Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 268 cofnodion | Tudalen 25 o 27

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoedd...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 
 
Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 
 
“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfrania ...

darllenwch mwy

Archdderwydd newydd yn cael ei gyhoeddi

15/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai Geraint Lloyd Owen fydd yn cymryd yr awenau fel yr Archdderwydd nesaf yn Eisteddfod 2016.
 
Yn wreiddiol o Sarnau, Penllyn, dechreuodd Geraint Lloyd Owen ei yrfa fel athro ym Machynlleth ac yna bu’n dysgu mewn amryw o ysgolion cyn ymddeol yn gynnar i redeg Siop y Pentan yng Nghaernarfon.  Bellach, mae’n Bennaeth Cyhoeddi yng Ngwasg y Bwthyn.
 
Yn frawd i’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a fu farw union flwyddyn yn ol, enillodd Geraint y Goron yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro, 2011 am ddilyniant o gerddi, Gwythiennau, a dywedodd y beirniad, Gwyn Thomas, wrth draddodi’r feirniadaeth bod y cerddi hyn “... yn rymus ...

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair Eisteddfod Meifod

02/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cyflwynwyd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau i Bwyllgor Gwaith lleol yr Eisteddfod mewn digwyddiad arbennig ym Marchnad Y Trallwng neithiwr. 
 
Dim ond ugain oed yw Carwyn Owen, dylunydd a chrefftwr y Gadair, ac ef yw’r person ieuengaf erioed i fod yn gyfrifol am greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. 
 
Cafodd ei ddewis gan noddwyr y Gadair, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, ar sail cystadlaethau yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn y lle cyntaf, ac yna y Cadeiriau a grewyd ganddo ar gyfer yr Eisteddfod honno ac ar gyfer Eisteddfod Powys.
 
Clwb ffermwyr ifanc
 
Meddai Carwyn, “Cefais gyfleoedd lu i dda ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fynwy

29/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Daeth cannoedd o drigolion Sir Fynwy a’r Cyffiniau i dref Cil-y-Coed dros y penwythnos ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2016, a gynhelir ar gyrion tref  Y Fenni y flwyddyn nesaf.
 
Gyda dau lwyfan yng nghanol y dref a rhaglen lawn o weithgareddau drwy’r dydd, roedd yr ardal yn llawn bywyd a bwrlwm, ac yn gyfle i ysgolion, corau, dawnswyr a pherfformwyr o bob math ddangos eu doniau a rhoi blas o’r hyn sydd i ddod yn yr Eisteddfod ei hyn y flwyddyn nesaf.
 
Ddechrau’r prynhawn, gorymdeithiodd Gorsedd y Beirdd a channoedd o gynrychiolwyr o gymdeithasau a sefydliadau lleol o’r dref i Gastell Cil-y-Coed, gyda thrigolion yr ardal hefyd yn ymuno yn yr or ...

darllenwch mwy

Gwahoddiad swyddogol i'r Brifwyl i Fôn

29/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pleidleisiodd dros 250 o drigiolion Môn yn unfrydol dros wahodd yr Eisteddfod i’r ynys yn 2017 mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Llangefni ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.
 
Bwriad y cyfarfod oedd cadarnhau bod trigiolion yr ardal yn awyddus i weld yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn lleol, ac roedd brwdfrydedd a chefnogaeth pawb yn amlwg pan alwodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Cyng. Ieuan Williams, am y bleidlais.
 
Amlinellodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, strwythur y prosiect dros y ddwy flynedd nesaf, a bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn yr hydref, wrth gynnal cyfarfod yn Ysgol Llangefni nos Lun 5 Hydref i greu’r pwyllgorau a fydd yn arwain y ...

darllenwch mwy

Coron 'Steddfod Meifod yn cael ei chy...

17/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ei chyflwyno i Bwyllgor Gwaith lleol yr Eisteddfod heno, sydd wedi’u chreu i ddathlu’r berthynas rhwng Cymru a Phatagonia.
 
Lluniwyd y Goron gan y gof arian, John Price, cyn athro crefft a gwneuthurwr nifer o goronau eisteddfodol cain, a gofynnwyd iddo gyfleu’r berthynas agos sy’n bodoli rhwng y Cymry a’u cefndryd yn Nhalaith Chubut wrth ei chreu.
 
