Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1449 cofnodion | Tudalen 132 o 145

Conwy ymhlith y llefydd harddaf yn Ewrop

29/06/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae tref gaerog hynafol Conwy a’i chastell sy’n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi’i dewis yn un o’r 30 lle Harddaf yn Ewrop. Conwy oedd yr unig le yn y Deyrnas Unedig oedd ar y rhestr hyrwyddo arbennig ar gyfer ymwelwyr o Japan.
 
Roedd y cyfle i Gonwy gael ei ystyried fel un o'r 30 lle gorau yn Ewrop yn syniad a  awgrymwyd gan Gymdeithas Asiantau Teithio Siapan yn ystod cyfarfod gyda Croeso Cymru a'r swyddfa Llywodraeth Cymru Tokyo yn Japan ym mis Mawrth.  Fe gafodd 157 o ymgeiswyr eu hystyried fel pentrefi Ewropeaidd hardd ac fe gafodd yr enwau  eu casglu gan asiantaethau teithio, trefnwyr teithiau, byrddau twristiaeth, cwmnïau awyrenn ...

darllenwch mwy

Ywain Gwynedd yn ymuno gyda thîm Gwef...

26/06/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bu eleni yn flwyddyn i'w chofio i’r canwr Ywain Gwynedd wrth iddo ddod yn dad am y tro cyntaf, tra'r enillodd wobr Selar am ganwr roc a phop Cymraeg gorau’r flwyddyn, a bellach mae hefyd yn un o banelwyr cyfres banel hwyliog S4C, Gwefreiddiol.
 
Bydd Gwefreiddiol yn dychwelyd i’r sgrin nos Wener, 3 Gorffennaf, gyda’r cyflwynydd Dylan Ebenezer yn ceisio cadw trefn ar y ddau gapten Ywain Gwynedd a Dyl Mei.
 
“Ro’n i’n teimlo’r pwysau pan ‘nes i ddechrau; bod rhaid i mi ddweud rhywbeth doniol. Ond erbyn hyn dwi’n teimlo ‘mod i’n cael hwyl yng nghwmni mêts,” meddai Ywain, sy’n wreiddiol o Lanf ...

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn chwilio am ymddiri...

25/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru’n gofalu am drysorau o bob math ac mae Llywodraeth Cymru’n chwilio am bobl newydd, frwdfrydig sydd a diddordeb mewn hanes Cymru i fod yn ymddiriedolwyr.
 
Mae pum swydd wag i ymddiriedolwyr ac Is-lywydd ar y Bwrdd fydd yn pennu strategaeth newydd ac yn edrych ar ffyrdd o gryfhau a datblygu saith amgueddfa genedlaethol Cymru.
 
Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i benodi aelodau a fydd yn gallu dod â brwdfrydedd newydd a chynnig eu cefnogaeth i Sain Ffagan ddatblygu. 
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Mae arnom angen pobl ffres, amrywiol a deinamig i ymuno â’r Bw ...

darllenwch mwy

Arddangosfa amgen yn adlewyrchu treft...

25/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae delweddau sfferig sy'n cyfleu safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd mor unigryw i'w gweld am y tro cyntaf mewn arddangosfa newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 
 
Y ffotograffydd 360º, Matt Wright, dynnodd y lluniau ar gyfer prosiect o’r enw ‘Creiriau’, a gefnogir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
 
Mae’r ffotograffydd o Gaerdydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru ar gyfer ‘Creiriau’, gan ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau unigryw y mae’n eu galw’n ‘ffotosfferau’. Mae safleoedd o sawl cyfnod wedi ysbrydoli’r cerfluniau, o dirwedd ddiwydiannol Blaena ...

darllenwch mwy

Canslo ymweliad llong bleser: Angen a...

18/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn canslo ymweliad llong bleser fawr y Celebrity Silhouette i borthladd Caergybi ddoe, mae’r Aelod Cynulliad dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth wedi addo y bydd yn mynd at waelod y mater a chanfod pam fod hyn wedi digwydd, gan chwilio am sicrwydd na fyddai hyn yn digwydd eto. 
 
Roedd y Llong sy’n dal dros 2,500 o deithwyr ar y ffordd i ddocio yn y porthladd fore ddoe, ond o ganlyniad i ‘resymau diogelwch’ a’r tywydd, fe benderfynwyd i ganslo’r ymweliad, a oedd yn golygu fod llawer o gwmniau lleol yn amrywio o gwmniau bysus i dywysyddion taith, a fyddai wedi elwa o’r ymweliad, ar ei colled.  Dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn dily ...

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos fod pobl Cymru yn mw...

