Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 110 cofnodion | Tudalen 4 o 11

Anrheg Nadolig cynnar i bobl pentref ...

14/12/2015
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae anrheg Nadolig cynnar wedi dod i bobl Nasareth. Gall y cartref cyntaf yn y pentref yng nghefn gwlad Gwynedd archebu band eang cyflym iawn fydd yn cyrraedd cyflymder o hyd at 330Mbps – gan eu gwneud yn rhai o’r adeiladau sydd wedi’u cysylltu orau ym Mhrydain.
 
Bydd y cyflymder cyflym iawn yn galluogi pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn well.  Er enghraifft, gall pawb yn y cartref wneud eu pethau eu hunain ar-lein, pawb ar yr un pryd, boed yn ffrydio ffilmiau manylder uwch, lawrlwytho cerddoriaeth, chwarae gemau, astudio neu gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.  
 
Gwnaethpwyd hyn yn bosib drwy ddefnyddio technoleg o’r enw cys ...

darllenwch mwy

Rhoi llwyfan i’r Gymraeg yw nod S4C -...

05/11/2015
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi gosod allan nifer o feysydd allweddol lle gallai’r sianel wneud cyfraniad pellach i economi a diwylliant Cymru pe byddai’r gwasanaeth yn cael ei ariannu’n ddigonol i’r dyfodol.
 
Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, cyhoeddodd Prif Weithredwr y Sianel Gymraeg, Ian Jones ei ddymuniad i edrych ar dri maes allweddol yn y dyfodol lle mae’n credu gallai gwaith y sianel greu buddiannau pellach.
 
Y flaenoriaeth yw sicrhau lle’r Gymraeg ar blatfformau digidol newydd y dyfodol er mwyn cynnal perthnasedd yr iaith i genedlaethau newydd, gan dargedu rhagor o gynlluniau cyd-gynhyrchu a chytundebau partneriaeth gyda chwmnïau rhyngwladol, gan ...

darllenwch mwy

"Pwyllwch wrth brynu anrhegion cyn y ...

07/10/2015
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl yn dechrau meddwl am brynu anrhegion Nadolig er mwyn ceisio lledaenu'r gost. Ond mae Gwasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd i wneud yn siwr eich bod yn prynu gan fusnesau ag enw da.
 
Bob blwyddyn mae Safonau Masnach yn derbyn cwynion am nwyddau ffug sy’n cael eu gwerthu mewn llefydd fel marchnadoedd, Facebook, gwerthwyr preifat, eBay a Gumtree.  Mae ymchwiliadau Safonau Masnach wedi arwain at atafaelu nwyddau ar raddfa fawr, ac mae profion a gynhaliwyd ar eitemau wedi canfod bod rhai teganau yn anniogel ac nad ydynt yn bodloni profion diogelwch y DU. 
 
Eitemau brand gan gynnwys teganau Disney, Frozen a Minion yw rhai o'r cynnyrc ...

darllenwch mwy

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfod...

07/08/2015
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfodol y BBC yng Nghymru


Rhodri Talfan Davies

CYFLWYNIAD
Rai misoedd yn ôl, ro’dd yr araith yma bron iawn yn barod.
O’dd hi’n gwneud rhyw fath o synnwyr hefyd. O’dd ‘na ddechrau, canol a diwedd. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Ond ro’dd bron iawn yno. Ro’n ni am fwrw golwg ar y byd newydd lle mae’r cyfryngau interactif a dyfeisiau symudol yn cynnig ffyrdd newydd di-ben-draw o gysylltu â defnyddwyr. Ac ro’n ni am drafod beth allai hynny olygu i ddarlledu Cymraeg.
Ond, fe wnaeth digwyddiadau eraill dorri ar draws pethe. Cafwyd etholiad yn un peth. Ac yna setliad ffi’r drwydded mewn ychydig llai na wythnos. Ac yna cyhoeddodd Llywodraeth newydd y Deyrnas Unedig Bapu ...

darllenwch mwy

Y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol yn...

21/07/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eu bod wedi mabiwysiadu'r parth .cymru a .wales newydd yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2015.
 
