Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 318 cofnodion | Tudalen 29 o 32

Andy Richardson i gynnal adolygiad o'...

06/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Andy Richardson i gynnal adolygiad o'r diwydiant llaeth


Nod yr adolygiad fydd ceisio adfer hyder o fewn y diwydiant llaeth.

Mae'r dirprwy weinidog dros amaethyddiaeth a bwyd, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi bod Andy Richardson, aelod o Dasglu Llaeth Cymru, wedi cytuno i ymgymryd â'r dasg o gynnal adolygiad annibynnol o'r diwydiant llaeth yng Nghymru.
Mis diwethaf cyhoeddodd y dirprwy weinidog y byddai adolygiad yn cael ei gynnal o ganlyniad i'r gostyngiad diweddar ym mhris llaeth ac i ystyried effeithiolrwydd y Cynllun Llaeth a'r Côd Gwirfoddol yng Nghymru.
Roedd Rebecca Evans wedi dweud mai nod yr adolygiad fydd awgrymu mesurau i adfer hyder o fewn y sector yn dilyn ergydion diweddar sydd wedi gweld prisiau cynnyrch yn gostwng yn sylweddol.
Yn ystod Cynhadledd Flynyddol yr NFU ddydd Iau dywedodd Rebe ...

darllenwch mwy

Ymgynghoriad yn cychwyn ynghylch ynni...

05/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i gyflwyno sylwadau ynghylch cais gan Clean Power (UK) Limited am drwydded amgylcheddol i gyfleuster i adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff masnachol a domestig yng Nghwmgwili, ger Crosshands.
 
Yn awr, bydd y rheoleiddiwr amgylcheddol yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni, i ganfod a fydd modd i’r cyfleuster weithredu gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar drigolion yr ardal a’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r asesiad, gofynnir i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol fel y Bwrdd Iechyd Lleol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.
 

 
Dim ond os bydd yn fodlon na fydd y cyfl ...

darllenwch mwy

25 peth nad oeddech efallai yn ei wyb...

29/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.
 
2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.
 
3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei ...

darllenwch mwy

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermw...

22/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru


Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru
 
Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.
 
Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:
 
“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr C ...

darllenwch mwy

NFU Cymru yn cefnogi Eisteddfod 2015

21/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

NFU Cymru yn cefnogi Eisteddfod 2015


C-D; Aled Griffiths, Jonathan Wilkinson, Beryl Vaughan, Wyn Jenkins a Richard Turner

Yn ddiweddar cyflwynodd yr undeb ffermio NFU Cymru siec am £1,500 i Eisteddfod Genedlaethol 2015 i’w chynnal ym Meifod, Sir Drefaldwyn, mis Awst nesaf.
 
Cyflwynwyd y siec i Beryl Vaughan, Cadeirydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Marchnad Da Byw'r Trallwng, gan Gadeirydd NFU Cymru Sir Drefaldwyn Jonathan Wilkinson, yng nghwmni Ysgrifenyddion Grŵp Aled Griffiths, Richard Turner ac Wyn Jenkins.
 
Meddai Jonathan Wilkinson wrth gyflwyno’r siec, “I groesawu dychweliad yr uchafbwynt diwylliannol i’r sir, dymunodd aelodau NFU Cymru yn y sir ddangos eu cefnogaeth trwy noddi cystadleuaeth. Mae gweithgareddau’r ŵyl ddiwylliannol ...

darllenwch mwy

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’...

21/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’i jiwbilî arian


Dathlu’i jiwbilî arian

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’r 25ain tro iddi gael ei chynnal, ar 1 & 2 Rhagfyr, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.
 
Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd, bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau â thema jiwbilî, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr ac arddangosfa tân gwyllt am ddim i ddathlu ar y nos Lun ac ymweliad gan Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol ar y dydd Mawrth.
 
Bu’r 25 mlynedd ddiwethaf yn chwarter canrif cythryblus i ddiwydiant cig a da byw Prydain: tywydd eithafol, cwympiadau economaidd, BSE, clwy’r traed a’r ...

darllenwch mwy

Gwella ansawdd dŵr Eden

20/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Gwella ansawdd dŵr Eden


Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.
 
Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.
 
Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.
 
Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.
 
Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru: “ ...

darllenwch mwy

CFfI Morgannwg a Brycheiniog yn cynna...

10/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae Ffederasiynau Morgannwg a Brycheiniog yn cynnal Eisteddfodau Sirol eleni. Mae'r Ffederasiynau, sydd bennaf yn cynnwys aelodau sy’n siarad Saesneg, wedi cymryd yr her o gynnal y digwyddiadau hyn i helpu i hyrwyddo ac annog yr iaith Gymraeg o fewn eu Siroedd. 
 
Bydd CFfI Morgannwg yn cynnal ei Eisteddfod Sirol cyntaf erioed ar ddydd Sul 12fed Hydref yng Nghlwb Ceidwadol Castell-nedd o 3yp. Mae CFfI Brycheiniog yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ei Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd y llynedd. Bydd eu Heisteddfod 2014 yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 24ain Hydref yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed o 6yp. Mae croeso cynnes i’r cyhoedd fynychu'r ddau ddigwyddiad.
 
Yn si ...

darllenwch mwy

Dai Jones yw llywydd newydd CFfI Cymru

08/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 4YDD Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, etholwyd Dai Jones, Llanilar yn Llywydd newydd CFfI Cymru. 
 
Mae teledu a radio wedi gwneud Dai Jones yn enw cyfarwydd yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n gallu ychwanegu Llywydd CFfI Cymru at ei restr o anrhydeddau sy'n cynnwys Gwobr Bafta am ei ran yn y byd darlledu yng Nghymru, Gwobr Syr Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion gwledig ac MBE am wasanaethau i adloniant yng Nghymru. 
 
Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dywedodd Dai ei fod yn 'anrhydedd mawr' i gael ei ethol yn Llywydd sefydliad sy'n golygu llawer iawn iddo. Aeth ymlaen i ...

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd ar gyfer CFfI Cymru

07/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Iwan Meirion, o CFfI Meirionnydd yw Cadeirydd newydd CFfI Cymru.
 
Cafodd ei ethol gan yr aelodau yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y mudiad a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd fel rhan o benwythnos Glas y CFfI. Bydd Iwan yn arwain y mudiad ieuenctid arbennig yma yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
 
Mae Iwan, a wnaeth dathlu ei ben-blwydd yn 33 wrth gadeirio ei gyfarfod cyntaf Cyngor CFfI Cymru y penwythnos hwn, yn gweithio i UPM ac yn dod o Tal y Bont ym Meirionnydd. Mae Iwan bellach yn byw yng Nghorwen gyda'i wraig a dwy ferch.
 
Ar ôl cael ei ethol yn Gadeirydd, dywedodd Iwan;
 
“Mae hi’n anrhydedd ...

darllenwch mwy