Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 398 cofnodion | Tudalen 36 o 40

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dim cytundeb ar werthu Murco

Mae purfa olew Murco wedi methu a dod i gytundeb dros werthu'r cwmni.
Er gwaethaf ymdrechion Murco i gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group, nid oedd hi'n bosib iddynt gwrdd â holl ofynion y sêl.
Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal a 200 o weithwyr contract ychwanegol. Mae ffigyrau'n awgrymu bod y cwmni werth £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.
Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphey: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.
"Mae hi'n gyfnod ano ...

darllenwch mwy

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw

03/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw


Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaetholo £6.50.

Mae un allan o bob pedwar o weithwyr yng Nghymru'n ennill llai na'r cyflog byw, y swm sydd ei angen i dalu am gostau sylfaenol bywyd.
Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, sydd wedi'i osod gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Loughborough, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaethol o £6.50.
Dywedodd swyddog cenedlaethol TUC Cymru, Julie Cook, bod cyflogau isel yn cael "effaith andwyol" ar fywydau cannoedd o filoedd o deuluoedd.
Mae mudiad CBI Cymru, sy'n cynrychioli busnesau, wedi dweud bod y cyflog byw yn cynnig canllaw defnyddiol o ran cyflogau, ond na all llawer o gwmniau fforddio talu mwy na'r isafswm cyflog.
Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod nhw'n cefnogi cwmniau sy'n talu'r cyflog b ...

darllenwch mwy

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o ...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Cystadlaethau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto


Syniadau Mawr Cymru

Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto. Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd â'r talent, y cymhelliant a'r ymrwymiad i roi eu busnes ar y llwybr cyflym i lwyddiant.
 
Drwy ymgymryd a #YrHer byddwch yn:


Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid rhagorol mewn bŵtcamp busnes 3 diwrnod o hyd
Cael mynediad at gymorth busnes a gynigir drwy Busnes Cymru a sefydliadau partner
Rhwydweithio gydag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd â'r un meddylfryd
Cael eich hyfforddi a'ch herio am eich busnes yn ystod pob cam
Lansio a datblygu eich busnes

 
Os ydych chi yn:  


· 1 ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir ...

10/10/2014
Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).
 
Felly, beth s ...

darllenwch mwy

4 cwmni yn dathlu Dydd Sadwrn y Busne...

10/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae pedwar o fusnesau bach ledled Cymru wedi cael eu henwi ymysg y 100 o fusnesau bach Prydeinig sy’n derbyn sylw fel rhan o Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd penodol ar gyfer busnesau bach Prydain, ar 6 Rhagfyr.
 
Bydd y 100 busnes bach, gan gynnwys y 4 o Gymru, yn cael sylw ar ddiwrnod penodol yr un yn arwain i fyny at y diwrnod mawr ar 6 Rhagfyr. Llynedd, fel rhan o’r anrhydedd, fe drefnwyd ymweliad i 11 Stryd Downing gyda Changhellor y Trysorlys, George Osborne, i’r 100 busnes. 
 
Y 4 cwmni o Gymru eleni yw: 

Y Gorau o Gymru - Asiantaeth Bythynnod Hunanddarpar sydd â dros 250 o fythynnod 4 a 5 seren ar y wefan www.ygorauogymru ...

darllenwch mwy

Cynhadledd gyllido trydydd sector Cymru

03/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gofynnir i'r trydydd sector wneud mwy a mwy, ond gofynnir i nhw wneud hyn â llai a llai o gyllid - a cheir cryn gystadlu am yr arian sydd ar gael.
 
Dyma lle daw gynhadledd gyllido trydydd sector Cymru iddi. Bydd y cynhadledd yn edrych ar ffyrdd i gynorthwyo'ch grŵp i wella ceisiadau am gyllid, p'un ai ydych yn codi arian o ymddiriedolaethau, busnesau, y Gronfa Loteri Fawr, Ewrop neu'n ceisio dod o hyd i ffordd newydd o gynyddu rhoddion gan eich cefnogwyr.
 
Gyda rhaglen yn llawn gweithdai a sesiynau mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddatblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch rhwydwaith.
 
Byddwn yn clywed gan Michael Norton OBE, 'entrepreneur cymdeithasol wrth ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth Gronfa Dreftadaeth y Loter...

01/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae cam cyntaf cynllun gwerth £6.7 miliwn i adfer tirwedd hanesyddol Rhaglywiaethol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cael y golau gwyrdd.
 
Mae’r hyn fydd y prosiect mwyaf yn hanes yr Ardd yn amcanu at ddatgelu tarddiad Neuadd Middleton – ystad 568 erw y mae’r Ardd yn rhan ohoni – ac i adrodd stori dylanwad mwy na 250 mlynedd o Gwmni India’r Dwyrain a fu’n gyfrifol am dirwedd y rhan hon o Gymru.
 
Cyhoeddwyd heddiw (Medi 1, 2014) bod yr Ardd yn mynd i dderbyn cefnogaeth cychwynnol* y Gronfa Lotri Dreftadaeth (CLD), gydag addewid o fwy na £300,000 i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y prosiect Adfer Rhaglywiaethol.
 
Mae&rs ...

darllenwch mwy

Gwobrau Twristiaeth Cymru - Pwy sy'n ...

28/08/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dyma eich cyfle chi i enwebu busnes ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. 
 
Mae cyfle ardderchog i fusnesau twristiaeth gael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau wrth i Wobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru gael eu lansio.
 
Mae’r cyfle i gynnig am y gwobrau yn dechrau ddydd Llun 8 Medi ac yn cau ddydd Gwener 3 Hydref 2014. Mae cyn enillwyr yn cynnwys busnesau fel Gwesty St Brides, Gwyl Fwyd Y Fenni, Dan yr Ogof a chwmni Cosy Under Canvas. 
 
Y categorïau eleni yw: 

y twristiaeth busnes gorau
y diwrnod allan gorau
y digwyddiad gorau
y lle gorau i fwyta
y lle gorau i aros
y croeso gorau i ymwelwyr
seren newydd y diwydiant (drwy ...

darllenwch mwy

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!

04/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!


Yr Wyddfa ar werth

Dyma fynydd uchaf Cymru a choron Eryri. Mae’r eicon o fynydd yn gyrchfan boblogaidd flynyddol i ymwelwyr ac yn gartref i nifer o blanhigion prin fel Lili’r Wyddfa sy’n cael ei drysori yn rhyngwladol.  Mae rhan o’r mynydd hwn rwan ar werth ac mae’r tirfeddiannwr Dafydd Morris yn galw ar gadwriaethwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol i gofleidio’r cyfle i brynu’r tir er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o warchod y mynydd at y dyfodol.
 
Yr rhan o’r Wyddfa sydd ar werth yw’r tir o grib Clogwyn Coch a chlogwyn enwog Du`r Arddu, ar ochr Llanberis o’r Wyddfa - yr holl ffordd i lawr at y bont reilffordd  Hanner Ffordd. ...

darllenwch mwy