Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 626 cofnodion | Tudalen 63 o 63

Carwyn yn cyfarfod â'r cyhoedd

27/08/2015
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y naw mis nesaf, bydd Carwyn Jones yn teithio ledled y wlad yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn.
 
Bydd y sesiwn cyntaf ym Mangor ar ddydd Mercher 2 Medi rhwng 6pm a 7.30pm yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor.
 
Mae’r digwyddiadau am ddim, ond fe anogir pobl i gofrestru eu diddordeb ar-lein drwy Eventbrite.
 
Wrth siarad am y digwyddiadau, dywedodd Carwyn Jones, “Yn y misoedd i ddod, byddaf yn teithio ar hyd a lled y wlad i ateb cwestiynau pwysig gan bobl Cymru."
 
Ychwanegodd, “Rwyf eisiau gweld cynifer o bobl yn dod i Neuadd Powis ym Mhrifysgol Bangor i rannu eu barn gyda fi. Ond mae’n fw ...

darllenwch mwy

Ail gychwyn casglu cocos ar lannau'r ...

26/08/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi y gall y gwelyau cocos ar aber afon Dyfrdwy agor am gyfnod cyfyngedig yr hydref hwn.
Yn gynharach eleni, dywedodd na fyddai'r gwelyau yn agor fel arfer ar 1 Gorffennaf ar ôl i arolygon ddangos gostyngiad sydyn yn nifer y cocos yn yr aber. Cynhaliwyd arolwg pellach o'r gwelyau ym mis Awst a oedd yn dangos bod tua 600 tunnell o gocos y gellid eu cynaeafu. Mae hyn yn golygu bod digon o gocos yn yr aber i ddarparu'r 53 o gasglwyr gyda gwaith am ddau fis, i fwydo poblogaeth bwysig yr aber o adar hirgoes ac i adfywio'r gwelyau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.
 
Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gogledd Cyfoeth Naturiol Cymru "Mae hyn ...

darllenwch mwy

Cymru: y gorau am ailgylchu

21/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu. 
 
Mae’r ffigurau diweddaraf amodol yn dangos mai 56% oedd y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2014-15, cynnydd o 2 bwynt canran o’i chymharu â’r llynedd a 4% yn uwch na’r targed statudol o 52%.
 
Croesawodd Gweinidog yr Amgylchedd, Carl Sargeant y ffigurau, “Rwy’n falch iawn bod y cyfraddau ailgylchu’n dal i godi yng Nghymru.  Mae awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae’n edrych yn debyg bod hyn yn gwn ...

darllenwch mwy

Prosiectau trydan dŵr bach yn arbed a...

20/08/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn yn dangos fod posib gwneud arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn.  
 
Mae’r ymchwil yn dangos y gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.
 
Mae’r diwydiant dŵr yn defnyddio llawer o ynni er mwyn trin, pwmpio a dosbarthu dŵr a gwastraff o amgylch y wlad.  Canlyniad i hyn yw bod llawer iawn o nwyon tŷ gwydr hefyd yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â’r gost ychwanegol sydd ar filiau’r defnyddwyr wrth i brisiau tryd ...

darllenwch mwy

Astudiaeth yn dod a gobaith i bysgotw...

13/08/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Y mae astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota am ddod â gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion. 
 
Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad gyda Chymdeithas Pysgotwyr Cymru, Llywodraeth Cymrua Chyfoeth Naturiol Cymru, wedi cyhoeddi eu darganfyddiadau o'r astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota. 
 
Cafodd Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Ceredigion ei chau i bysgota am gregyn bylchog yn 2009.  Mae ymchwil dan arweiniad Prifysgol Bangor wedi canolbwyntio ar ddeall faint o bysgota cregyn bylchog o fewn  yr ardal gadwraeth fyddai'n cael ei ystyried yn gynaliadwy ac na fyddai'n niweidio nodweddion cadwraeth yr ardal. 
& ...

darllenwch mwy

Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar ...

12/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd

Ydych chi rhwng 14-25 oed? Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar newid hinsawdd.
 
Fe holodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y trydydd sector yn ddiweddar i gael barn mudiadau ar sut mae newid hinsawdd yn effeithio arnyn nhw.
 
Ond bellach mae'r Comisiwn eisiau clywed yn benodol gan bobl ifanc ar hyd a lled y wlad. Felly atebwch ein harolwg i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl o newid hinsawdd. Bydd eich atebion yn cyfrannu at waith paratoi'r Comisiwn cyn cynhadledd newid hinsawdd hanfodol y Cenhedloedd Unedig ym Mharis fis Rhagfyr - felly mae pob ateb yn bwysig.  Gallwch ymateb i'r arolwg yma.
 
Bydd yr arolwg yn cau ddydd Gwener, 14 Awst, 2015. ...

darllenwch mwy