Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 110 cofnodion | Tudalen 5 o 11

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o ...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Cystadlaethau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto


Syniadau Mawr Cymru

Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto. Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd â'r talent, y cymhelliant a'r ymrwymiad i roi eu busnes ar y llwybr cyflym i lwyddiant.
 
Drwy ymgymryd a #YrHer byddwch yn:


Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid rhagorol mewn bŵtcamp busnes 3 diwrnod o hyd
Cael mynediad at gymorth busnes a gynigir drwy Busnes Cymru a sefydliadau partner
Rhwydweithio gydag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd â'r un meddylfryd
Cael eich hyfforddi a'ch herio am eich busnes yn ystod pob cam
Lansio a datblygu eich busnes

 
Os ydych chi yn:  


· 1 ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Ffigyrau gwrando Radio Cymru ar eu hi...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae BBC Cymru wedi dweud eu bod yn “siomedig”, wedi i ffigurau diweddaraf awdurdod RAJAR ddangos bod nifer gwrandawyr Radio Cymru wedi gostwng i’w lefel isaf erioed.
 
Mae cwymp sylweddol wedi bod yn ffigyrau gwrando Radio Wales hefyd, gyda 40,000 yn llai o bobol yn gwrando ar y sianel rhwng mis Gorffennaf a mis Medi eleni.
 
Yn ystod yr un cyfnod, 105,000 o bobol fu’n gwrando ar Radio Cymru yn wythnosol – sy’n gwymp o 42,000 o gymharu â ffigyrau’r tri mis blaenorol.
 
Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru bod y canlyniadau yn siomedig, a bydd rheolwyr yn astudio manylion y ffigurau gwrando er mwyn cryfhau’r gorsafoedd ...

darllenwch mwy

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermw...

22/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru


Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru
 
Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.
 
Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:
 
“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr C ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy

lleol.net yn trawsnewid i lleol.cymru

02/09/2014
Categori: Ar-lein, Iaith

Newyddion cyffrous gan lleol.net - rydym yn falch i gyhoeddi o ganol mis Medi ymlaen fyddwn yn newid i lleol.cymru. Cyfnod cyffrous i Gymru wrth lansio .cymru a .wales, a chyfle i ni fel cenedl i gynyddu cydnabyddiaeth dramor, helpu i ddenu buddsoddiad, hybu allforio a thyfu’r economi Cymreig.
 
Fel gwefan Cymraeg sydd yn hyrwyddo gwybodaeth leol a cenedlaethol roedd yn datblygiad hanfodol i ni gefnogi .cymru ac ail brandio fel lleol.cymru.
 
Lansiwyd lleol.net nol yn fis Mawrth 2010 ac ers hynny mae’r wefan wedi tyfu ac erbyn heddiw wedi hysbysebu dros 2500 o swyddi ar ran 350 o gyflogwyr ar draws Cymru.
 
Mae’r wefan hefyd yn cynnal fforwm er mwyn ann ...

darllenwch mwy

Llythyr agored - defnydd o gyfryngau ...

20/08/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Abertawe wedi ysgrifennu llythyr agored i fynegi pryderon difrifol am wasanaeth Cymraeg Cyngor Dinas a Sir Abertawe (CDSA) ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Mae’r llythyr yn dweud ‘Mae hi wedi dod i’r amlwg dros yr ychydig fisoedd diwethaf nad ydy darpariaeth Cymraeg CDSA ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddigonol o gwbl’. 
 
Mae’r llythyr yn mynd ymlaen i ddweud bod y ddarpariaeth yn groes i Gynllun Iaith Cymraeg CDSA a  fod sawl person yn anhapus gyda’r ddarpariaeth ac yn ofni wrth ddilyn cyfrifon Cymraeg CDSA maent yn colli allan ar wybodaeth bwysig neu o ddiddordeb iddynt. 
 
Ydych chi yn un ...

darllenwch mwy

Mwy o gymunedau i elwa o fand llydan ...

30/07/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd mwy o gymunedau Cymreig yn derbyn band llydan ffeibr uwchgyflym erbyn haf 2015 fel rhan o raglen Cyflymu Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT heddiw.
 
Mae sir Fynwy, sir Gaerfyrddin a sir Benfro ymhlith yr ardaloedd fydd yn elwa ar ôl cyhoeddiad heddiw, sydd hefyd yn cynnwys dechrau gwaith mewn ardaloedd 35 cyfnewidfa yn gynharach na’r disgwyl.
 
Bydd trigolion a busnesau 66 ardal newydd ar draws 10 awdurdod lleol yn gallu cael band llydan ffeibr erbyn Mehefin 2015.
 
Ar ôl cwblhau’r gwaith yn yr ardaloedd a gadarnhawyd heddiw, bydd dros 500,000 cartref  a busnes ar hyd a lled y wlad yn gallu cael y dechnoleg newydd yn ystod haf 20 ...

darllenwch mwy

Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr

23/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr, medd ymchwiliad Sioe Frenhinol
 
Mae ymchwil a ddadorchuddwyd yn y Sioe Frenhinol eleni wedi datgelu fod labelu dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gynnyrch yn medru profi i fod yn hw bi fusnes, a denu cynulleidfa ehangach. Wrth gyhoeddi’r newyddion, bu i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, nodi y byddai’r ymchwil “galonogol” hyn yn cynnig mwy o hyder i gynhyrchwyr Cymreig. “Rydym wedi canfod fod defnyddio y Iaith Gymraeg o amgylch brand yn helpu greu hunaniaeth a phroffil unigryw. Wrth weld enw Cymraeg ar gynnyrch rydych yn gwybod ei fod yn dod o Gymru, gan gael ei gynhyrchu yn lleol, gan wasanaethu’r gymdeithas&rd ...

darllenwch mwy

Defnyddio data'r Gofrestrfa Tir i edr...

18/07/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Prisiau Tai Cymru
 
Yn ôl y newyddion, mae prisiau tai yn prysur gynyddu, a’r farchnad yn tyfu i’r un lefel a welwyd yn ystod y “boom” mawr yn 2007 (Linc1) (Linc2).
 
Wrth gwrs, dyw’r farchnad tai yng Nghymru ddim yn dilyn yr un tuedd a’r farchnad yn Lloegr (ac yn bendant ddim fel Llundain). Fel rheol, mae’n cymryd amser i unrhyw gynnydd dreiglo drwodd i’r farchnad yma. I gael gwell syniad o beth sydd yn mynd ymlaen yma, es i wefan y Gofrestrfa Tir (Land Registry) a lawrlwytho’r data gwerthiant tai o 2007 hyd heddiw. Dwi wedi dadansoddi’r data isod.
 
Prisiau Tai Heddiw
 
Mae’r data craid ...

darllenwch mwy