Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1198 cofnodion | Tudalen 114 o 120

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r g...

21/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf


Teithio yn fyd eang

Mae'r gyfres dditectif Gymreig Y Gwyll/Hinterland sydd wedi ei chynhyrchu gan gwmni cynhyrchu Fiction Factory a'i chomisiynu yn wreiddiol gan S4C ar fin teithio yn fyd eang wrth i'r dosbarthwyr All3media International gyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf.
 
Mae ARD Degeto, is-gwmni trwyddedu a chynhyrchu'r darlledwr Almaenaidd blaenllaw ARD, wedi prynu'r hawliau i ddarlledu'r gyfres yn yr Almaen.
 
Mae'r gyfres, a gafodd ei ffilmio ar leoliad yng Ngheredigion, gorllewin Cymru, hefyd wedi ei gwerthu i Awstralia (BBC Global), Gwlad yr Iâ (RUV), Yr Iseldiroedd (KRO), Gwlad Belg, Ffrainc (DIZALE), Y Ffindir, Norwy (NRK) a Seland Newydd. Ac fel y cyhoeddwyd yn y papurau cenedlae ...

darllenwch mwy

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n e...

21/05/2014
Categori: Ar-lein, Iaith

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n ehangu


Rheolir enwau parth .cymru a .wales gan Nominet

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n ehangu.  Rhowch wybod i bawb eich bod yn falch o fod yn rhan o’n cartref ar-lein gan gipio dotiau eich hun. 
 
Eleni bydd gan Gymru parthau lefel uchaf ei hun: .cymru a .wales. Dyma fydd 'ein cartref ar-lein' . Bydd yn caniatáu i sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb yng Nghymru i greu presenoldeb wirioneddol Gymreig ar-lein. Bydd y ddau enw parth newydd yn cael eu rheoli gan Nominet, cofrestrfa flaenllaw'r DU sydd yn bresennol yn gyfrifol am holl enwau parth .uk. Ymunwch â ni wrth i ni gymryd y cam nesaf tuag at chwyldro digidol, cyllidol a diwylliannol ar-lein. 
 
Yn 2014, bydd gan Gymru ei of ...

darllenwch mwy

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gwei...

20/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gweithredu’r Llywodraeth


Gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon y bore yma gan alw ar i’r Prif Weinidog Carwyn Jones fabwysiadu newidiadau polisi mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.
 
Gosododd yr ymgyrchwyr sticeri, gyda'r slogan “Llywodraeth Cymru - gweithredwch” arnyn nhw, dros ffenestri swyddfa'r Llywodraeth yn y dref tua wyth o'r gloch heddiw (Dydd Mawrth, Mai 20). Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y Llywodraeth i ymgorffori 6 phwynt sylfaenol yn ei pholisïau, megis addysg Gymraeg i bawb, tegwch ariannol i'r iaith, a threfn gynllunio newydd er budd ein cymunedau. Mae'r brotest yn rhan o ymgyrch ehangach y Gymdeithas sy' ...

darllenwch mwy

40 mlwyddiant yr Uned fasnachol gynta...

15/05/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala y mis hwn, bydd cwmni Cadwyn yn dathlu ei 40mlwyddiant. Sefydlwyd Cadwyn i hybu crefftau Cymreig, ac arddangosodd am y tro cyntaf ym Mai 1974 yn Eisteddfod yr Urdd Y Rhyl. Esboniodd Meinir Ffransis (Ysgrifennydd y cwmni), ac un o sylfaenwyr Cadwyn:
 
"Roedd y cwmni newydd gael ei sefydlu ac fe wnaethon ni gais hwyr i drefnydd yr Eisteddfod, Elvey MacDonald, am stondin ar y maes heb sylweddoli nad oedd yn arferiad gan yr Urdd ar y pryd i dderbyn stondinau masnachol. Derbyniwyd ein cais, a Cadwyn oedd y stondin fasnachol gyntaf erioed ar faes Eisteddfod yr Urdd".
 
Ers hynny, mae Cadwyn wedi arddangos ym mhob un o Eisteddfodau'r ...

darllenwch mwy

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau C...

15/05/2014
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg


Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymrae

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi y bydd 42 disgybl yn derbyn £3,000 dros y tair blynedd nesaf i astudio cyfran helaeth o’u pwnc trwy’r Gymraeg yn y brifysgol.
 
Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymraeg ac roedd dros 200 o gyrsiau yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth eleni mewn prifysgolion ar draws Cymru.
 
Mae saith o sefydliadau addysg uwch Cymru yn rhan o’r cynllun ysgoloriaethau: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.
&nb ...

darllenwch mwy

Beirniadu hysbyseb twristiaeth sydd '...

