Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1003 cofnodion | Tudalen 91 o 101

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel...

22/05/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau


Gerallt Nash o flaen Ysgol Maestir a symudwyd o ardal Llambed ym 1984

Wedi 34 mlynedd wrth yr awenau, eleni bydd Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
 
Mae ymwelwyr i Sain Ffagan yn aml yn pendroni sut mae’r adeiladwyr arbenigol yn gwybod pa garreg i’w rhoi ym mha le ac yn wir pa adeiladau mae’r Amgueddfa wedi dewis eu hachub yn y lle cyntaf.  Dros y tri degawd diwethaf y gŵr sydd wedi arwain ar hyn yw’r Curadur Gerallt Nash.
 
Yn enedigol o Dŷ Ddewi, graddiodd Gerallt o Brifysgol Caerdydd fel pensaer; arweiniodd ei ddiddordeb brwd mewn pensaernïaeth werinol at gyfle yn y 1970au i astudio pensaernïaeth y Cymry ym Mhatagonia.  Wedi cyfnod y ...

darllenwch mwy

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r g...

21/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf


Teithio yn fyd eang

Mae'r gyfres dditectif Gymreig Y Gwyll/Hinterland sydd wedi ei chynhyrchu gan gwmni cynhyrchu Fiction Factory a'i chomisiynu yn wreiddiol gan S4C ar fin teithio yn fyd eang wrth i'r dosbarthwyr All3media International gyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf.
 
Mae ARD Degeto, is-gwmni trwyddedu a chynhyrchu'r darlledwr Almaenaidd blaenllaw ARD, wedi prynu'r hawliau i ddarlledu'r gyfres yn yr Almaen.
 
Mae'r gyfres, a gafodd ei ffilmio ar leoliad yng Ngheredigion, gorllewin Cymru, hefyd wedi ei gwerthu i Awstralia (BBC Global), Gwlad yr Iâ (RUV), Yr Iseldiroedd (KRO), Gwlad Belg, Ffrainc (DIZALE), Y Ffindir, Norwy (NRK) a Seland Newydd. Ac fel y cyhoeddwyd yn y papurau cenedlae ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

09/05/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014


Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Cyflwynwyd dros hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac ohonynt mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014:
 
 

 
 
 
 
 
Rhestr Fer Barddoniaeth


 
Rhwng y Llinellau, Christine James (Cyhoeddiadau Barddas) Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey (Gwasg Carreg Gwalch) Lôn Fain, Dafydd John Pritchard (Cyhoeddiadau Barddas)
 
Rhestr Fer Ffuglen


 
Dewis, Ioan Kidd (Gwasg Gomer) Paris, Wiliam Owen Roberts (Cyhoeddia ...

darllenwch mwy

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Gene...

08/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Cyflwyniad byr i un o wyliau mawr y byd - yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae 'na amser hwyr yn haf,
lle dderbynnir pawb y gwadd.
Y Cymry'r hen a’r ifanc, yn dathlu bod yn braf.
Mae 'na wythnos cyfa i ddod o Eisteddfod, yn yr Eisteddfod.
 
Mae’r amser wedi dod, i Eisteddfod
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!

 
 
 
 


 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C

07/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C


Ymosodiad arall gan y BBC ar S4C - ymateb y Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i sylwadau pennaeth BBC Cymru Rhodri Talfan Davies am S4C.
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Dyma'r enghraifft ddiweddaraf mewn cyfres o sylwadau sy’n ymddangos fel eu bod rhan o batrwm o ymosodiadau sinigaidd gan reolwyr BBC ar S4C a'r iaith Gymraeg. Pryderwn nad trwy gyd-ddigwyddiad na damwain y daeth cofnodion y cyfarfod yma i’r sylw cyhoeddus. Ein pryder yw bod y BBC yn trio tanseilio S4C er mwyn cyfiawnhau toriadau pellach i'r sianel yn y dyfodol agos. Wrth reswm, mae rhyddhau’r un ystadegyn hwn am gynulleidfa S4C, nad sy'n adlewyrchu'r twf arlein, yn mynd i godi pryderon. On ...

darllenwch mwy

Her Calan Mai i Radio Cymru

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Her Calan Mai i Radio Cymru


Her Calan Mai i Radio Cymru


Mae Dyfodol i’r Iaith wedi gosod her i Radio Cymru ar Galan Mai i wella’r gwasanaeth Cymraeg.
 
