Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 205 cofnodion | Tudalen 17 o 21

Dau ap newydd i grwydro cefn gwlad Cymru

12/03/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Dau ap newydd i grwydro cefn gwlad Cymru


Apiau i grwydro cefn gwlad

Cafodd dau ap newydd ei lansio gan Cyfoeth Naturiol Cymru heddiw ar gyfer ffonau clyfar, er mwyn i bobl allu gwneud y gorau o gefn gwlad Cymru.
 
Mae’r ap sy’n rhad ac am ddim o’r enw ‘Places to Go’ yn dangos y mannau y gellir crwydro yng nghoedwigoedd cyhoeddus a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru.
 
Mae’r ap ‘Place Tales’ ar y llaw arall yn esbonio treftadaeth naturiol a diwylliannol y safleoedd hyn, gan gynnwys llwybrau clywedol a chwedlau gwerin, sy’n dod â’r lleoedd chwedlonol yma’n fyw.
 
Meddai Steven Richards-Price, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae mentro allan i’r awyr ago ...

darllenwch mwy

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd

11/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd


Cynllun i arbed costau tanwydd

Ydych chi yn teimlo fod costau tanwydd chi yn rhy uchel? Mae’n bosib fod yna gynllun gan Llywodraeth Cymru i’ch helpu.  Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod 17,000fed cartref yng Nghymru wedi elwa ar raglen Nyth sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 
 
Fe gyhoeddwyd heddiw adroddiad gwerthuso annibynnol ar y rhaglen sy’n dangos fod cyngor a chymorth wedi’i roi i dros 61,000 o ddeiliaid tai er mwyn eu cynorthwyo i wresogi eu tai yn fwy effeithiol.
 
Ddoe, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru i ymweld â phreswylwyr Mr a Mrs Swambo yn eu cartref yn Llaneirwg er mwyn gweld sut mae’r cynllun wedi gwella’r sefyll ...

darllenwch mwy

Tri eicon yn darganfod eu DNA

03/03/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Mae tri o enwogion Cymru wedi derbyn gwybodaeth newydd am eu cefndir o ganlyniad i brofion DNA hynafiadol fel rhan o'r prosiect arloesol CymruDNAWales.
 
Ar Ddydd Gŵyl Dewi fe ddechreuodd S4C ar daith epig i geisio ateb y cwestiwn 'Pwy ydy'r Cymry?' gyda rhaglen ddogfen fel cyflwyniad i gyfres o bwys cenedlaethol DNA Cymru fydd yn cael ei darlledu yn yr hydref.
 
Fe fydd cyfle arall i fwynhau'r rhaglen DNA Cymru ar S4C nos Fawrth 3 Mawrth am 11.00pm ac mae'r rhaglen ar gael i'w gwylio ar-lein ar alw am 35 diwrnod ar ôl y darllediad cyntaf.
 
Fe wnaeth Gareth Edwards, Bryn Terfel a Siân Lloyd ddarganfod eu gwreiddiau yn y gorffennol pell drwy gymryd rhan yn y ...

darllenwch mwy

S4C yn arwain gyda parth.Cymru

02/03/2015
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

S4C yn arwain gyda parth.Cymru


Ieuan Evans yn lansio parth.Cymru

Mae S4C yn mynd i gyfeiriad newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i'r sianel fod ymhlith y cyntaf i ddechrau defnyddio'r enw parth newydd .cymru. 
 
Bydd holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli'r hen gyfeiriad s4c.co.uk
 
Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel ar alw, ar-lein, ewch i s4c.cymru/clic ac i gysylltu gyda'ch cwestiynau, sylwadau a syniadau, anfonwch e-bost at Wifren Gwylwyr S4C yn defnyddio'r cyfeiriad gwifren@s4c.cymru
 
Fel un o sylfaenwyr y fenter i greu'r enw parth .cymru a .wales, mae S4C yn cydnabod gwerth creu cartref i Gymru ar y we fyd-eang.
 
Meddai Prif Weithredwr S4C Ian Jones, "Mae'r newid heddiw, ar Ddyd ...

darllenwch mwy

'Technoleg Anniogel' Wylfa B

26/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

'Technoleg Anniogel' Wylfa B


Cyn Brif Weinidog Siapan yn ymweld

Mae Cyn-brif Weinidog Siapan Mr Naoto Kan yn ymweld ag Ynys Môn heddiw i rybuddio yn erbyn datblygu’r atomfa newydd Wylfa B ar yr ynys. Mr Kan oedd Prif Weinidog y wlad yn ystod Trychineb Fukushima yn 2011 ac ers iddo ymddiswyddo, bu’n wrthwynebydd mawr i egni Niwcliar.  
 
Fel yr eglurodd, "Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae'n glir i mi mai’r hyn a achosodd y trychineb hwn oedd ein hymrwymiad i dechnoleg aniogel a drud nad yw'n gydnaws â bywyd ar y blaned hon."
 