13/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Beirniadu hysbyseb twristiaeth sydd 'yn Gymraeg i gyd'


Mae'r hysbyseb yn dangos nifer o olygfeydd o Gymru, gyda cherddoriaeth Gymreig yn y cefndir

Mae ffigwr blaenllaw yn y diwydiant twristiaeth wedi beirniadu hysbyseb deledu gan Croeso Cymru am ei bod "i gyd yn y Gymraeg".
 
Dywedodd Roger Burgess, Cadeirydd Cymdeithas Gweithredwyr Hunan Ddarpar Cymru, fod yr hysbyseb yn "creu argraff wych", ond yn gofyn gormod o'r gynulleidfa.
 
Mae hybysebion Croeso Cymru yn dangos nifer o olygfeydd o Gymru, gyda cherddoriaeth Gymreig yn chwarae yn y cefndir.
 
Dywedodd Mr Burgess wrth ASau: "Y peth pwysicaf gydag unrhyw farchnata yw eich bod yn deall eich cynulleidfa.
 
"Roedden ni'n falch iawn gyda'r ymgyrch 'Have you packed your bag for Wales?'.
 
"Ond, ar ôl gwylio rhai o'r hysbysebion teledu, maen nhw'n ...

darllenwch mwy

Mudiadau yn galw am newidiadau i’r dr...

09/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mudiadau yn galw am newidiadau i’r drefn gynllunio dros yr iaith


Toni Schiavone, llefarydd Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae nifer o fudiadau a Chymry blaenllaw wedi datgan eu cefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i’r drefn gynllunio er mwyn cryfhau’r Gymraeg ar lefel gymunedol, cyhoeddodd y mudiad iaith heddiw.
 
Daw’r newyddion wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Bil drafft nad yw’n cynnwys yr un cyfeiriad at y Gymraeg, a hynny er yr holl bwyslais a roddwyd ar pwysigrwydd y maes yn y Gynhadledd Fawr - ymgynghoriad y Llywodraeth ar sefyllfa’r Gymraeg. Disgwylir y bydd y ddeddfwriaeth gynllunio ddiwygiedig, wedi cyfnod o ymgynghori, yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad yn yr Hydref eleni.
 
Ymysg llofnodwyr y datganiad dros newidiadau i&rsq ...

darllenwch mwy

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Gene...

08/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Cyflwyniad byr i un o wyliau mawr y byd - yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae 'na amser hwyr yn haf,
lle dderbynnir pawb y gwadd.
Y Cymry'r hen a’r ifanc, yn dathlu bod yn braf.
Mae 'na wythnos cyfa i ddod o Eisteddfod, yn yr Eisteddfod.
 
Mae’r amser wedi dod, i Eisteddfod
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!

 
 
 
 


 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Mae pobol ifanc, oedolion a mudiadau ...

08/05/2014
Categori: Iaith

Mae pobol ifanc, oedolion a mudiadau Cymraeg ardal Caerffili yn Hapus, Hapus, Hapus


Hapus, Hapus, Hapus

Yn dilyn wythnosau o waith ffilmio, mae Menter Caerffili wedi creu fideo wedi'i selio ar gan Pharrell Williams 'Happy'. 
 
Mae'r ffilm yn serennu plant, dysgwyr, pobol ifanc, oedolion a mudiadau Cymraeg yr ardal. Gwyliwch yma a chroeso i chi rhannu! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Dyfodol yn galw am ardaloedd o sensit...

07/05/2014
Categori: Iaith

Dyfodol yn galw am ardaloedd o sensitifrwydd ieithyddol


Ardaloedd o Sensitifrwydd Ieithyddol

Galwodd mudiad iaith Dyfodol i’r Iaith am ddynodi pob ardal yng Nghymru yn ôl ei sensitifrwydd ieithyddol. Byddai dynodiad o’r fath yn sylfaen i drefn newydd wrth ystyried y Gymraeg ym maes cynllunio.
 
Mewn dogfen a gyhoeddwyd heddiw mae Dyfodol yn galw am roi cyfrifoldeb statudol ar gorff newydd i ddynodi pob un ward etholaethol yng Nghymru yn ôl ei sensitifrwydd ieithyddol.  Byddai’r dynodiad yn amrywio yn ôl nifer y siaradwyr Cymraeg a ffactorau eraill a byddai rhaid i’r corff adolygu’r dynodiad bob pum mlynedd.
 
Aeth Dyfodol ati i lunio Canllaw Cynllunio yn dilyn gwahoddiad gan y Prif Weinidog, Carwyn Joes, am bapur fyd ...

darllenwch mwy