Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 249 cofnodion | Tudalen 25 o 25

Guto Dafydd yn Ennill y Goron

04/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ar ddiwrnod tri o’r Eisteddfod Genedlaethol y newyddion mawr o’r Pafiliwn yw Guto Dafydd yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014. Yn 24 oed, Guto yw un o’r beirdd ieuengaf erioed i ennill y Goron. 
 
Y beirniaid eleni oedd Dylan Iorwerth, Marged Haycock a Dafydd Pritchard a nhw oedd gyda’r dasg o ddewis enillydd o’r 32 o feirdd a wnaeth cystadlu. ‘Golygfa Deg’ oedd yr enillydd wedi cyfansoddi cerdd ar y testun 'Tyfu'. Traddodwyd Dylan Iorwerth ar ran y beirniaid: 
 
“Mae yna sawl math o dyfu – geni babi i’r byd, twf neu ddiffyg twf cenedl, is-stori am dwf perthynas rhwng dau ac, ar y ...

darllenwch mwy

Hawl i Wasanaeth Iechyd Sylfaenol yn ...

04/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Llun 4 Awst cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg sesiwn i drafod canfyddiadau ac argymhellion Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol.
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd yr adroddiad yn gynharach yr haf hwn. Mae’r adroddiad yn nodi 33 o argymhellion ar gyfer gwella profiad siaradwyr Cymraeg wrth dderbyn gwasanaeth gan y meddyg teulu, nyrs cymunedol, timau amlddisgyblaethol yn y gymuned, llinell ffôn Galw Iechyd Cymru, deintydd, optegydd a fferyllydd.
 
Cafodd y sesiwn yn yr Eisteddfod ei chadeirio gan olygydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke. Ar y panel trafod roedd y meddyg teulu Dr Llinos Roberts, y darlithyd ...

darllenwch mwy

Cip Olwg o Benwythnos Cyntaf yr Eiste...

03/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae penwythnos cyntaf Eisteddfod 2014 bron ar ben ac mae Llanelli wedi gweld ychydig o law, haul ac anawsterau gyda’r gwasanaeth bysiau. 
 
Ar ddiwrnod cyntaf ar y Maes roedd cwynion am y gwasanaeth bysiau o’r maes parcio i’r maes, dywedodd yr Eisteddfod ar trydar ‘Rydym yn ymddiheuro o waelod ein calonnau am y problem gyda’r bysus, rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i geisio datrys y broblem.' 
 
Ond heblaw am hyn mae deuddydd cyntaf yr ŵyl i weld yn llwyddiannus gyda’r cystadlu wedi cychwyn, Côr Llanddarog a’r cylch ddaeth yn fuddugol yn y Côr Cymysg dros 45 mewn nifer gyda Chôr Tonic yn ennill yn y C&oc ...

darllenwch mwy

Annog Defnydd y Gymraeg Gan y Gweithl...

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Cyngor Gofal Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cyflwyno digwyddiad a fydd yn canolbwyntio ar adnoddau i helpu’r sector gofal cymdeithasol. Dyma fanylion pellach ar y digwyddiadau: 
 
Technoleg Gofal – dydd Llun, 4 Awst – o flaen y Babell Wyddoniaeth (11am)
 
Ar ddydd Llun, 4 Awst, bydd Cyngor Gofal Cymru yn cyflwyno digwyddiad cyffrous o flaen y Babell Wyddoniaeth am Dechnoleg Gofalu. Technoleg sydd yn galluogi gweithwyr gofal yng Nghymru i feithrin sgiliau a hyder i ddefnyddio technoleg electronig  arloesol yn eu gwaith er mwyn caniatáu i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnol. 
 
Bydd Rhian Huws Williams, Prif Weith ...

darllenwch mwy

Lliain llestri Academi Hywel Teifi

01/08/2014
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n ddarpar fyfyriwr i Brifysgol Abertawe? Mae’r bardd a’r awdur, Dr Llŷr Gwyn Lewis, Darlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi,  Prifysgol Abertawe, wedi cyfansoddi englyn go arbennig yr wythnos hon, a hynny ar gyfer lliain llestri fydd yn rhodd am ddim i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Darllena’r englyn:
 
I fore’r mân ddiferion – y down ni
gyda’r nos o straeon
gan eu hel i’r gegin hon,
ac felly, gwnawn gyfeillion
 
Wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma’r lliain llestri cyntaf mewn rhan o gyfres bydd ...

darllenwch mwy

Eisteddfod Llanelli yn Cychwyn

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn agor heno gyda’r cyngerdd agoriadol. Bydd cyfle i fwynhau doniau pobl ifanc yr ardal, gyda chaneuon o sioeau cerdd poblogaidd Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory i enwi rhai. 
 
Bydd y cystadlu yn cychwyn yfory gyda’r bandiau pres yn ogystal ag Agoriad Swyddogol y Babell Len a Maes D. Mae yna rywbeth i bawb ar faes yr Eisteddfod ac fel y gwelir isod mae pawb wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr wythnos. 
 
Un gweithgaredd newydd fydd yn yr Eisteddfod eleni yw Teithiau Tywys. Syniad grêt ar gyfer pobl sydd yn dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ac angen ychydig o gymorth i gael gwybod ...

darllenwch mwy

Ar y Ffordd i Llanelli.....Eisteddfod...

30/07/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn agor y drysau i’r cyhoedd yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin wythnos nesa ond mae safle'r maes wedi bod yn prysuro ers amser nawr. Mae’n dasg anferth i gael y safle yn barod pob blwyddyn ac mae’r maes fel arfer tua 35 acer mewn maint ac yn gartref i’r pafiliwn pinc a hyd at 300 o stondinau. 
 
Dros y diwrnodau diwethaf mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn negeseuon wrth y rhai sydd yn paratoi ar gyfer yr wythnos, pawb yn brysur yn cyrraedd Llanelli. 

Dros yr Eisteddfod fyddwn yn casglu'r newyddion diweddara o’r cyfryngau cymdeithasol felly dewch 'nôl yn ystod yr wythnos. 

Dar ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy