Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1198 cofnodion | Tudalen 115 o 120

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C

07/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C


Ymosodiad arall gan y BBC ar S4C - ymateb y Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i sylwadau pennaeth BBC Cymru Rhodri Talfan Davies am S4C.
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Dyma'r enghraifft ddiweddaraf mewn cyfres o sylwadau sy’n ymddangos fel eu bod rhan o batrwm o ymosodiadau sinigaidd gan reolwyr BBC ar S4C a'r iaith Gymraeg. Pryderwn nad trwy gyd-ddigwyddiad na damwain y daeth cofnodion y cyfarfod yma i’r sylw cyhoeddus. Ein pryder yw bod y BBC yn trio tanseilio S4C er mwyn cyfiawnhau toriadau pellach i'r sianel yn y dyfodol agos. Wrth reswm, mae rhyddhau’r un ystadegyn hwn am gynulleidfa S4C, nad sy'n adlewyrchu'r twf arlein, yn mynd i godi pryderon. On ...

darllenwch mwy

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am f...

07/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am ffigyrau gwylio S4C


Mae S4C wedi dweud mai un ffon fesur yn unig yw ffigyrau gwylio

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru Wales wedi dweud ei fod yn pryderu am y gostyngiad o un rhan o chwech yn nifer y bobl sydd yn gwylio S4C yn ystod yr oriau brig ac y gallai'r gynulleidfa grebachu hyd yn oed yn fwy. Mewn cyfarfod o Gyngor Cynulleidfa Cymru, fe ddywedodd Rhodri Talfan Davies fod gostyngiad o 17% yng nghynulleidfa S4C yn ystod yr oriau brig yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn "bryder go iawn o ran darparu gwerth am arian a gwasanaethu'r gynulleidfa Gymraeg ei hiaith". Mi ddywedodd y cyfarwyddwr hefyd fod penderfyniad S4C i orffen darlledu rhifyn omnibws o Pobol y Cwm a thorri nôl ar y rhifynnau yn y nos yn mynd i arwain at ostyngiad arall yn y nifer sydd yn gwylio. Mew ...

darllenwch mwy

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

06/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?


Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?
 
Mae Cynhyrchwyr cyfres ‘Y Plas’ yn rhoi cyfle i chi gamu nôl bump canrif i Oes y Tuduriaid.
 
Rydym yn chwilio am deuluoedd ac unigolion o bob oed sydd am adael yr 21ain Ganrif a symud i fyw a gweithio yn y Llys.
 
Bydd byw yn y Llys yn golygu gwisgo, gweithio, bwyta a chwarae yn union fel yr oedd hi yn oes y Tuduriaid, a bydd ein camerau ni yn dilyn bob dim sy’n digwydd ar gyfer cyfres fydd yn cael ei darlledu ar S4C.
 
Peidiwch a cholli cyfle i fod yn rhan o brofiad bythgofiadwy ddaw a hanes yn fyw.
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm cynhyrchu ar yllys@yllys.co.uk ne ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flw...

05/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flwyddyn


ch-d: Susan Carey, Holly Cross, Joella Price, Nigel Annett

Ar ddiwedd diwrnod hynod lwyddiannus yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, cyhoeddwyd manylion y pedwar sydd wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.
 
Y pedwar a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn oedd Nigel Annett, Susan Carey, Holly Cross a Joella Price. Bydd y pedwar yn dod ynghyd eto ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli, ddydd Mercher 6 Awst, am y rownd derfynol cyn clywed canlyniad y gystadleuaeth mewn seremoni arbennig y noson honno ym Mharc y Scarlets, Llanelli.
 
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, "Cawsom ddiwrnod ardderchog yn Llanarthne.  Mae cystadleuaeth Dysgwr y ...

darllenwch mwy

Her Calan Mai i Radio Cymru

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Her Calan Mai i Radio Cymru


Her Calan Mai i Radio Cymru


Mae Dyfodol i’r Iaith wedi gosod her i Radio Cymru ar Galan Mai i wella’r gwasanaeth Cymraeg.
 
