Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1045 cofnodion | Tudalen 92 o 105

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm

17/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm


Kath Jones yw cymeriad mwyaf poblogaidd Pobol y Cwm

Kath Jones sydd wedi dod i’r brig fel hoff gymeriad gwylwyr Pobol y Cwm dros y 40 mlynedd ddiwethaf, yn ôl pôl piniwn gan golwg360 ac S4C.
 
Mewn pleidlais agos iawn daeth cymeriad Kath, sy’n cael ei hactio gan Siw Hughes ac sydd newydd ddychwelyd i Gwmderi’n ddiweddar, i’r brig gyda 15.2% o’r bleidlais.
 
Yn ail roedd Jean McGurk Morris neu Mrs Mac, cymeriad Iola Gregory, a gafodd 14.6% o’r bleidlais.
 
Yn drydydd roedd Dic ‘Deryn’ Ashurst, a chwaraewyd gan Ifan Dafydd, gydag 11.7%.
 
Fe ddewisodd S4C ddeg o’r hoff gymeriadau dros y ddeugain mlynedd diwethaf ar gyfer y pôl, oedd hefyd yn cynn ...

darllenwch mwy

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i P...

16/10/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm


Cast presennol Pobol y Cwm

Mae BAFTA Cymru wedi cyflwyno Gwobr Arbennig i gyfres Pobol y Cwm ar ei phen-blwydd yn 40n oed.
 
Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn digwyddiad i ddathlu'r pen-blwydd ym Mae Caerdydd nos Iau.
 
Wedi ei chynhyrchu gan BBC Cymru darlledwyd yr opera sebon am y tro cyntaf ar 16 Hydref, 1974.
 
Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, gyflwynodd y wobr i'r actor Gareth Lewis sydd wedi chwarae rhan Meic Pierce am 39 o flynyddoedd ac yn ymddeol o'r gyfres eleni.
 
Mae'r gyfres sebon yn cael ei darlledu ar S4C, a'i chynhyrchu gan BBC Cymru.
 
'Rhagoriaeth'
 
Dywedodd Hannah Raybould: "Pwrpas BAFTA Cymru yw dathlu rhagoriaeth ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ...

darllenwch mwy

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr ...

12/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014


Enlli Parri, Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.
 
Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau ...

darllenwch mwy

Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd...

07/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cynhelir Cynhadledd ac Arddangosfa Cymdeithas yr Amgueddfeydd (MA) yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar 9 a 10 Hydref 2014, y gynhadledd fwyaf o’i fath i weithwyr y diwydiant amgueddfeydd a threftadaeth. Mae’r MA yn dathlu canrif a chwarter eleni ac yn croesawu ymwelwyr o ddwy wlad ar bymtheg; gan gynnwys Brasil, Denmark, Canada, yr Ariannin ac Estonia; i’w chynhadledd fwyaf rhyngwladol erioed. 
 
Dyma ymweliad cyntaf y gynhadledd â Chymru er 1997, ac mae’n gyfle i weithwyr amgueddfa weld cefnogaeth gref Cymru i amgueddfeydd ers Datganoli.
 
Thema’r gynhadledd eleni yw Amgueddfeydd yn Trawsnewid Bywydau, sef gweledigaeth yr MA am ...

darllenwch mwy

Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

17/09/2014
Categori: Celfyddydau

Mae un o'r cymeriadau mwyaf eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi.
 
Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, mewn stori arbennig iawn, mae'r cymeriad chwedlonol yn ei hôl.
 
Bu Siw Hughes yn chwarae rhan Kath Jones ar Pobol y Cwm o 1993 tan iddi adael yn 2007, ond heddiw gallwn gadarnhau y bydd Siw yn dychwelyd fel Kath Jones ar gyfer y stori arbennig.
 
"Mi fedrai ddweud â'm llaw ar fy nghalon bod Kath yn ôl o Sbaen ar gyfer angladd, ond fedrai ddim dweud mwy na hynna," meddai Siw Hughes, a ddaw'n wreiddiol o Langefni ac sy'n byw yng Ngha ...

darllenwch mwy

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

16/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi


Argraff arlunydd: Canolfan Pontio

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.
 
Yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio’r perfformiadau oedd i’w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.
 
Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall.
 
Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain ...

darllenwch mwy

Canolfan newydd yn agor ar gyfer pobo...

12/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Heddiw (dydd Gwener, Medi 12) mae disgwyl llu o bobol i agoriad swyddogol canolfan newydd sbon ar gyfer pobol ardal Penllyn, Canolfan Henblas ar Stryd Fawr y Bala.  Bydd y ganolfan yn cael ei hagor yn swyddogol gan Dafydd Elis-Thomas AC a’r cynghorydd Dilwyn Jones, Y Bala.  
 
Hen adeilad Cyngor Tref Y Bala a Chyngor Gwynedd ydi Henblas ac mae wedi bod yn yn cael ei adnewyddu dros y misoedd diwethaf wedi iddo gael ei drosglwyddo ar les gan Gyngor Gwynedd i Gwmni Pum Plwy Penllyn Cyf.  Cwmni cyfyngedig nid er elw yw hwn a sefydlwyd gyda’r amcan o wella lles economaidd yr ardal.  
 
Bellach, mae’r gwaith wedi gorffen a bydd y ganolfan yn agor ...

darllenwch mwy

Tafwyl 2014 yn llwyddiant - Darllenwc...

04/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Nol ym mis Gorffennaf yn y brifddinas un o’r digwyddiadau’r Haf oedd Tafwyl. Gyda digwyddiadau ar draws y ddinas y prif atyniad oedd Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a nawr mae gwerthusiad yr ŵyl i mewn.   
 
Roedd Tafwyl 2014 yn hynod lwyddiannus gyda 16,534 yn mynychu Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a 18,717 o bobl yn mynychu’r ŵyl dros wythnos Tafwyl 2014, cynnydd mawr o 35.9% o’i gymharu â 2013. 
 
Trefnwyr yr ŵyl yw Menter Caerdydd ond mae’n amlwg yn y gwerthusiad bod cydweithio gyda phartneriaid a noddwyr yn allweddol i lwyddiant yr ŵyl. Eleni am y tro cyntaf roedd yna 4 ‘Llysgennad Tafwyl’, sef 4 enw ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn gorfod gohirio cy...

03/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion


ydym yn siomedig iawn i ddeall heddiw na fydd Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Pontio, wedi’i chwblhau mewn pryd i ni gael llwyfannu Chwalfa y mis hwn.
Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a Chyfarwyddwr Chwalfa;
“Rhan ganolog o weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru yw gweithio gyda chymunedau i greu darn o waith theatr pwerus, pwrpasol.  Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi digwydd yn barod, a nifer ohonom, yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal, wedi gweithio’n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.  Hoffwn ddiolch ar ran y cwmni i bawb sydd wedi bod yn rhan o&rsqu ...

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Miri Meurig dydd Sa...

21/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Miri a hwyl i'r teulu fydd ffocws diwrnod Miri Meurig ym Mharc Meurig, Bethesda ddydd Sadwrn yma y 23ain o Awst. Bydd y 'miri' yn cynnwys llwyfan perfformio gyda doniau lleol yn cynnwys Hogia'r Bonc, Sion Bailey, Stephen Rees a Manon Steffan Ross.
 
Oddi ar y llwyfan, bydd Cornel Sesiynau Stori gyda Angharad Llwyd a Gwen Elin o Rownd a Rownd ac eraill gydag ambell stori arbennig o Lyfr Mawr y Plant – un o lyfrau mwyaf eiconig awduron Dyffryn Ogwen. Bydd nifer o gyfleoedd crefft yn ogystal gyda cyfres o weithdai crefft a helfa o amgylch y parc. Bydd cyfle hefyd i grwydro stondinau crefft, bwyd a diod a chyfle i ymlacio a gwrando ar gerddoriaeth yn awyrgylch hamddenol y parc.&nbs ...

darllenwch mwy