16/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Yn ôl arolwg newydd, mae rhan fwyaf o bobl Cymru wedi treulio amser yn mwynhau’r awyr agored o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis diwethaf ac mai un o’r prif resymau oedd i gadw’n heini. 
 
Ymhlith canfyddiadau eraill yr arolwg yw fod 43% o’r rhai a holwyd yn bryderus am ddyfodol bywyd gwyllt yng Nghymru. 
 
Dywedodd Sue Williams sy’n bennaeth Gwyddoniaeth Cymdeithasol i Gyfoeth Naturiol Cymru, fod yr arolwg yn rhoi darlun gwell o amser hamdden pobl Cymru,  “Mae’r arolwg yn rhoi darlun pendant inni o sut rydym, fel cenedl, yn treulio ein hamser hamdden, pa weithgareddau rydym yn cael y blas mwyaf arnynt, pam rydym yn e ...

darllenwch mwy

Apêl i gynyddu niferoedd eogiaid a si...

16/06/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae yna apêl i bysgotwyr yng Nghymru i warchod stociau pysgod trwy gytuno i ryddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt yn 2015, yn ogystal â mwy o siwin.
 
Gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru’r cais hwn yn dilyn adroddiadau fod niferoedd eogiaid yn afonydd Cymru wedi dirywio’n sylweddol y llynedd; ac er bod niferoedd siwin yn fwy amrywiol, gyda rhai afonydd yn well na’i gilydd, ymddengys fod eraill yn parhau i ddirywio.
 
Fel ymgais i ymdrin â hyn, mae CNC yn dymuno gweld pysgotwyr yn rhyddhau’r holl eogiaid a gaiff eu dal ganddynt, yn ogystal â mwy o siwin, er mwyn sicrhau y bydd mwy o bysgod yn ymfudo i fyny’r afon i ...

darllenwch mwy

Gwaith cloddio wedi dechrau yn Mryn C...

11/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau ar feddrod Neolithig Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn. Ar ddiwedd y cyfnod cloddio cynhelir diwrnod agored i’r cyhoedd dros benwythnos hir rhwng Mehefin 19 a 22.  
 
Bryn Celli Ddu yw un o henebion cynhanesyddol mwyaf adnabyddus Cymru ac mae wedi denu sylw archaeolegwyr ers y 18fed ganrif, a arweiniodd at raglen ymchwil fanwl gan W. H. Hemp yn y 1920au.Bydd y gwaith cloddio yn digwydd yn ystod hirddydd haf sef diwrnod hiraf y flwyddyn sy’n gael ei gysylltu gyda Bryn Celli Ddu.
 
Mae Cadw sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion wedi bod arwain ar y gwaith cloddio. B ...

darllenwch mwy

Rhaglen newydd yn dilyn gemau pêl-dro...

10/06/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymru yn agosáu at greu hanes yn y byd pêl-droed drwy gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc ac i ychwanegu at yr holl gyffro ymhlith dilynwyr y gêm yng Nghymru, bydd S4C yn darlledu sioe siarad pêl-droed arbennig, Taro'r Bar: Euro 2016 cyn y gemau sydd gan Gymru ar ôl yn rowndiau rhagbrofol y bencampwriaeth gan gychwyn nos Iau 11 Mehefin.
 
Bydd sioeau tebyg yn y gyfres Taro'r Bar: Euro 2016 yn cael eu darlledu cyn y pedair gêm ragbrofol arall – adre’ yn erbyn Israel ac Andorra ac oddi cartre’ yn erbyn Cyprus a Bosnia-Herzegovina.
 
Dylan Ebenezer a'r actorion a'r ffans pêl-droed Huw Rhys ac Aled Pu ...

darllenwch mwy

Yr haul yn gwenu ar Ŵyl Nol a Mla'n

08/06/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Fe dyrrodd y cannoedd i bentref bach Llangrannog dros y penwythnos i wrando ar gerddoriaeth fyw ac i fwynhau'r awyrgylch hamddenol ar y lan y môr, wrth i'r haul wenu dros arfordir Ceredigion.   
 
Mae Gŵyl Nol a Mla'n yn Llangrannog wedi ennill ei lle fel digwyddiad poblogaidd yn y calendr ers rhai blynyddoedd bellach. Daw’r enw o’r arferiad o ymlwybro nôl a mla’n rhwng y ddau dŷ tafarn, y Ship a’r Pentref ble sy’n chwedlonol am y croeso cynnes. 
 
Fe gynhaliwyd yr adloniant unwaith yn rhagor mewn pabell fawr rhwng y ddwy dafarn, yn rhad ac am ddim, gyda’r band roc Candelas yn gorffen ar y nos Wener a’r arti ...

darllenwch mwy