Yn ol y disgrifiad o’r goron, "Gwnaed cylchyn y Goron o arian ac ar ei ganol, gwelir carreg a godwyd o draeth Porth Madryn, lle glaniodd y gwladfawyr Cymreig cyntaf ddydd Gwener 28 Gorffennaf 1865.  Ar y garreg hon, gosodwyd y no ...

darllenwch mwy

Rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn ...

09/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Gregynog


21 o ddysgwyr yn mynd i Gregynog

Yr wythnos hon, 50 diwrnod yn unig sydd i fynd cyn cychwyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, ac wrth i baratoadau brysuro yr wythnos hon, mae 21 o unigolion wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn a fydd yn cael ei chynnal y penwythnos hwn yn Neuadd Gregynog, Tregynon, Powys.
 
Unwaith eto eleni, mae’r gystadleuaeth hon wedi llwyddo i ddenu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt – gyda chystadleuwyr o’r Eidal, UDA ac Awstralia yn cymryd rhan ddydd Sadwrn, ac mae croeso i bawb i ymuno mewn diwrnod o hwyl ar gyfer y teulu cyfan.
 
Mae Dysgwr y Flwyddyn yn un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod, a’r gystadleuaeth wedi hen ennill ei ph ...

darllenwch mwy

Môn yn apelio am gefnogaeth i groesaw...

04/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae Cyngor Ynys Mon yn apelio am gefnogaeth trigolion Ynys Môn i gefnogi eu cais i gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2017.
 
Mae’r Cyngor Sir eisoes wedi datgan awydd i wahodd prif ŵyl ddiwylliannol Cymru i’r Ynys.Bwriad y Cyngor yw gweld os oes yna gefnogaeth ymysg trigolion lleol i - gyda chyfarfod cyhoeddus wedi’i drefnu yn Ysgol Gyfun Llangefni, am 6.30yh, ar Ddydd Iau, Mehefin 25ain.
 
Byddai unrhyw gais yn ddibynnol ar barodrwydd trigolion a chymunedau lleol i gynorthwyo gydag ymdrechion i godi arian ar gyfer cynnal yr ŵyl a chyfrannu tuag at waith gwirfoddol a sicrhau llwyddiant y digwyddiad.
 
Mesur y gefnogaeth
 
Dywedodd Arw ...

darllenwch mwy

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfo...

14/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfod yn rhy ddrud - y canlyniadau yma


Eisteddfod Genedlaethol 2014

Gyda llawer o drafod ar y cyfryngau cymdeithasol ar bris mynediad i’r Eisteddfod eleni, mae canlyniadau ein holiadur, ‘Ydi pris mynediad i’r Eisteddfod Genedlaethol werth yr arian?’ wedi’n cyrraedd.

Manteisiodd Lleol.net ar y cyfle i gael golwg manylach ar farn pobl ac, yn bwysicach, i roi'r cyfle i’r Eisteddfod Genedlaethol ymateb i’r drafodaeth. Dros yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth dros 240 o bobl ymateb i’r holiadur ac mae’r canlyniadau wedi bod yn ddiddorol ac ychydig yn ofidus.

O’r holl ymatebion, roedd 80% o bobl yn yr Eisteddfod fel ymwelwyr, gyda’r gweddill naill ai’n cystadlu, yn gweithio neu’n ardda ...

darllenwch mwy

Ydy pris mynediad i’r Eisteddfod Gene...

12/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ar ôl sawl dydd o gystadlu, siopa a chymdeithasu mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi denu miloedd o bobol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.
 
Yn ystod yr amser paratoi a hefyd yn ystod y dyddiau cyntaf mae nifer o bobol wedi sôn am lwyddiannau'r eisteddfod a nifer wedi sôn am elfennau lle mae modd gwella.
 
Un o'r elfennau sydd wedi bod yn amlwg iawn ar Trydar a Facebook dros yr wythnosau diwethaf yw pris mynedfa i'r maes, gyda rhai yn meddwl fod y pris yn un rhesymol a rhai yn anghytuno. Beth yw eich barn chi?  A yw prisiau mynediad yn deg?
 
Dyma be ddwedodd y digrifwr Phil Evans:
 
"I am a fan of the Eisteddfod Genedlaethol Cymru a ...

darllenwch mwy