Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1166 cofnodion | Tudalen 113 o 117

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!


Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Dyma Ap unigryw ble bydd modd i chi ymchwilio’n hawdd am weithgareddau a digwyddiadau cyfrwng Cymraeg yn eich ardaloedd! Gyda thros 3,000 o weithgareddau gan yr Urdd – dyma’r ffordd i chi ymchwilio’n hawdd i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi!Ar yr Ap bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau gan sefyd ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi ...

10/04/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.
 
Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.
 
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru. &nbs ...

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i ba...

04/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau


Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau

Bu nifer o fyfyrwyr Aberystwyth yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn.
 
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) er mwyn datblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant.
 
Bydd y cynllun yn cynnwys datblygu opsiynau ar gyfer parhad Pantycelyn fel llety arlwyo ar gyfer myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr y Gymraeg, yn ôl datganiad y brifysgol.
 
'Canolbwynt'
 
Yn ôl y brifysgol, bydd y Ganolfan Gymraeg a Diwylliant yn ganolbwynt i'r gymuned Gymraeg, gan gynnwys myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach yn y dref.
 
Y bwriad oedd symud y myfyr ...

darllenwch mwy

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleustera...

03/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleusterau Prifysgol Bangor


Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio

Mae cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac uwchraddio cyfleusterau dysgu wedi derbyn £45m gan Fanc Buddsoddi Ewrop.
 
Hwn yw banc yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n ariannu benthyciadau tymor hir i brosiectau ar hyd a lled Ewrop.
 
Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio'r brifysgol.
 
'Buddsoddiad sylweddol
 
Yn ôl Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i gyfoethogi ymhellach y profiad rhagorol rydym yn ei roi i'n myfyrwyr. Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd ac mae eisoes ar y gweill.
 
''Mae'n cynnwys adeilad newyd ...

darllenwch mwy

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol

01/04/2014
Categori: Iaith

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol


Y dylunydd Eli Intriligator a chadeirydd Menter Iaith Bangor, Menna Baines, gyda'r logo newydd

Mae Menter Iaith newydd wedi cael ei lansio yn swyddogol ym Mangor, gyda digwyddiad yng nghartre' clwb pêl-droed y ddinas yn Nantporth nos Lun.
 
Yn ystod y noson cafodd logo newydd y fenter ei ddatgelu - gwaith y dylunydd Eli Intriligator, disgybl blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Friars.
 
Ond roedd y trefnwyr yn dweud mai "chwerw felys" yw'r teimlad eu bod wedi gorfod mynd ati i sefydlu Menter Iaith mewn dinas sydd i fod yn un o gadarnleoedd yr iaith.
 
Dangosodd ffigyrau'r Cyfrifiad diwethaf bod y nifer y siaradwyr Cymraeg ym Mangor wedi gostwng 10% mewn degawd - o 45% yn 2001 i 35% erbyn 2011.
 
'Chwerw-felys'
 
Yr actores a chyfarwyddwr, Ffion Dafi ...

darllenwch mwy

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin

27/03/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin


Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin - Gwenllian Lansdown Davies

Dymuna Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin gyhoeddi eu bod wedi penodi  Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.
 
Mae Gwenllian Lansdown Davies yn hanu o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth. Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Ers 2011, bu’n gwei ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones: 'angen hybu mentrau iaith'

25/03/2014
Categori: Iaith

Dywedodd Carwyn Jones y byddai polisi iaith yn cael ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni.
 
Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod angen "codi statws a dylanwad" Mentrau Iaith Cymraeg fel rhan o gynllun i hybu'r iaith a nifer y siaradwyr yng Nghymru.
 
Wrth ymateb i ddau adroddiad annibynnol oedd yn edrych ar ffyrdd o gryfhau'r Gymraeg, dywedodd Carwyn Jones bod angen "annog cynllunio gwell ac agwedd mwy cydlynol tuag at hyrwyddo'r Gymraeg".
 
Roedd Mr Jones yn ymateb i adroddiad Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith ac adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg.
 
Mae beirniaid wedi dweud bod datganiad y Prif Weinidog yn annigonol.
 
Croesawu
 
Cro ...

darllenwch mwy

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

22/03/2014
Categori: Iaith

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'


Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

Mae siop Hobo's yn High Street Arcade, Caerdydd
 
Mae rheolwr siop Hobo's yng Nghaerdydd yn dweud ei fod "wedi ei dristau" ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o staff ar wefan gymdeithasol.
 
Roedd un o'r gweithwyr wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch o ganlyniad.
 
Mae'r BBC wedi siarad gydag un o'r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi'n teimlo'n "grac" ar ôl clywed am y sylwadau.
 
Mae rheolwr Hobo's yn dweud ei fod ef a'i deulu yn hollol gefnogol i'r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddih ...

darllenwch mwy

Mentrau Iaith eisiau hwb ariannol

21/03/2014
Categori: Iaith

Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Lywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r Mentrau Iaith yn galw am fuddsoddiad ychwanegol o £4.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu datblygu a ffynnu yn y dyfodol.
 
Mae 22 o fudiadau Mentrau Iaith yn gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac yn 2012-13, fe dderbynion nhw £1.6 miliwn gan y Llywodraeth.
 
Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Llywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r al ...

darllenwch mwy

Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.
 
Dywedodd Elis:
 
‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. ...

darllenwch mwy