Mewn llythyr at Bennaeth Rhaglenni Cymraeg a Golygydd Radio Cymru, Sian Gwynedd a Betsan Powys, mae’r mudiad wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau am y gwasanaeth presennol a sut y gellir darparu ar gyfer y dyfodol.
 
Derbyniodd y mudiad nifer o gwynion a phryderon gan ei haelodau am safon iaith y cyflwynwyr a’r gormodedd o ganeuon Saesneg sydd ar Radio Cymru. Mae Dyfodol, felly, yn holi pryd y bydd ail wasanaeth Cymraeg ar unrhyw gyfrwng i geisio goresgyn y problemau presennol.
 
Heb enwi unrhyw gyflwynydd unigol, mae Dyfodol i’r Iaith yn holi fel ...

darllenwch mwy

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr...

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Bala


Mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn dweud ei bod nhw bron a chyrraedd y targed ariannol

Mae gwaith paratoi'r safle ar gyfer eisteddfod yr urdd Meirionnydd wedi dechrau a'r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar stad y Rhiwlas, Y Bala.
 
Dyma fydd lleoliad y brifwyl ieuenctid rhwng Mai 26 a Mai 31 ac mae'r caeau yn y broses o gael eu trawsnewid gyda tracfyrddau, ffensys a swyddfeydd wrthi'n cael eu gosod.
 
Mi fydd yna ambell i newid ar y maes y tro yma gyda'r adeilad ar gyfer gweithgareddau gwyddonol a daearyddiaeth yn dyblu mewn maint. Bydd ardal ar gyfer creu apiau a chodio cyfrifiadurol a llwyfan yn cael ei osod ar gyfer cyflwyniadau.
 
Y tro yma hefyd mi allith pobl argraffu eu tocynnau eu hunain os ydyn nhw wedi talu amdanyn nhw ymlaen llaw. Bydd system ne ...

darllenwch mwy

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr E...

26/04/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod


Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod

Bydd rhai o enillwyr llwyfan blaenaf yr Eisteddfod yn Sir Gâr eleni’n derbyn cyfleoedd ychwanegol fel rhan o’u gwobrau, wrth i ddiddordeb yn enillwyr y Brifwyl ddatblygu mewn rhannau eraill o’r byd.
 
Bydd enillydd Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas, yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio ym Melbourne, Awstralia, fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne, gyda’r eglwys yn darparu llety ac yn talu costau teithio. Mae hyn yn dilyn perfformiad gan enillydd y Rhuban Glas y llynedd, Eleri Edwards yn y Gymanfa Ganu yn gynharach eleni.
 
Yn ogystal, am yr ail flwyddyn, bydd enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth Willi ...

darllenwch mwy

Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.
 
Dywedodd Elis:
 
‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. ...

darllenwch mwy

Gŵyl Llên Plant Caerdydd – Llai na Mi...

17/03/2014
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd â’i anifeiliaid bach direidus, Mwnci, Pelican, Udfil, Racŵn a Llew yn dychwelyd eto i’r brifddinas mewn llai na mis.
 
I blant, bydd Eurig Salisbury yn arwain taith i blant anturus o amgylch Castell Caerdydd, a Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn eich dysgu sut i odli a rapio am bob math o bethau. Bydd Caryl Parry Jones yn adrodd straeon Tŷ Pen, a Ceri Elen yn darllen straeon i blant bach. Dewch i gwrdd â Dewi Pws a’i gitâr i ymuno â’i ddwli, neu dewch i greu straeon stribed yng nghwmni arlunydd logo a chymeriadau’r ŵyl, Huw Aaron. Bydd Daniel Glyn yn arwain sesiwn jôcs yn arbennig i blant ...

darllenwch mwy