Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 269 cofnodion | Tudalen 25 o 27

Pobi – y llyfr newydd gan Elliw Gwawr

03/11/2014
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Wel mae’r llyfr newydd wedi’i gwblhau ac i’w brynu yn eich siop lyfrau lleol.
 
Ar ôl yr holl arbrofi, sgwennu a golygu roedd o’n foment gyffroes iawn pan ddaeth y copi cyntaf drwy’r post. Unwaith eto mae Warren Orchard wedi gwneud gwaith gwych o wneud i fi edrych yn hanner call ynddo a Dorry Spikes wedi gwneud job hyfryd gyda’r dylunio.
 
Fel mae’r teitl yn awgrymu, llyfr yn llawn cacennau, bisgedi a phwdinau yw hyn unwaith eto. Ond doeddwn i methu sgwennu llyfr am bobi ac anwybyddu danteithion sawrus. Felly mae yna bennod o ryseitiau ar gyfer pastai, cracyrs a thartenni sawrus hefyd.


 
Ond daeth yr ysbrydoliaeth gynta ...

darllenwch mwy

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw

03/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw


Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaetholo £6.50.

Mae un allan o bob pedwar o weithwyr yng Nghymru'n ennill llai na'r cyflog byw, y swm sydd ei angen i dalu am gostau sylfaenol bywyd.
Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, sydd wedi'i osod gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Loughborough, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaethol o £6.50.
Dywedodd swyddog cenedlaethol TUC Cymru, Julie Cook, bod cyflogau isel yn cael "effaith andwyol" ar fywydau cannoedd o filoedd o deuluoedd.
Mae mudiad CBI Cymru, sy'n cynrychioli busnesau, wedi dweud bod y cyflog byw yn cynnig canllaw defnyddiol o ran cyflogau, ond na all llawer o gwmniau fforddio talu mwy na'r isafswm cyflog.
Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod nhw'n cefnogi cwmniau sy'n talu'r cyflog b ...

darllenwch mwy

Y chwilio blynyddol am gigydd ifanc g...

03/11/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’r chwilio blynyddol i ddod o hyd i’r cigydd ifanc gorau yng Nghymru wedi dechrau, mewn cystadleuaeth allai agor drysau llwyddiant rhyngwladol.
Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2014 yn dod â chigyddion mwyaf dawnus y wlad at ei gilydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, lle y rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwybodaeth, sgiliau cyllell a chyflwyno o flaen cynulleidfa frwd yn y Neuadd Carcas.
Trefnir y gystadleuaeth gan y darparwyr hyfforddiant arobryn Cambrian Training Company, yn y Trallwng, ac fe’i cyd-noddir gan Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales a busnes cig WMO o’r Trallwng.
Mae gan gigyddion tan 10 Tachwedd ...

darllenwch mwy

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermw...

22/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru


Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru
 
Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.
 
Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:
 
“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr C ...

darllenwch mwy

Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dathlu bwyd gorau Ceredigion


Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.
 
Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.
 
Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)
 

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014
 
Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort ...

darllenwch mwy

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd...

21/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria


Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru

Daeth arbenigwyr diwydiant at ei gilydd yng Ngholeg Cambria yr wythnos ddiwethaf ar gyfer Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru.
 
Daeth cyflenwyr, cynhyrchwyr a chynrychiolwyr y sector bwyd a lletygarwch at ei gilydd i gael seminar llawn gwybodaeth ac i fwynhau cinio yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.  Manteisiodd y cynrychiolwyr ar gyfleoedd rhwydweithio gwych i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol.
 
Trefnwyd y gynhadledd gan Dîm Arlwyo a Lletygarwch Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria, gyda nawdd Prosiect Sgiliau’r Gweithlu, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE).
 
Croesawodd Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Lletygarwch ac Arlwyo yng Nghole ...

darllenwch mwy

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad...

17/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith


Cig Eidion Cymru

Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.
 
Bydd yr ymgyrch ‘Yn Llawn Daioni’ yn gwahodd defnyddwyr i ailddarganfod ansawdd unigryw cig eidion o anifeiliaid sydd wedi'u geni a'u magu yng Nghymru, mewn ymdrech i werthu mwy ohono.
 
Roedd y gweithgareddau hyrwyddo i fod i ddechrau ym mis Rhagfyr, ond penderfynwyd dechrau'r ymgyrch ddeufis yn gynharach oherwydd y problemau yn y diwydiant ac am fod prisiau'r farchnad yn gostwng.
 
“Mae'r sector cig eidion yng Nghymru wedi cael amser anodd yn ystod y misoedd diwethaf,&r ...

darllenwch mwy

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ...

07/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ar gyfer sector bwyd a diod Cymru!


Gŵyl Bwyd Môr y Fenai
Cyhoeddwyd fod gwyliau bwyd Cymru yn rhoi hwb gwerth £16 miliwn i werthiannau cynhyrchwyr o Gymru, a’u bod yn cefnogi bron i 300 o swyddi.
 
Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi darganfod fod gwariant uniongyrchol bwydgarwyr fu mewn 30 o wyliau ledled Cymru gwerth £7.3 miliwn i’r economi.
 
Yn Gwledd Conwy Feast, yr ail ŵyl fwyaf yng Nghymru ar ôl Y Fenni, cafwyd y gwariant y pen cyfartalog uchaf, sef £28 y pen, ynghyd â £15 ychwanegol yn yr ardal leol. Y llynedd denodd fwy na 25,000 o bobl a chynhyrchodd £1.4 miliwn i’r economi leol, ffigwr sy’n cynnwys yr effaith hirdymor gan fod arddango ...

darllenwch mwy

Gŵyl Bwyd Môr Menai

29/08/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei blwyddyn gyntaf, bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn dychwelyd i Borthaethwy y penwythnos hwn (29-31 Awst)
 
Pwrpas yr Ŵyl ydi tynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o bysgod a bwyd môr sydd ar gael ar hyd glannau'r Fenai a dyfroedd gogledd Cymru yn ehangach.
 
Bydd yr Ŵyl yn cychwyn nos Wener, 29 Awst, gyda chyngerdd arbennig lle bydd y delynores Catrin Finch yn perfformio ochr yn ochr â Chris Jones, Casi Wyn a Chôr y Traeth.
 
Ddydd Sadwrn, 30 Awst, bydd diwrnod cyfan o weithgareddau am ddim i'r teulu oll - yn cynnwys pabell arddangos, marchnad cynnyrch lleol, gweithgareddau i blant, cyflwyniadau ar fywyd y môr, ac or ...

darllenwch mwy

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am ...

25/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am laesu dwylo"


Y Sioe Fawr 2014

Roedd Sioe Frenhinol Cymru eleni yn achlysur a hanner fel yr oedd pawb wedi’i ragweld.
 
Gyda mwy o bobl sy’n talu’n dod drwy’r giatiau, mwy o aelodau i’r gymdeithas, mwy o geir yn defnyddio’r meysydd parcio am ddim, mwy nag erioed o dda byw’n cystadlu, cynnydd yn nifer y stondinau masnach a rhaglen gystadlaethau hynod o lwyddiannus, mae sioe’r wythnos hon wedi rhagori ar bob disgwyl.
 
Yn siarad ar ddiwrnod olaf y sioe, dywedodd Mr David Lewis, Cadeirydd Cyngor CAFC nad oedd yn 40 mlynedd ei gysylltiad â’r gymdeithas erioed wedi gweld y fath gasgliad o dda byw eithriadol â’r rheini a oedd yn cael eu dangos ...

darllenwch mwy