Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 114 cofnodion | Tudalen 5 o 12

Cymru a'r byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dew...

03/03/2015
Categori: Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Bu’r Cymry dros y byd yn dathlu Gŵyl ein Nawddsant dros y penwythnos, gyda’r Ddraig Goch hyd yn oed yn cyhwfan uwchben y farchnad ariannol yn Wall Street, Efrog Newydd a thudalen flaen Google wedi’i throi yn furlun i gofio ein diwrnod cenedlaethol.
 
Fe gynhaliwyd digwyddiadau ledled Cymru, o Fangor, Pwllheli, Wrecsam a Chaernarfon yn y gogledd i Aberystwyth yn y canolbarth, a draw i’r brifddinas Caerdydd yn y de ddwyrain. Cafwyd gorymdeithiau ar strydoedd llawer o’n trefi bach a mawr ac ar y fwydlen mewn sawl lle, cafwyd prydau blasus o gawl cennin, Lob sgows neu gacenni cri/picer a man. 
 
Dyma gipolwg o’r dathliadau, y negeseuon tryd ...

darllenwch mwy

S4C yn arwain gyda parth.Cymru

02/03/2015
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

S4C yn arwain gyda parth.Cymru


Ieuan Evans yn lansio parth.Cymru

Mae S4C yn mynd i gyfeiriad newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i'r sianel fod ymhlith y cyntaf i ddechrau defnyddio'r enw parth newydd .cymru. 
 
Bydd holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli'r hen gyfeiriad s4c.co.uk
 
Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel ar alw, ar-lein, ewch i s4c.cymru/clic ac i gysylltu gyda'ch cwestiynau, sylwadau a syniadau, anfonwch e-bost at Wifren Gwylwyr S4C yn defnyddio'r cyfeiriad gwifren@s4c.cymru
 
Fel un o sylfaenwyr y fenter i greu'r enw parth .cymru a .wales, mae S4C yn cydnabod gwerth creu cartref i Gymru ar y we fyd-eang.
 
Meddai Prif Weithredwr S4C Ian Jones, "Mae'r newid heddiw, ar Ddyd ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymune...

08/12/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0


Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

Bydd Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015 ac rydym ni am gydnabod a dathlu’r unigolion, y sefydliadau a’r partneriaethau hynny sydd wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i weithio gyda Cymunedau 2.0 a helpu i greu Cymru ddigidol.
 
Enwebiadau cau ar 15 Rhagfyr ac gallwch enwebu unigolyn, sefydliad neu bartneriaeth ar gyfer un o’r Gwobrau hyn, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Chwefror 2015.
 
 
 
Y Gwobrau


1.  Gwobr Cyflawniad Unigol
Rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i ddod yn hyderus ar-lein – rhywun y mae ei fy ...

darllenwch mwy

Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwa...

28/11/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.
 
Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?
 
Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.
 
Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.
 
Cofiwch wn ...

darllenwch mwy

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o ...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Cystadlaethau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto


Syniadau Mawr Cymru

Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto. Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd â'r talent, y cymhelliant a'r ymrwymiad i roi eu busnes ar y llwybr cyflym i lwyddiant.
 
Drwy ymgymryd a #YrHer byddwch yn:


Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid rhagorol mewn bŵtcamp busnes 3 diwrnod o hyd
Cael mynediad at gymorth busnes a gynigir drwy Busnes Cymru a sefydliadau partner
Rhwydweithio gydag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd â'r un meddylfryd
Cael eich hyfforddi a'ch herio am eich busnes yn ystod pob cam
Lansio a datblygu eich busnes

 
Os ydych chi yn:  


· 1 ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Ffigyrau gwrando Radio Cymru ar eu hi...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae BBC Cymru wedi dweud eu bod yn “siomedig”, wedi i ffigurau diweddaraf awdurdod RAJAR ddangos bod nifer gwrandawyr Radio Cymru wedi gostwng i’w lefel isaf erioed.
 
Mae cwymp sylweddol wedi bod yn ffigyrau gwrando Radio Wales hefyd, gyda 40,000 yn llai o bobol yn gwrando ar y sianel rhwng mis Gorffennaf a mis Medi eleni.
 
Yn ystod yr un cyfnod, 105,000 o bobol fu’n gwrando ar Radio Cymru yn wythnosol – sy’n gwymp o 42,000 o gymharu â ffigyrau’r tri mis blaenorol.
 
Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru bod y canlyniadau yn siomedig, a bydd rheolwyr yn astudio manylion y ffigurau gwrando er mwyn cryfhau’r gorsafoedd ...

darllenwch mwy

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermw...

22/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru


Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru
 
Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.
 
Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:
 
“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr C ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy

lleol.net yn trawsnewid i lleol.cymru

02/09/2014
Categori: Ar-lein, Iaith

Newyddion cyffrous gan lleol.net - rydym yn falch i gyhoeddi o ganol mis Medi ymlaen fyddwn yn newid i lleol.cymru. Cyfnod cyffrous i Gymru wrth lansio .cymru a .wales, a chyfle i ni fel cenedl i gynyddu cydnabyddiaeth dramor, helpu i ddenu buddsoddiad, hybu allforio a thyfu’r economi Cymreig.
 
Fel gwefan Cymraeg sydd yn hyrwyddo gwybodaeth leol a cenedlaethol roedd yn datblygiad hanfodol i ni gefnogi .cymru ac ail brandio fel lleol.cymru.
 
Lansiwyd lleol.net nol yn fis Mawrth 2010 ac ers hynny mae’r wefan wedi tyfu ac erbyn heddiw wedi hysbysebu dros 2500 o swyddi ar ran 350 o gyflogwyr ar draws Cymru.
 
Mae’r wefan hefyd yn cynnal fforwm er mwyn ann ...

darllenwch mwy