Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 556 cofnodion | Tudalen 55 o 56

Gwaith adfer mawndiroedd Cymru yn dwy...

27/11/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i adfer mawndiroedd Cymru wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, yn ol Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru.
 
Oherwydd difrod dros sawl blwyddyn, mae mawn Cymru yn ffynhonnell o allyriadau nwyon tŷ gwydr, sy’n rhyddhau tua 550,000 tunnell o garbon i’r atmosffer bob blwyddyn. Mae hyn tua chymaint ag allyriannau blynyddol Ynys Môn neu Dorfaen.Dyna pam fod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol o gael holl fawndiroedd Cymru mewn rheolaeth i’w hadfer erbyn 2020.
 
Dywedodd Peter Jones, aelod Cyfoeth Naturiol Cymru o Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru: “Mae adfer mawndiroedd yn hanfodol. Pe byddai’r holl garbon mewn mewndiroed ...

darllenwch mwy

Arwydd o lwyddiant wrth daclo Jac y N...

17/11/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i gael gwared â jac y neidiwch o dair afon yng nghanolbarth Cymru yn dangos arwyddion o lwyddiant, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Erbyn hyn, mae cwm Ystwyth yn weddol glir o jac y neidiwr i lawr i Lanilar, ac mae’r un peth yn wir am gwm Rheidol i lawr i Aberffrwd a dyffryn Teifi i lawr i Lanbedr Pont Steffan.
 
Gall jac y neidiwr fod yn broblem enfawr i fywyd gwyllt. Mae’n drech na phlanhigion brodorol ac yn eu disodli. Mae’n arwain at erydu’r glannau, a gall hyn effeithio ar ansawdd y dŵr a mygu gwlâu silio pysgod, ac ar yr un pryd mae’n cyfrannu at gynyddu perygl llifogydd i lawr yr afon.
 
Dywe ...

darllenwch mwy

Galw am atal codi peilonau

16/11/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr yn ardal afon Menai ger Bangor wedi galw ar Gwmni’r Grid Cenedlaethol i atal cynlluniau i godi rhagor beilonau trydan ar draws y Fenai ar sail yr effaith ar iechyd. 
 
Yn ystod sesiwn ymgynghori gan y Grid Cenedlaethol yn Llanfairpwll ddydd Iau diwethaf fe heriodd y trigolion y cwmni i wrando ar bobl leol. 
 
Roedd Cadeirydd y Cyngor Cymuned, Alun Jones a chynghorwyr eraill o Lanfairpwll i gynrychioli barn y pentrefwyr, gyda dros 700 ohonynt wedi arwydd llythyron yn gwrthwynebu peilonau.  
 
Ymhlith y pryderon a godwyd oedd yr effaith ar iechyd. 
 
Dywedodd Jean Marshall, “Dwi yn poeni am be da ni’n gadael i&rsq ...

darllenwch mwy

Tomos Gwynedd o Gaernarfon yn bencamp...

13/11/2015
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden

Tomos Gwynedd o Gaernarfon yn bencampwr Ar y Dibyn


Lowri Morgan: Cyflwynydd Ar y Dibyn

Mae Tomos Gwynedd o Gaernarfon wedi cael ei goroni'n enillydd cyfres antur S4C Ar y Dibyn, gan dderbyn gwobr i weithio fel arweinydd antur am gyfnod o flwyddyn gydag Urdd Gobaith Cymru.
 
Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates wedi llongyfarch Tomos, am ennill swydd sy’n ffrwyth partneriaeth gyffrous rhwng S4C, Sony Pictures Television, Cwmni Da, Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Chwaraeon Cymru.
 
Dywedodd Ken Skates AC: "Wrth i ni edrych ymlaen at Flwyddyn Antur 2016, rwyf wrth fy modd bod Ar Y Dibyn wedi dod o hyd i enillydd teilwng a fydd yn hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan antur a bydd hefyd ...

darllenwch mwy

Croeso Cymru ym Marchnad Deithio'r Byd

02/11/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cynhelir prif arddangosfa deithio a thwristiaeth y byd – Marchnad Deithio’r Byd – yn Llundain rhwng 2 a 5 Tachwedd ac fe fydd Croeso Cymru yn hyrwyddo Blwyddyn Antur Cymru 2016. 
 