Yn ystod digwyddiad ‘Dathlu’r Iaith’, a gynhaliwyd ym mhafiliwn S4C ar faes y sioe heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd y Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol John Davies, eu bod wedi arddel enwau parth .cymru a .wales newydd yn gynharach y mis hwn.
 
Meddai John Davies, “Fel Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, rydym yn falch iawn o uniaethu ein hunain fel sefydliad Cymreig llwyddiannus” 
 
Hyrwyddo hunaniaeth Gymreig
 
“Mae’r enwau parth .cymru .wales newydd yn caniat&aa ...

darllenwch mwy

Cariad@iaith ar gael yn rhyngwladol

16/06/2015
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr led-led y byd am tro cyntaf wylio’r gyfres Cariad@iaith ar eu cyfrifiaduron, gyda S4C yn addo y bydd mwy o raglenni ar gael i’w gwylio dros y byd yn y dyfodol.  
 
Mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun S4C i gynyddu'n sylweddol y nifer o raglenni sydd ar gael y tu hwnt i'r DU, ynghyd â datblygu ap yn arbennig ar gyfer gwylwyr rhyngwladol. Fe fydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â datblygiadau cyffrous eraill i wasanaethau gwylio ar-lein S4C; drwy’r wefan a thrwy brif ap y sianel.
 
Bydd y manylion llawn yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf, i gyd-fynd â dau ddigwyddiad fydd ar gael i gynulleidfa ryngwladol; sef darllediadau ...

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dew...

03/03/2015
Categori: Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Bu’r Cymry dros y byd yn dathlu Gŵyl ein Nawddsant dros y penwythnos, gyda’r Ddraig Goch hyd yn oed yn cyhwfan uwchben y farchnad ariannol yn Wall Street, Efrog Newydd a thudalen flaen Google wedi’i throi yn furlun i gofio ein diwrnod cenedlaethol.
 
Fe gynhaliwyd digwyddiadau ledled Cymru, o Fangor, Pwllheli, Wrecsam a Chaernarfon yn y gogledd i Aberystwyth yn y canolbarth, a draw i’r brifddinas Caerdydd yn y de ddwyrain. Cafwyd gorymdeithiau ar strydoedd llawer o’n trefi bach a mawr ac ar y fwydlen mewn sawl lle, cafwyd prydau blasus o gawl cennin, Lob sgows neu gacenni cri/picer a man. 
 
Dyma gipolwg o’r dathliadau, y negeseuon tryd ...

darllenwch mwy

S4C yn arwain gyda parth.Cymru

02/03/2015
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

S4C yn arwain gyda parth.Cymru


Ieuan Evans yn lansio parth.Cymru

Mae S4C yn mynd i gyfeiriad newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i'r sianel fod ymhlith y cyntaf i ddechrau defnyddio'r enw parth newydd .cymru. 
 
Bydd holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli'r hen gyfeiriad s4c.co.uk
 
Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel ar alw, ar-lein, ewch i s4c.cymru/clic ac i gysylltu gyda'ch cwestiynau, sylwadau a syniadau, anfonwch e-bost at Wifren Gwylwyr S4C yn defnyddio'r cyfeiriad gwifren@s4c.cymru
 
Fel un o sylfaenwyr y fenter i greu'r enw parth .cymru a .wales, mae S4C yn cydnabod gwerth creu cartref i Gymru ar y we fyd-eang.
 
Meddai Prif Weithredwr S4C Ian Jones, "Mae'r newid heddiw, ar Ddyd ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymune...

08/12/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0


Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

Bydd Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015 ac rydym ni am gydnabod a dathlu’r unigolion, y sefydliadau a’r partneriaethau hynny sydd wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i weithio gyda Cymunedau 2.0 a helpu i greu Cymru ddigidol.
 
Enwebiadau cau ar 15 Rhagfyr ac gallwch enwebu unigolyn, sefydliad neu bartneriaeth ar gyfer un o’r Gwobrau hyn, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Chwefror 2015.
 
 
 
Y Gwobrau


1.  Gwobr Cyflawniad Unigol
Rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i ddod yn hyderus ar-lein – rhywun y mae ei fy ...

darllenwch mwy

Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwa...

28/11/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.
 
Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?
 
Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.
 
Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.
 
Cofiwch wn ...

darllenwch mwy