Noddi’r daith gan Green Cross International, mudiad amgylcheddol a ffurfiwyd gan Mikhail Gorbachev sydd a’ ...

darllenwch mwy

Athrawon Ffiseg Cymru yn mynd i Cern

25/02/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Athrawon Ffiseg Cymru yn mynd i Cern


Cern yn y Swistir

Bydd un ar bymtheg o athrawon ffiseg o ysgolion uwchradd yng Nghymru yn cael trip ysgol gwerth chweil yr wythnos hon pan fyddant yn ymweld ’r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwcliar neu’r enwog CERN ger Genefa, yn y Swistir.
 
Fel rhan o ymgyrch Cymwys am Oes: Ffocws ar Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru, mae’r athrawon yn cael mynd ar gwrs pwrpasol ac arbenigol, a fydd yn rhoi cyflwyniad iddynt am y ffiseg ronynnol ddiweddaraf.
 
Bydd y cwrs yn cynnwys darlithoedd, ymweliadau, arddangosfeydd, a gweithdai ymarferol. Y gobaith yw y bydd yr athrawon hyn yn dychwelyd i Gymru ac yn trosglwyddo’r hyn y maent wedi ei ddysgu i’r genhedlaeth nesaf o ffi ...

darllenwch mwy

Hen ysgol ym Mhencader ar raglen Rest...

18/02/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Hen ysgol ym Mhencader ar raglen Restoration Man


Restoration Man yn dod i Bencader

Bydd prosiect unigryw ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin i drawsnewid ysgoldy o'r 19eg ganrif yn arddangosfa technolegau gwyrdd yn cael sylw ar raglen deledu boblogaidd ar Sianel 4, 'Restoration Man' yr wythnos hon. 
 
Mae'r rhaglen yn edrych ar waith diweddaraf Jayne ac Ian Hall-Edwards, sydd yn y broses o atgyweirio Hen Ysgol Pencader, a bydd y gwylwyr yn cael cipolwg ar y gwaith sydd wedi mynd rhagddo ers iddynt ymddangos gyntaf ar y rhaglen.
 
Mae'r cwpwl wrthi’n trawsnewid ac yn adnewyddu yr adeilad hanesyddol yn ganolfan eco-dechnoleg gwyrdd cynaliadwy fydd yn cynnwys arddangosfa a chanolfan werthu ar gyfer technolegau gwyrdd a chanolfan hyfforddi newydd sgiliau mew ...

darllenwch mwy

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y C...

30/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y Cymod


Awyren ddibeilot

Mae'r ymgyrch gan Gymdeithas y Cymod er mwyn codi ymwybyddiaeth yn erbyn profi awyrennau di-beilot neu drôns yng Nghymru wedi codi stem. 
 
Daw hyn yn dilyn sêl bendith Llywodraeth Cymru i QinetiQ sy’n gwmni arfau rhyngwladol i brofi a datblygu drones ym Maes Awyr Llanbedr ger Harlech, gyda'r llwybr awyr i Aberporth ac Epynt yn cael eu defnyddio i werthuso y drons milwrol ac mae hyn i gyd i ddechrau eleni.  
 
Aeth Lleol.Cymru i siarad gyda Awel Irene o Gymdeithas y Cymod sy’n egluro camau nesaf yr ymgyrch, 
 
Meddai, "Mi ydan ni yn ceisio codi ymwybyddiaeth yn lleol i'r adar angau. Mi oedden nhw yn deud fod nhw’n dechrau pro ...

darllenwch mwy

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru

28/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru


Trident yn aros yn yr Alban

Gwadodd Llywodraeth Cymru yr adroddiadau ar dudalen flaen y Daily Mail yn yr Alban bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynllunio yn gyfrinachol i symud llongau tanfor niwcliar Trident o’r Alban i Gymru.
 
Wrth ymateb i’r honiadau yn y papur newydd, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd yna gynlluniau i symud yr arfau niwcliar,  "Er nad yw amddiffyn yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli, mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau fod Trident yn aros yn yr Alban.” 
 
Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i’r posiblrwydd o adleoli Trident i Gymru. Un o’r mannau sy’n cael ei hystyried yn ôl yr adroddiad yw Aberdaugleddau.
...

darllenwch mwy

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C

13/01/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C


Angharad Mair yn olrhain ei DNA

Yr wythnos hon bydd rhaglen gylchgrawn nosweithiol Heno yn rhoi sylw arbennig i DNA Cymru, sy'n brosiect i ddarganfod gwreiddiau genetig Cymru.
 
Bydd Heno yn cyflwyno gwylwyr S4C i’r prosiect a’r gyfres deledu DNA Cymru sydd ar y gweill ac yn datgelu canlyniadau pedwar o wylwyr S4C sydd wedi cymryd y prawf DNA.
 
Y pedwar gwyliwr fydd yn darganfod mwy am eu gwreiddiau genetig yw Arwyn Thomas o Fronwydd, Caerfyrddin, Gareth Jones o Finffordd, Porthmadog, Elliw Pierce o Ddwyryd, Corwen ac Eluned Rowlands o Ddolydd, Caernarfon.
 
Ar ddydd Gwener,16eg o Ionawr, bydd un o gyflwynwyr DNA Cymru, Beti George ar y rhaglen yn dilyn ei hymweliad â Thanzania, Affr ...

darllenwch mwy