Yn dilyn haf llwyddiannus ein diwydiant twristiaeth, gyda chynnydd yn y ffigurau ymwelwyr ers 2014 (blwyddyn a dorrodd y record hefyd), mae Cymru yn hyrwyddo 2016 fel Blwyddyn Antur er mwyn dod yn brif gyrchfan dwristiaeth antur y Deyrnas Unedig,
 
Ar hyn o bryd mae’r sector gweithgareddau awyr agored yn werth £481m i economi Cymru.  Er mwyn denu mwy o ymwelwyr eto, mae Croeso Cymru yn canolbwyntio’n benodol ar y farchnad antur. Bydd hynny’n ein hel ...

darllenwch mwy

Rhybudd fod swyddi yn yfantol yn y se...

13/10/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Rhybuddiodd Plaid Cymru heddiw y gallai hyd at 13,000 o swyddi yn y sector Ynni ac Amgylchedd yng Nghymru fod o dan fygythiad, o ganlyniad i gynlluniau gan Llywodraeth Prydain i dorri cymorth i’r diwydiant. 
 
Honnodd Llefarydd yr Wrthblaid ar Sgiliau, Simon Thomas, y gallai cynlluniau  Plaid Cymru i droi‘r wlad mewn i bwerdy ynni glân fod o dan fygythiad gan doriadau yn y cymorth ariannol sy’n dod gan Lywodraeth Prydain.
 
Galwodd Llefarydd Plaid Cymru ar Sgiliau, Simon Thomas, am ddatganoli pŵer dros adnoddau naturiol Cymru fel y gallai Llywodraeth Plaid Cymru ffrwyno potensial di-derfyn ynni adnewyddadwy Cymru, gan ddatblygu sgiliau a chefno ...

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu newid agwedd yr Ar...

08/10/2015
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod rhwng Cymdeithas yr Iaith a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddoe, mae'r mudiad iaith wedi croesawu addewid gan yr Ardd na fyddant yn codi arwyddion uniaith Saesneg eto, ac y byddant yn lansio gwefan gwbl ddwyieithog. 
Dywedodd David Williams, o Landeilo, oedd yn cynrychioli'r Gymdeithas yn y cyfarfod, "Mae'r cyfarfod adeiladol yma'n dangos bod newid agwedd wedi bod ar ran yr Ardd. Yn dilyn pwysau gan y Gymdeithas, llwyddon ni i gynnal y cyfarfod yn Gymraeg – rhywbeth nad oedd yr Ardd yn barod i'w wneud rai misoedd yn ôl. "Maen nhw wedi addo y byddan nhw'n cadw at eu cynllun iaith nawr – felly bydd sefyllfa anffodus gydag arwyddion uniaith Saesneg d ...

darllenwch mwy

Annog gwestai i hysbysebu mewn llyfry...

06/10/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae busnesau sy’n cynnig llety i dwristiaid fydd yn ymweld â Gwynedd a Chonwy yn 2016 yn cael eu hannog i hysbysebu ym mhrif declyn marchnata’r ardal – llyfryn Eryri Mynyddoedd a Môr.
 
Nod y llyfryn - sydd wedi ei gynhyrchu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - ydi denu ymwelwyr am wyliau, gwyliau byr neu daith undydd i’r ardal.
 
Mae disgwyl y bydd o leiaf 100,000 o gopïau o’r llyfryn yn cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i ymwelwyr drwy farchnata yma a thramor, mewn sioeau teithio a gwyliau.
 
Roedd gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn gynharach eleni yn cynnig ystadegau calonogol iawn am ...

darllenwch mwy

Defnydd o fagiau siopa plastig wedi l...

04/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’r defnydd o fagiau siopa plastig wedi gostwng 71% yng Nghymru ac mae rhwng £17 miliwn a £22 miliwn wedi’i gasglu ar gyfer achosion da.
 
Mae’r Adolygiad i Fagiau Siopa Untro yng Nghymru wedi edrych ar effaith y tâl ar ddefnyddwyr, busnesau a’r amgylchedd ers ei gyflwyno. Mae hefyd yn edrych ar effaith y cytundeb gwirfoddol sy’n bodoli â masnachwyr er mwyn iddynt roi’r cyfraniadau net at achosion da.
 
Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru fod y drefn o godi tâl am fagiau siopa untro wedi’i gyflwyno yn 2011 ac ers hynny bod ...

darllenwch mwy

Plas Tan y Bwlch yn dathlu'r deugain

03/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.
 
Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.
 
Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi ...

darllenwch mwy