Canlyniadau Chwilio yn categori Adolygiadau Llyfrau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth yn di...

29/07/2020
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Menter Iaith Bangor enillwyr Cystadleuaeth Diolch i Heddlu'r Gogledd am ein cadw'n ddiogel yn ystod misoedd y cyfnod clo.

darllenwch mwy

'Mewnlifiad o fewnfudwyr talentog'

14/04/2015
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Hamdden, Newyddion

'Mewnlifiad o fewnfudwyr talentog'


Mewnfudwyr y Saithdegau

Bydd lansiad y llyfr hir-ddisgwyledig Tua’r Gorllewin, Yn Gymysgryw Haid, sy’n gasgliad o storiâu gan fewnfudwyr i'r canolbarth yn y 1970au, yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Ceredigion ar Ddydd Sadwrn nesaf am 2yh.
 
Bu llawer o edrych ymlaen at y llyfr a gyhoeddwyd gan Gyfeillion Amgueddfa Ceredigion, sy’n seiliedig ar yr arddangosfa hynod boblogaidd o’r un enw a grewyd yn  2014.
 
Beth ddigwyddodd yn y 1970au i ddenu cymaint i symud i Geredigion, gan edrych am syniadau newydd ar sut i fyw?
 
Dyma ond un o’r cwestiynau a ofynnwyd pam aeth yr amgueddfa ati i greu’r amgueddfa.
 
Dangoswyd  yr arddangosfa &lsquo ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor

20/02/2015
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor


Hen chwareli ithfaen Trefor

Bydd cyfrol yn mynd ati i bortreadu bywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor yn cael ei lansio heno yn mhentref Trefor.
 
Mae'r gyfrol gan Robin Williams sy'n dwyn y teitl Y Gwaith a'i Phobl, wedi'i chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch, yn rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng nghanol yr ugeinfed ganrif. 
 
Dywedodd yr awdur Alun Jones fod yr awdur wedi llwyddo i greu darlun realistig o’r chwarel heb fynd i ramantu, "O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr ...

darllenwch mwy

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd

03/12/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Iaith, Newyddion

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd


Cam I’r Gorffennol

“Mae angen i’r Cymry fynd allan a darganfod ei hanes.” Dyna farn yr archaeolegydd Rhys Mwyn wrth iddo lansio ei gyfrol newydd Cam I’r Gorffennol.  Aeth Lleol.cymru i’w holi ymhellach am y gyfrol sy’n ymdrin â rhai o brif safleoedd archaeolegol gogledd Cymru,yn amrywio  o olion o’r ail ryfel byd i safle o’r oes haearn, Tre’r Ceiri.
 
Fel yr eglurodd Rhys, “Mae’r llawlyfr yn gyfuniad o sawl agwedd,  dwi’n edrych ar waith ymchwil  blaenorol, sydd wedi’i sgwennu gan archaeolegwyr blaenllaw fel Frances Lynch, adroddiadau  o gloddiadau ac ati ond hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut i gy ...

darllenwch mwy

Llyfr ofnadwy o ddifyr, bywiog a darl...

30/07/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Iaith, Newyddion

Newydd ei chyhoeddi y mae'r gyfrol hon sy’n edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru, y diweddar Iwan Llwyd. Gyda chyfraniadau gan feirdd a beirniaid llenyddol amlwg mae Awen Iwan yn cynnig astudiaeth fanwl o waith y bardd fu farw yn 2010. Dyma’r gyfrol gyntaf i gynnig trafodaeth gynhwysfawr o’i waith.
 
Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli yr wythnos nesaf. Ar fore Iau 7 Awst ceir lansiad yn y Lolfa Lên yng nghwmni’r golygydd, Twm Morys, a hefyd Myrddin ap Dafydd a Guto Dafydd, a bydd Geraint Lovgreen a’r Enw Da yno i ganu rhai o ganeuon Iwan. Cyfranwyr eraill y gyfrol y ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

09/05/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014


Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Cyflwynwyd dros hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac ohonynt mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014:
 
 

 
 
 
 
 
Rhestr Fer Barddoniaeth


 
Rhwng y Llinellau, Christine James (Cyhoeddiadau Barddas) Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey (Gwasg Carreg Gwalch) Lôn Fain, Dafydd John Pritchard (Cyhoeddiadau Barddas)
 
Rhestr Fer Ffuglen


 
Dewis, Ioan Kidd (Gwasg Gomer) Paris, Wiliam Owen Roberts (Cyhoeddia ...

darllenwch mwy

Dylan Thomas - ffrind y Gymraeg?

27/03/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Llenyddiaeth

A hithau yn flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae llyfr newydd gan y newyddiadurwr Kate Crockett yn cynnig golwg ffraeth a ffres ar fywyd a gwaith y bardd a’r awdur. Ac wrth i’r ffrae ynghylch agwedd Dylan tuag at yr iaith Gymraeg gael ei hail gynnau, mae’r awdur hefyd yn gwrthod yr honiad ei fod yn wrth-Gymraeg.
 
Lle bu digonedd o drafod ac ysgrifennu am ei farddoniaeth a’i fywyd tymhestlog yn Saesneg, mae ‘Mwy Na Bardd: Bywyd a Gwaith Dylan Thomas’, a gyhoeddir gan Cyhoeddiadau Barddas, yn adrodd hanes bywyd Dylan Thomas ac yn ogystal yn trin a thrafod ei waith yn gyflawn rhwng dau glawr, am y tro cyntaf yn Gymraeg.
 
Gyda c ...

darllenwch mwy

Taith gan milltir yr awr i fyd nofel ...

03/12/2013
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Eisiau ymhyfrydu yn y Gymru waraidd, ddiwylliedig rydyn ni yn byw ynddi, lle mai parch a goddefgarwch at gyd-ddyn sy’n teyrnasu? Neu eisiau cael eich saethu gan milltir yr awr i ffrwydrad o isfyd didrugaredd llawn cymeriadau milain a ffiaidd a gamodd o’ch hunllef waetha? Yr ail? Yna camwch i mewn i fyd nofel ddiweddaraf Alun Cob, Gwyllgi.
 
Yr olaf mewn trioleg o lyfrau yn dilyn hanes Oswyn Felix yw hon, wedi’i helyntion yn Pwll Ynfyd a Tarw Pres.
 
‘Dyw’r awdur ddim yn rhyddhau’r darllenydd yn raddol i fyd tywyll trais, cyffuriau, puteiniaid a gwleidyddiaeth llwgr ond yn eich lluchio i’w ganol, wrth i’r nofel agor gyda Felix wedi ...

darllenwch mwy

Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfra...

02/07/2013
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfrau Cymraeg


Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfrau Cymraeg

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd gan gwmni Beaufort Research ar ran Cyngor Llyfrau Cymru, gwelwyd fod mwy o bobl yn darllen llyfrau Cymraeg heddiw o’u cymharu â chanlyniad arolwg tebyg a gynhaliwyd yn 2003. Allan o’r 1,008 o siaradwyr Cymraeg a holwyd, mae 43% yn darllen o leiaf un llyfr y flwyddyn, o’u cymharu â 31% yn 2003 a 26% yn 2006. Bu cynnydd hefyd yn y nifer sy’n darllen o leiaf un llyfr Cymraeg bob mis – o 13% yn 2003 i 19% yn 2012.
 
Fel y byddid yn disgwyl, mae’r ffigur ar gyfer y rhai sy’n rhugl eu Cymraeg yn uwch eto, gyda 61% yn darllen o leiaf un llyfr Cymraeg y flwyddyn. Yn yr ardaloedd Cymraeg mae’r rhai sy ...

darllenwch mwy