Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 201 cofnodion | Tudalen 18 o 21

Cyswllt Wi-Fi am ddim i fannau cyhoed...

30/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cyswllt Wi-Fi am ddim i fannau cyhoeddus Caerdydd


Cyswllt Wi-Fi am ddim

Bydd cyswllt Wi-Fi yn cael ei gynnig am ddim mewn 30 o leoliadau cyhoeddus ar draws Caerdydd erbyn Mawrth 2015, fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru.
 
Daw'r cynlluniau fel rhan o raglen £150 miliwn Llywodraeth y DU i ddarparu band eang ffeibr cyflym ar draws Prydain - mae £12.6 miliwn o'r arian yn cael ei fuddsoddi i raglen Cymru.
 
Bydd Wi-Fi ar gael yn rhai o leoliadau amlycaf y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Y Theatr Newydd, Neuadd Dewi Sant a Neuadd y Ddinas.
 
Dywedodd is-weinidog Swyddfa Cymru, Alun Cairns: "Dwi am i Gaerdydd gael cyswllt gwe o'r radd flaenaf fel bod busnesau, teuluoedd ac ymwelwyr yn gallu manteisi ...

darllenwch mwy

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau...

23/10/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau mewn fersiwn rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple


Llyfr Cacen Sali Mali

Un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant wedi ei ryddhau mewn fersiwn dwyieithog rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple.
 
‘Cacen Sali Mali’ yw’r cyntaf sydd wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar gyfer cyfres o e-lyfrau mewn partneriaeth rhwng Gwasg Gomer a thîm digidol Cwmni Da.
 
“Mae Sali Mali wedi bod yn rhan o blentyndod nifer o blant ar draws Cymru, ac rydym ni’n falch o sicrhau’r hawliau digidol ar gyfer un o frandiau mwyaf poblogaidd Cymru” meddai Phil Stead, Cyfarwyddwr Digidol Cwmni Da. “Rydym ni’n meddwl bydd plant yn caru gweld y straeon yn dod i fyw trwy ryngweithio, ac wedi cad ...

darllenwch mwy

BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein


Geiriadur Ar-lein

Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd.
 
Ddylen ni’n cymryd bod ‘technoleg’ yn golygu bach o perl neu rywbeth tebyg? Ta waeth, pe tasai’r geiriadur yn bwysig i’r BBC byddan nhw wedi ffeindio ffordd o’i gefnogi.
 
Mewn newyddion eraill, mae’r hen geiriadur.net – gwefan Prifysgol y Drind ...

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei bla...

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei blaenoriaethau o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd


Newid yn yr hinsawdd

Heddiw, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant , ati o’r newydd i amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, ac i addasu er mwyn ymdopi â’i effeithiau pellgyrhaeddol. Mae’n benderfynol hefyd o leihau allyriadau, o wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi ynni carbon isel yng Nghymru.
 
Bu’r Gweinidog yn amlinellu’r camau gweithredu cynhwysfawr a chynaliadwy  y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, ga ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy

Lansio app Ar y Maes

02/08/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Mae’r Eisteddfod wedi lansio app dwyieithog newydd ar gyfer iPhone i ymwelwyr o'r enw Ar Y Maes. Mae'r app yn defnyddio technoleg iBeacon Apple i gyflwyno'r newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am eu hunion leoliad ar y Maes i ddefnyddwyr.
 
Mae tua 50 o declynnau bychan wedi’u gosod ar y Maes, sy'n cynnwys yr holl ardaloedd cystadlaethau, stondinau arddangos ac ardaloedd perfformio. Mae gwybodaeth am bob ardal penodol yn ymddangos ar yr iPad neu’r iPhone, ac wrth i Eisteddfodwyr grwydro’r Maes, mae’r wybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau o’u cwmpas yn cael eu gwthio i’r teclyn. Mae’r app hefyd yn cynnwys nifero nodweddion eraill gan ...

darllenwch mwy

Mwy o gymunedau i elwa o fand llydan ...

30/07/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd mwy o gymunedau Cymreig yn derbyn band llydan ffeibr uwchgyflym erbyn haf 2015 fel rhan o raglen Cyflymu Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT heddiw.
 
Mae sir Fynwy, sir Gaerfyrddin a sir Benfro ymhlith yr ardaloedd fydd yn elwa ar ôl cyhoeddiad heddiw, sydd hefyd yn cynnwys dechrau gwaith mewn ardaloedd 35 cyfnewidfa yn gynharach na’r disgwyl.
 
Bydd trigolion a busnesau 66 ardal newydd ar draws 10 awdurdod lleol yn gallu cael band llydan ffeibr erbyn Mehefin 2015.
 
Ar ôl cwblhau’r gwaith yn yr ardaloedd a gadarnhawyd heddiw, bydd dros 500,000 cartref  a busnes ar hyd a lled y wlad yn gallu cael y dechnoleg newydd yn ystod haf 20 ...

darllenwch mwy

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am ...

25/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

"Bu’n sioe a hanner, ond nid ydym am laesu dwylo"


Y Sioe Fawr 2014

Roedd Sioe Frenhinol Cymru eleni yn achlysur a hanner fel yr oedd pawb wedi’i ragweld.
 
Gyda mwy o bobl sy’n talu’n dod drwy’r giatiau, mwy o aelodau i’r gymdeithas, mwy o geir yn defnyddio’r meysydd parcio am ddim, mwy nag erioed o dda byw’n cystadlu, cynnydd yn nifer y stondinau masnach a rhaglen gystadlaethau hynod o lwyddiannus, mae sioe’r wythnos hon wedi rhagori ar bob disgwyl.
 
Yn siarad ar ddiwrnod olaf y sioe, dywedodd Mr David Lewis, Cadeirydd Cyngor CAFC nad oedd yn 40 mlynedd ei gysylltiad â’r gymdeithas erioed wedi gweld y fath gasgliad o dda byw eithriadol â’r rheini a oedd yn cael eu dangos ...

darllenwch mwy

Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ...

21/07/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Gall fod yn un o'r newidiadau mwyaf i'r rhyngrwyd yng Nghymru ers lansio'r we fyd-eang ym 1989.
 
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn arwain y ffordd yn y chwyldro hwnnw, drwy gytuno i fod yn un o'r rhai cyntaf i ddefnyddio'r enwau parth .Cymru / .Wales.
 
Bydd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymuno ag Ieuan Evans o gwmni cofrestru enwau parth y DU, sef Nominet, a Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, i gyhoeddi'r sefydliadau cyntaf a fydd yn defnyddio'r enwau parth ar faes y Sioe Frenhinol ar 21 Gorffennaf.
 
Dywedodd y Fonesig Rosemary, "Bydd yr enwau parth newydd hyn yn caniatáu i sefydliadau, busnesau ac unigolion ledled Cymru hyrwyddo ...

darllenwch mwy

WiFi am ddim yn Sioe Frenhinol Cymru

15/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Am y tro cyntaf, bydd ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn gallu cyrchu llecynnau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe eleni.
 
Diolch i’r gwaith caled a’r trafodaethau rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Cyflymu Cymru, BT Openreach a Llywodraeth Cymru, mae maes y sioe’n gallu manteisio ar gyflymderau rhyngrwyd cyflym iawn ar ôl gosod band eang ffeibr cyflym.
 
Gyda chefnogaeth Dragon WiFi a’n noddwyr, .cymru and .wales, bydd chwe man o amgylch maes y sioe ble bydd mynychwyr y sioe yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd am ddim. Gobeithir y bydd y llecynnau chwilboeth hyn yn mynd ychydig o’r ffordd i helpu i lacio tagfeydd y ...

darllenwch mwy