Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 979 cofnodion | Tudalen 92 o 98

Proffil Artist Mirain Fflur

18/04/2013
Categori: Celfyddydau

Proffil Artist
Enw: Mirain FflurArdal: Nefyn / CaeredinAstudio: BA Paentio, Prifysgol Caeredin
 
Beth wnaeth dy ddenu i Gaeredin?
 
Bu dipyn o drafod gyda’m tiwtoriaid yng Ngholeg Menai ynghylch pa golegau y dylwn i’w dewis, ac roedd Caeredin yn un o’r awgrymiadau a gefais ganddynt. Breuddwyd yn fy meddwl i, ond breuddwyd sydd wedi cael ei gwireddu erbyn hyn, a dwi mor falch o hynny gan fy mod wrth fy modd yma! Rwyf bellach yn dilyn cwrs paentio. Mae’r cwrs yn dy ddysgu i fod yn artist annibynnol a dwi’n mwynhau hynny. Fel arfer cawn dasgau a briff pum wythnos o hyd a rhwyddhynt i bigo’r thema o dy ben a’th bastwn dy hun. Dwi’n ...

darllenwch mwy

Trefnydd newydd i'r Brifwyl

13/04/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yng nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod ddydd Sadwrn cyhoeddwyd mai Elen Huws Elis sydd wedi'i phenodi i swydd Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Bydd yn olynu Hywel Wyn Edwards, a fydd yn ymddeol o fewn y misoedd nesaf.
 
Yn wreiddiol o Dreffynnon, mae Ms Huws Elis yn gweithio fel prif reolwr Adran Gorawl Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham ers wyth mlynedd, yn rheoli pum côr ar hyn o bryd a chyda'r chweched ar fin ei lansio.
 
Mae ganddi brofiad eang ym myd cerddoriaeth, fel cerddor proffesiynol, rheolwr ac fel asiant.
 
'Profiad helaeth'
 
Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol:
 
"Rwy'n falch iawn o gyhoeddi peno ...

darllenwch mwy

Pafiliwn yn cau am gyfnod

10/04/2013
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Pafiliwn yn cau am gyfnod


Cafodd y pafiliwn grantiau o £2.3m, yn benna' oherwydd arian Amcan Un.

Mae Pafiliwn Pontrhydfendigaid yn cau am gyfnod oherwydd mae'r cwmni oedd yn ei gynnal, Pafiliwn Cyf, wedi dod i ben.
 
Y rheswm yw'r hinsawdd economaidd a llai o ddefnydd.
 
Ond mae cadeirydd y cwmni, John Watkin, wedi dweud na fydd y pafiliwn yn cau'n derfynol.
 
Dywedodd Elin Jones AC: "Hwn yw'r trydydd sefydliad elusennol i fynd i'r wal yng Ngheredigion ers chwe mis.
 
'Trist iawn'

"Mae'n drist iawn."
 
Mae disgwyl i'r Ŵyl Gerdd Dant gael ei chynnal yno ym mis Tachwedd.
 
Dywedodd Mr Watkin: "Mae'r banc wedi bod yn gwasgu arnon ni i ad-dalu £80,000 ... dy'n ni ddim yn gallu talu dyledion a dy'n ni ddim eisie bod yn yr un picil mewn 18 mi ...

darllenwch mwy

Siop y Pethe yn Aberystwyth: Diwedd '...

05/04/2013
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Siop y Pethe yn Aberystwyth: Diwedd 'oes y Tuduriaid'


Mae Gwilym a Megan Tudur wedi rhedeg Siop y Pether er 1968

Mae perchnogion un o siopau llyfrau amlycaf Cymru wedi penderfynu gwerthu'r busnes ar ôl 45 mlynedd wrth y llyw.

Agorwyd Siop y Pethe gan Gwilym a Megan Tudur ar gornel Sgwâr Glyndŵr yn Aberystwyth ym mis Rhagfyr 1968.
 
Ond yn awr mae'r pâr priod wedi penderfynu ei fod yn amser iddynt ymddeol gan obeithio y bydd rhywun arall yn cymryd yr awenau i werthu llyfrau, cardiau a CDau.
 
Mae'r siop ar werth am £445,000 yn ôl Mr Tudur sy'n gobeithio ail-gydio yn ei yrfa ysgrifennu wedi iddo ymddeol.
 
'Oed yr addewid'

Dywedodd Mr Tudur mai Siop y Pethe oedd y siop Gymraeg modern gyntaf.
 
"Roedd siopau llyfrau Cymraeg wedi bodoli yn lle ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn hysbyse...

19/03/2013
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd nesaf fe fydd Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, rhan o wefan Lleol.net, yn hysbysebu’r holl swyddi darlithio y mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn eu noddi ar draws prifysgolion Cymru.
 
Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y bydd 21 o swyddi newydd yn cael eu cyllido drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn 2013/14.
 
Dywedodd Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd:
 
‘Rydym yn falch iawn o gael cydweithio gyda Gwefan Lleol.net, fel rhan o’n hymgyrch recriwtio.  Byddwn yn hysbysebu ein holl swyddi ar y wefan, rydym wedi defnyddio’r wefan yn y gorffennol ac mae’r ymateb i’n hysbysebion ...

darllenwch mwy

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Ch...

