Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 116 cofnodion | Tudalen 10 o 12

Dathlu dyfodiad 'Steddfod yr Urdd i S...

05/10/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Daeth dros 3,500 o gefnogwr i’r Fflint dydd Sadwrn, 3 Hydref i ddathlu’r ffaith fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i Sir y Fflint mis Mai 2016.
 
Roedd yr Ŵyl Gyhoeddi yn gyfle i blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a phobl leol ddangos eu cefnogaeth i Eisteddfod yr Urdd, fydd yn dod i’r ardal 30 Mai – 4 Mehefin 2016. 
 
Gorymdeithiodd y criw lliwgar, dan arweiniad band Samba lleol, o Ysgol Uwchradd y Fflint i’r castell.  Yno roedd dau lwyfan gyda cherddoriaeth fyw, sesiynau pêl-droed, golff gwirion, stondinau, wal graffiti, sioe un dyn Glyndŵr a gweithdai syrcas. 
 
Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod y ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi cartref Eisteddfod yr Urdd P...

10/07/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai yn 2017.
 
Mae disgwyl y bydd yr Eisteddfod yn dod â £6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes 29 Mai – 3 Mehefin 2017.
 
Yn ystod yr ŵyl chwech diwrnod, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol i bobl ifanc megis torri gwallt, newyddiadura a choginio.
 
Nid dyma’r tro cyntaf i Eisteddfod ymweld â’r lleoliad, gan i Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Og ...

darllenwch mwy

Taith i Frwsel i enillwyr Eisteddfod ...

29/06/2015
Categori: Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Taith i Frwsel i enillwyr Eisteddfod yr Urdd


Holly Megan Evans

Bydd Holly Megan Evans o Faenclochog a Sian Elin Williams o Bencarreg yr wythnos hon yn teithio i Frwsel gyda’r Urdd yn dilyn eu perfformiad yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch. 
 
Cafodd y ddwy eu dewis gan y beirniaid, Richard Morris Jones, fel y ddwy mwyaf addawol yn y cystadlaethau siarad cyhoeddus.   Roeddent yn cystadlu fel rhan o dîm, Sian Elin gydag Aelwyd Pantycelyn a Holly gydag Ysgol y Preseli.
 
Yn ystod eu deuddydd ym Mrwsel mi fyddant yn cysgodi Mr Tom Jones, cynrychiolydd Cymru a’r Deyrnas Unedig yn y Cyngor Economaidd a Chymdeithasol.  Byddant yn ymweld â’r Senedd Ewr ...

darllenwch mwy

Tinc Dylan Thomas-aidd i waith enilly...

29/05/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Iestyn Tyne, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Cylch Llŷn, Rhanbarth Eryri ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Gareth Evans-Jones, Aelwyd Unigol, Cylch Eilian, Rhanbarth Môn yn drydydd.  Noddir seremoni’r coroni gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 
Yn ôl beirniaid cystadleuaeth y goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch, mae tinc Dylan Thomas-aidd a Llwyd Owen-aidd i waith y llenor buddugol, Dylan Edwards, 19, sy’n dod o bentref Llandre, ger Aberystwyth.
 
Hanes noson yn Aberystwyth a geir yng ngwaith buddugol Dylan, a ddarlunnir drwy gyfrwng portread afieithus, dychmygus a barddonol o garfan o gymeriadau amrywiol a chofia ...

darllenwch mwy

Elis Dafydd o Drefor yn ennill y Gadair

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Elis Dafydd, sydd yn wreiddiol o Drefor ger Caernarfon, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno am gyfansoddi’r gerdd gaeth neu rydd orau, heb fod dros 100 llinell.  Gwreichion oedd y testun eleni.
 
Aeth Elis i Ysgol yr Eifl yn Nhrefor, Ysgol Glan-y-Môr a Choleg Meirion Dwyfor cyn mynd ymlaen i wneud gradd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.  Mae bellach yn astudio am radd MA yno.  Roedd yn cystadlu o dan y ffug enw ‘Rhys’. 
 
Roedd deuddeg wedi cystadlu eleni, ac roedd y beirniaid Ifan Prys a Mari George yn teimlo y gallai’r cyntaf, ail a’ ...

darllenwch mwy

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Merch o Gaerdydd yn ennill Tlws y Dysgwr

26/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Merch ifanc o Gaerdydd sydd â’i bryd ar ganu’r ffidil yn broffesiynol yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Alice Howell, 18 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae’n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a’r Gymraeg ar gyfer Lefel ‘A’.
 
Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio’r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.  Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu’r piano i safon uchel.
 
Ysgol Gynradd
 
Fe ddechre ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Bardd Plant Cymru newydd

26/05/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17.
 
Bydd Anni yn cychwyn ar gyfnod o brentisiaeth dan adain y Bardd Plant presennol, Aneirin Karadog, mewn gwyliau amrywiol dros yr haf cyn cymryd yr awenau yn llawn ym mis Medi.
 
Mae Anni eisoes yn wyneb cyfarwydd i blant a phobl ifainc ledled Cymru ar ôl treulio pum mlynedd yn ei swydd ddelfrydol yn cyflwyno’r rhaglen Stwnsh ar S4C. Daeth i amlygrwydd fel llenor yn 2012 pan enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd am nofel fer ac ers hynny mae hi wedi cyhoeddi dau lyfr i blant a phobl ifa ...

darllenwch mwy

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal...

25/05/2015
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal Gyfansoddi


Charlie Lovell-Jones

Charlie Lovell-Jones, un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain a wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfan yr Urdd, sydd wedi ennill Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Charlie, 16, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU. 
 
Mae Charlie wedi ennill bri trwy Brydain am ei ddawn gerddorol.  Mae wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.
 
Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y lly ...

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch...

25/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau heddiw ar safle Llancaiach Fawr, Nelson, gyda disgwyl i 15,000 o gystadleuwyr a hyd at 90,000 o ymwelwyr dyrru i'r maes ar gyfer wythnos o gystadlu, digwyddiadau gyda'r nos a gweithgareddau hwyliog.
 
Yn ystod yr wythnos, bydd dros gant o ddisgyblion ysgol yr ardal yn cymryd rhan mewn dwy sioe gyda’r nos.  ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yw’r sioe gynradd, sy’n cael ei llwyfannu yn y pafiliwn nos Fawrth, 26 Mai, gyda’r sioe ieuenctid, ‘Chwarae Cuddio’, nos Lun , 25 Mai yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Yn ogystal â phrif seremonïau’r wythnos, y ...

darllenwch mwy