Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1079 cofnodion | Tudalen 91 o 108

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gym...

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gymraeg ar agor


Galw ar y Llywodraeth i ymyrryd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brif Weinidog Carwyn Jones i ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.
 
Datgelodd Lleol.Cymru fod y ganolfan boblogaidd sydd wedi bod ar agor ers tair blynedd yn gorfod cau.  
 
Ym mis Awst y llynedd, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa ariannol i agor canolfannau Cymraeg hyd a lled Cymru er mwyn hybu defnydd y Gymraeg ar lawr gwlad. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn gofyn iddo ddefnyddio'r gronfa i gynorthwyo Saith Seren.  
Mewn llythyr at y Prif Weinidog, sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn y Llywodraeth, mae Aled Powe ...

darllenwch mwy

Arian i foderneiddio saith llyfrgell

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Arian i foderneiddio saith llyfrgell


Llyfrgell Caerdydd yn cael ei foderneiddio

Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
Bydd yr arian yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn unol ac argymhellion a wnaed yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi.
 
Mae'r arian yn cynnwys £1 miliwn i foderneiddio saith o lyfrgelloedd cyhoeddus yn Abergwaun, Glyn Ebwy, Blaenafon, Porthmadog, Glannau Dyfrdwy, Caerdydd a Phowys.
 
Bydd yr £1.7 miliwn sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i helpu i ehangu mynediad ac annog pobl i ddefnyddio'r casgliadau ac amrywiol sydd gan Gymru i'w cynnig mewn amgued ...

darllenwch mwy

Yr actor Ioan Hefin ymhlith sêr y sgr...

10/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr actor Ioan Hefin yn ymddangos mewn ffilm ymhlith sêr y sgrin fawr megis  Samuel L Jackson, Eva Green, y Fonesig Judi Dench a Rupert Everett yn 2016. 
 
Enw’r ffilm yw Peregrine’s Home for Peculiars sy’n addasiad o  nofel Ransom Riggs Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Dechreuodd y ffilmio’r wythnos hon a bydd yn treulio pythefnos ar leoliad dros y mis nesaf.
 
Mae Ioan hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac  y mae ei brofiad fel yn galluogi iddo roi cyngor a gwybodaeth o fywyd go iawn i’w fyfyrwyr ynglŷn â’r diwydiant.
 
Meddai Ioan, “Un o’r m ...

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar wella Theatr Fel...

09/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r gwaith o wella Theatr Felinfach ger Llanbedr Pont Steffan wedi dechrau, a fydd yn y pen draw yn gwella profiad y gynulleidfa wrth wylio perfformiad yn yr awditoriwm, ac fe ddethlir yr ailagoriad gyda chyngerdd y Tri Tenor.  
 
Y bwriad gyda’r gwelliannau yw sicrhau mwy o le coesau i’r gynulleidfa drwy ail-drefnu strwythur y rhesi, yna gosod seddi a charped newydd. 
 
 “Ar ôl blynyddoedd o gasglu sylwadau a chwynion am ddiffyg lle, rydym yn ffyddiog y bydd y gwaith hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddiddanwch ac esmwythder ein cynulleidfa,” medd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach. 
 
Bydd ...

darllenwch mwy

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni

26/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni


Tafwyl: Gwyl boblogaidd yng Nghaerdydd

Bydd Gŵyl Tafwyl yn dathlu 10 mlynedd eleni, ble y bydd yr Ŵyl am y tro cyntaf yn ymestyn i ddeuddydd, gyda enwau mawr megis Ywain Gwynedd,  Cowbois Rhos Botwnnog, Swnami a Kizzy Crawford yn perfformio ynghanol y brifddinas.   
 
Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi Castell Caerdydd. Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae’r trefnwyr wedi gallu ehangu’r Ŵyl i ddeuddydd y tro hwn. Unwaith eto, bydd rhai o enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd 
 
Yn edrych ymlaen at yr Ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens, "Nawr b ...

darllenwch mwy

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

16/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd


Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

Bydd ail sengl y band addawol Ysgol Sul, 'Machlud Haul' yn cael ei rhyddhau ar label Ikaching heddiw. Daw’r sengl allan yn dilyn gwobrwyo Ysgol  Sul yn fand newydd gorau 2014 gan Gwobrau Selar a gynhaliwyd yn ddiweddar. 
 
