Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1326 cofnodion | Tudalen 132 o 133

25 peth nad oeddech efallai yn ei wyb...

29/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.
 
2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.
 
3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei ...

darllenwch mwy

Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dathlu bwyd gorau Ceredigion


Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.
 
Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.
 
Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)
 

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014
 
Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r rhai fydd yn camu nôl i'r ...

16/10/2014
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Nos Sadwrn, 1 Tachwedd bydd modd gweld 17 unigolyn dewr yn teithio yn ôl i Gymru yn ystod 1525 mewn cyfres hanes byw newydd ar S4C, Y Llys.
 
Bydd y criw yn byw, gwisgo, hamddena a gweithio fel pobl yng nghyfnod oes y Tuduriaid mewn Llys yn Nhre-tŵr ger Aberhonddu yng ngodre Bannau Brycheiniog.
 
Mae cyfres Y Llys yn dilyn cyfres lwyddiannus y llynedd, Y Plas gan gwmni Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C, oedd yn canolbwyntio ar fywyd mewn plasty yn Llanerchaeron yn 1910.
 
Bydd modd dilyn hynt a helynt y criw mewn yn ystod Tachwedd a Rhagfyr wrth iddynt ymdopi â bywyd mewn Llys Tuduraidd yn 1525. Bydd bywyd yn heriol iddynt, wrth i'r 17 ddygymod gydag amodau sy ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio Mapiau cerdded a dringo ...

24/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd mapiau diwygiedig newydd yn cael eu dadorchuddio heddiw ac maent yn dangos ym mhle y gall pobl archwilio a mwynhau cefn gwlad Cymru. 
 
Mae cefn gwlad ac amgylchedd naturiol Cymru ymhlith rhai o asedau gorau’r wlad ac yn atyniad aruthrol i gerddwyr sy’n cyfrannu mwy na £630 miliwn i economi Cymru. 
 
Mae’n bwysig nodi fod y mapiau newydd, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi eu hadolygu’n drylwyr gan dirfeddianwyr a ffermwyr sy’n berchen ar y tir. 
 
Meddai Richard Owen, Rheolwr y Rhaglen, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ein cefn gwlad yn un o’r prif resymau pam y mae cymaint o bobl yn ymweld ...

darllenwch mwy

Gwelliannau i Goedwig Pen-bre ar fin ...

23/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd gwaith pwysig yn cychwyn ym mis Medi i gynnal a chadw Coedwig Pen-bre, ar arfordir gorllewin Cymru ger Llanelli, mewn rhaglen barhaus i wella coetiroedd Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Fe fydd y prosiect tri mis yn parhau gyda’r gwaith o deneuo’r goedwig, lle bydd oddeutu 4500 tunnell o binwydd Corsica yn cael eu cwympo a’u symud. Bydd hyn yn creu lle i wahanol blanhigion a choed dyfu’n naturiol, yn ogystal â gwneud lle i goed newydd i gael eu plannu. 
 
Canlyniad hwn yw y bydd yn arwain at goedwig fwy amrywiol bydd yn gynefin gwell i fywyd gwyllt a lle gwell i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal. 
&n ...

darllenwch mwy

Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoe...

16/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.
 
Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 ...

darllenwch mwy

Mwynhewch Ŵyl Caru Cefn Gwlad Abertawe

29/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Cynhelir yr Ŵyl Caru Cefn Gwlad gyntaf yn Abertawe y mis nesaf, cyfle i ddysgu am ein hamgylchedd. Cynhelir yr ŵyl dros 16 (6 - 21 o Fedi) o ddiwrnodau gyda bron 60 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws Gwyr a Mawr. 
 
Dewch wyneb yn wyneb a byd natur ar daith gerdded bywyd gwyllt, cymerwch ran mewn anturiaeth crefft y goedwig neu dysgwch sgiliau newydd. 
 
Mae’r digwyddiadau i gyd yn dod o dan un o’r themâu yma sef Mwynhau, Dysgu neu Gofalu. Trefnwyd yr Ŵyl gan Dîm Cadwraeth Natur Dinas a Sir Abertawe ond mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. 
 
Darllenwch ymlaen i weld y rhaglen lawn a gw ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn Annog: “Peidiwch a Tha...

25/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.
 
Dywedodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, tra bod Cymru yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, ei bod mewn perygl gael ei thanwerthu oherwydd ei chyllideb farchnata gymharol fechan.
 
I danlinellu ei bwynt, defnyddiodd Aelod Cynulliad Ynys Môn ffigyrau sy’n dangos fod Visit Wales yn derbyn dim ond £7 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru. Ar y llaw arall, mae’r corff cyfatebol yn yr Alban yn derbyn £47 miliwn o gyllid. 
 
Dyw ...

darllenwch mwy

Blwyddyn yn Ddiweddarach - Ffordd Cap...

12/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Newyddion da i fodurwyr Sir Gaerfyrddin gyda’r B4300 o Gapel Dewi i Gaerfyrddin yn ail agor o’r diwedd.
 
Ers blynyddoedd mae yna oleuadau traffig wedi bod yn yr ardal gan fod gwendid yn y ffordd ar ôl i goeden cwympo i mewn i’r afon a gwanhau'r ffordd yn 2008. Ers hyn mae’r afon Tywi wedi bod yn erydu ochrau'r afon yn achosi peryg pellach i’r ffordd.
 
Caeodd y ffordd yn gyfan gwbl yn Orffennaf 2013 i Gyngor Sir Gaerfyrddin cychwyn ar y gwaith adfer a hyn oedd cychwyn anhawster i bobl leol i wneud y pethau bob dydd mewn bywyd.
 
Dywedodd Elvin Thomas sydd yn byw yng Nghapel Dewi ‘Rydym mor falch i weld y ffordd yn ail agor. Ers ...

darllenwch mwy

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!

04/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!


Yr Wyddfa ar werth

Dyma fynydd uchaf Cymru a choron Eryri. Mae’r eicon o fynydd yn gyrchfan boblogaidd flynyddol i ymwelwyr ac yn gartref i nifer o blanhigion prin fel Lili’r Wyddfa sy’n cael ei drysori yn rhyngwladol.  Mae rhan o’r mynydd hwn rwan ar werth ac mae’r tirfeddiannwr Dafydd Morris yn galw ar gadwriaethwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol i gofleidio’r cyfle i brynu’r tir er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o warchod y mynydd at y dyfodol.
 
Yr rhan o’r Wyddfa sydd ar werth yw’r tir o grib Clogwyn Coch a chlogwyn enwog Du`r Arddu, ar ochr Llanberis o’r Wyddfa - yr holl ffordd i lawr at y bont reilffordd  Hanner Ffordd. ...

darllenwch mwy