwm fantais o’r cyfle yma er mwyn lleisio eu pryderon ynglyn y sialensau sy’n wynebu’r boblogaeth yn nghefn gwlad Cymru.
 
Fe ddigwyddodd y cyfarfod yma yn ystod y Sioe Frenhinol eleni, ble oedd Mrs Holland yn gallu gweld yn union y rol y mae pobl ifanc yn eu chwarae mewn teuluoedd amaethyddol, ac hefyd y ystod eang o weithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan CFfI Cymru.
 
Ymhlith y pynciau a  drafodwyd oedd absenoldebau yn ysto ...

darllenwch mwy

Gwobr Merêd i Trystan ap Owen

27/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd sy’n cael ei wobrwyo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gofio’r Athronydd Meredudd Evans a fu farw yn gynharach eleni. 
 
Graddiodd Trystan mewn BA Drama a Theatr trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru ac fe fydd yn derbyn y wobr  mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.
 
Roedd Trystan, sydd newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i’r cwrs, ar ben ei ddigon o dderbyn y newyddion, ‘‘Roedd cadw’r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i’w hysbysu! Mae der ...

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn chwalu stigma iechyd...

27/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyfrol newydd yn chwalu stigma iechyd meddwl


Malan Wilkinson yn rhannu ei phrofiadau

Bydd cyfrol newydd yn cael ei chyhoeddi yr wythnos nesaf gan Wasg Y Lolfa yn chwalu’r stigma o siarad am broblemau iechyd meddwl. 
 
Mae’r gyfrol Gyrru Drwy Storom yn cynnig gobaith, ac yn rhoi arweiniad ac yn rhoi cyfle i ddioddefwyr eraill, eu teuluoedd a’u ffrindiau ddarllen am brofiadau ingol 11 o unigolion sydd wedi dod trwyddi. Maen nhw i gyd wedi gyrru drwy storom a dod o hyd i’r goleuni yn y pen draw.
 
Yn ôl Alaw Griffiths, golygydd y gyfrol, “Cyfrol i bawb yw hon. Mae llawer iawn ohonom yn dod i gyswllt â salwch meddwl mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn ddioddefwyr ein hunain neu yn nabod aelod o’r teulu neu ff ...

darllenwch mwy

Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw me...

24/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.
 
Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 
 
Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl bl ...

darllenwch mwy

Cyflwyno deiseb dros addysg Gymraeg i...

23/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw.
 
Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodi’r ddeiseb, sy’n galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau i ddiwallu’r galw cynyddol. Bydd y Cynghorydd Peter Bradbury, sy’n cynrychioli ward Trelái, yn derbyn y ddeiseb ar ran y rhieni ac yn ei chyflwyno i’r cyngor.
 
Sefydlwyd y grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef yr unig ysgol gynradd Gymraeg sy’n gwasanaethu’r ardal.
 
Yn ôl Cyfrifiad 2011 ...

darllenwch mwy