Prawf o lwyddiant y sengl gyntaf - ‘Aberystwyth yn y Glaw’ a ryddhawyd fel rhan o Glwb Senglau Y Selar - oedd ymateb y dorf yng Ngwobrau’r Selar a oedd yn symud mewn undod i’r gân honno.  
 
Yn ôl y label,"Er y clod a ddaw o’r teitl hwnnw, mae sŵn Ysgol Sul yn cynnig pecyn llawer aeddfetach. Mae’r triawd o Landeilo wedi perffeithio eu sŵn lo-fi indie, shoegaze  ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn diddanu'r torfeydd

10/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden

Bu clybiau o Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn diddanu cynulleidfaoedd enfawr gyda thalentau amrywiol yn Theatr y Grand, Abertawe dros y penwythnos.
 
Rhoddodd y digwyddiad gyfle i aelodau berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.
 
Bu 13 o glybiau yn cymryd  rhan a oedd yn cynrychioli 10 gwahanol ffederasiwn sirol ledled Cymru fel rhan o’r penwythnos. 
 
Derbyniodd yr actores adnabyddus Gillian Elisa y dasg anodd o feirniadu’r adran Gymreig ble bu Clwb Ffermwy Ifanc Hermon, Sir Benfro  yn llwyddiannus gyda’u Pantomeim ‘Helynt Hari’. Aeth y wobr am yr actor gorau i C ...

darllenwch mwy

Enwebwch eich hoff lyfr a chyfle i en...

04/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu hoff lyfrau, gyda chyfle ennill i pryd o fwyd mewn bwyty moethus. 
 
Mae cyfle i ddarllenwyr leded Cymru enwebu llyfrau, boed yn nofel neu yn gasgliad o straeon byrion, trwy gasglu ffurflen o’u llyfrgell neu siop lyfrau lleol. 
 
Cynigir gwobrau i’r enwebiadau sy’n cynnwys yr esboniadau gorau am eu dewis, yn cynnwys pryd o fwyd mewn bwyty moethus yng Nghymru a £50. 
 
Trefnir yr ymgyrch gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd arbenigwyr a beirniaid llên a enwebwyd gan y sefydliadau yn ffurfio pan ...

darllenwch mwy

Comedïwyr blaenllaw yn codi ymwybyddi...

27/02/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Comedïwyr blaenllaw yn codi ymwybyddiaeth dros Addysg Gymraeg


Daniel Glyn yn cymryd rhan

Heno, bydd comedïwyr blaenllaw yn cymryd rhan mewn gig i godi ymwybyddiaeth dros Addysg Gymraeg yn y ddinas.
 
Bydd y cyflwynydd a’r comedïwr poblogaidd Daniel Glyn a’i gyfeillion yn perfformio yng Nghlwb Lyndon ar Clare Rd, Grangetown, i gellwair a rhannu geiriau ffraeth – a phwy wŷr, tynnu blewyn o drwyn ambell un o’r gwleidyddion lleol!  Cefnogir y digwyddiad gan Gylch Meithrin Grangetown a’r Bae, Ysgol Pwll Coch ac Ymgyrch TAG, sydd yn parhau yn eu hymdrechion i sefydlu Ysgol Gynradd Gymraeg ar gyfer Grangetown a Threbiwt.
 
Yn ymuno â Daniel bydd criw dethol o dalentau’r sin ac mae’n addo bod yn noswaith amlie ...

darllenwch mwy

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr

04/02/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr


ffilm American Interior

Mae’r ffilm American Interior sydd wedi’i chynhyrchu gan ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi cael ei henwebu yn y categori rhaglen ddogfen orau ar gyfer y Gwobrau Ffilm Cenedlaethol.  Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel yn y wasg ym Mhrydain pan ddaeth allan fis Mai y llynedd.
 
Nid yn unig y gwnaethpwyd ffilm, ond cynhyrchwyd albwm gysyniadol ac Ap i gydfynd, lle cawn hanes Gruff Rhys yn olrhain taith John Evans i’r Unol Daleithau yn 1792 i chwilio am lwyth y Mandaniaid.
 
Gadawodd John Evans Gymru am America gyda dim ond $1.75 yn ei boced er mwyn chwilio am lwyth coll o Indiaid brodorol oedd yn siarad Cymraeg. Ar ei ben ei hun a heb geffyl, c ...

darllenwch mwy