18/03/2013
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Barn, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith ‘digidol’


Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith

Lansiad #38   31.03.13
 
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
 
i ddechrau oddeutu 4:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion
 
Yn dilyn llwyddiant lansiad ‘Gwreiddiau’ #36 yn Nhafarn Penlan y llynedd, rydym yn falch iawn o gael dychwelyd eto eleni ar gyfer lansiad #38, ‘digidol’.
 
Mae croeso cynnes iawn i bawb ymuno â chriw tu chwith ar gyfer lansiad #38 yn awyrgylch ffantastig Penlan Fawr! Bydd cerddoriaeth fyw gan Bob Delyn a’r Ebillion a chyfle i brynu copi o’r cylchgrawn, cyn iddo gyrraedd y siopa’!
 
Edrychwn ymlaen am eich cwmni?
 

Dangos Talent Newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

13/03/2013
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Dangos Talent Newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi


Perfformwyr Frank Thomas, Aaron Perry, Ben Montaigue a Gillie Rowland

Cynhaliodd prosiect Mentro CDG Sir Gâr ‘Ar y Tracs’, sef cyfres o berfformiadau byw ar drên Rheilffordd Calon Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.

Gan adael o Lanymddyfri, fe wnaeth teithwyr fwynhau perfformiadau byw gan artistiaid newydd gorau Sir Gâr wledig wrth i’r trên fynd trwy Langadog, Ffairfach, Rhydaman a Llangennech cyn cyrraedd Llanelli.

Roedd y perfformwyr yn cynnwys Frank Thomas, Aaron Perry, Ben Montaigue a Gillie Rowland a chawsant eu mentora ar y diwrnod gan Amanda Toogood o Amanda’s Musical Steps.

“Roedd awyrgylch positif iawn ar y trên ac roedd yr artistiaid yn gefnogol iawn tuag at ei gilydd. Roedd ...

darllenwch mwy

Gwasg Gomer yn lansio gwefan newydd -...

07/03/2013
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Gwasg Gomer yn lansio gwefan newydd - 50% o ostyngiad ar BOPETH ar ei gwefan


Cynnig arbennig

Gwasg Gomer yn dathlu Diwrnod y Llyfr a lansio gwefan newydd gyda chynnig arbennig
 
I ddathlu Diwrnod y Llyfr ac i lansio ei gwefan newydd, mae Gwasg Gomer yn cynnig 50% o ostyngiad ar BOPETH ar ei gwefan am un diwrnod yn unig.
 
Fel rhan o ddathliadau 120 y wasg y llynedd, penderfynwyd rhoi gwefan newydd ar waith. Erbyn hyn, mae’r wefan newydd yn fyw ac yn cynnwys e-lyfrau, newyddion a digwyddiadau’r wasg a nifer o gynigion arbennig.
 
Bydd y 50% o ostyngiad ar holl lyfrau Gomer - y teitlau newydd yn ogystal â hen ffefrynnau a chlasuron - ar www.gomer.co.uk tan hanner nos ddydd Iau, 7 Mawrth 2013.
 
 

 


CERDYN POST O WLAD Y RWLA

07/03/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ar ‘DDIWRNOD Y LLYFR’ mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi mai CERDYN POST O WLAD Y RWLA, sioe yn seiliedig ar gymeriadau poblogaidd cyfres llyfrau Rwdlan gan Angharad Tomos fydd ein sioe haf yn 2013.
 
Teithiwyd y sioe am y tro cyntaf ym 1995 ac roedd theatrau Cymru yn fwrlwm o blant, athrawon a theuluoedd. Oherwydd bod y gyfres llyfrau yn dathlu ei phenblwydd yn 30 oed eleni, penderfynwyd atgyfodi’r sioe a rhoi cyfle i genhedlaeth newydd o blant ar hyd a lled Cymru i gwrdd â Rala Rwdins a’i ffrindiau.
 
“Mae’r llyfrau yr un mor boblogaidd ag erioed ac mae’r sioe lwyfan hon yn sicir o ddod a gwen i wyneb y plant a& ...

darllenwch mwy

App i'ch arwain i'r Llefydd Sanctaidd

06/03/2013
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

App i'ch arwain i'r Llefydd Sanctaidd


App i'ch arwain i'r Llefydd Sanctaidd

Mae S4C a Cwmni Da wedi lansio app newydd i gyd-fynd â'r gyfres Llefydd Sanctaidd sy’n rhad ac am ddim ar gyfer yr iPhone a'r iPad.

Yn ystod chwe phennod y gyfres rydym wedi dilyn Ifor ap Glyn wrth iddo grwydro Ynysoedd Prydain benbaladr yn mynd ar drywydd llefydd sanctaidd o bob math.

Mae'r llefydd sanctaidd hyn wedi amrywio o fod yn adfeilion ac ynysoedd, i goed ac ogofau. Seintiau a chreiriau fydd yn mynd â bryd Ifor yn y bennod olaf, nos Sul 24 Chwefror.

Nawr, gyda chymorth yr app arbennig hwn, fe allwch chithau gychwyn ar eich pererindod eich hunain i unrhyw un o'r 37 lle sanctaidd sy'n ymddangos yn y gyfres. Gan ddefnyddio technoleg GPS, gallwch ddarganfod su ...

darllenwch mwy