Mewn llythyr at Bennaeth Rhaglenni Cymraeg a Golygydd Radio Cymru, Sian Gwynedd a Betsan Powys, mae’r mudiad wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau am y gwasanaeth presennol a sut y gellir darparu ar gyfer y dyfodol.
 
Derbyniodd y mudiad nifer o gwynion a phryderon gan ei haelodau am safon iaith y cyflwynwyr a’r gormodedd o ganeuon Saesneg sydd ar Radio Cymru. Mae Dyfodol, felly, yn holi pryd y bydd ail wasanaeth Cymraeg ar unrhyw gyfrwng i geisio goresgyn y problemau presennol.
 
Heb enwi unrhyw gyflwynydd unigol, mae Dyfodol i’r Iaith yn holi fel ...

darllenwch mwy

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr...

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Bala


Mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn dweud ei bod nhw bron a chyrraedd y targed ariannol

Mae gwaith paratoi'r safle ar gyfer eisteddfod yr urdd Meirionnydd wedi dechrau a'r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar stad y Rhiwlas, Y Bala.
 
Dyma fydd lleoliad y brifwyl ieuenctid rhwng Mai 26 a Mai 31 ac mae'r caeau yn y broses o gael eu trawsnewid gyda tracfyrddau, ffensys a swyddfeydd wrthi'n cael eu gosod.
 
Mi fydd yna ambell i newid ar y maes y tro yma gyda'r adeilad ar gyfer gweithgareddau gwyddonol a daearyddiaeth yn dyblu mewn maint. Bydd ardal ar gyfer creu apiau a chodio cyfrifiadurol a llwyfan yn cael ei osod ar gyfer cyflwyniadau.
 
Y tro yma hefyd mi allith pobl argraffu eu tocynnau eu hunain os ydyn nhw wedi talu amdanyn nhw ymlaen llaw. Bydd system ne ...

darllenwch mwy

Bryn Williams yn agor bwyty yn y gogledd

30/04/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bryn Williams yn agor bwyty yn y gogledd


Bryn Williams y cogydd, fydd yn datblygu bwyty newydd ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

Mae'r cogydd Bryn Williams, wedi ymrwymo i agor tŷ bwyta a chreu 14 o swyddi ym Mae Colwyn.
 
Yn gynharach arwyddodd prydles i fod yn rhan o ddatblygiad canolfan chwaraeon dŵr, Porth Eirias.
 
Cyhoeddodd Bryn Williams, sy'n berchen ar fwyty enwog Odette yn ardal Primrose Hill, Llundain , ei fwriad i agor bwyty ym Mhorth Eirias ym mis Medi 2013.
 
Roedd y cogydd sy'n dod yn wreiddiol o Ddinbych yn dweud ei fod eisiau dangos ei ddoniau coginio yng ngogledd Cymru.
 
Dros y misoedd diwethaf roedd rhai yn pryderu na fyddai'r datblygiad yn digwydd o gwbl.
 
Roedd disgwyl i'r bwyty agor ym mis Tachwedd llynedd.
 
Ymroddiad
 
Ond dywedodd llefarydd ar ...

darllenwch mwy

Croesawu adroddiad sgiliau Cymraeg

30/04/2014
Categori: Iaith

Croesawu adroddiad sgiliau Cymraeg


Croesawu adroddiad sgiliau Cymraeg

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, wedi croesawu adroddiad ar anghenion cyflogwyr yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg.
 
Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n seiliedig ar gasgliadau arolwg a gysylltodd â thros 4,000 o gyflogwyr mewn wyth sector ledled Cymru.
 
Y sectorau oedd gofal plant, gofal cymdeithasol, y diwydiannau creadigol, y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, manwerthu, adeiladu, lletygarwch a bwyd-amaeth.
 
Mae'r casgliadau'n helpu Llywodraeth Cymru i ddeall anghenion cyflogwyr yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 
66%
& ...

darllenwch mwy

Glyn Evans wedi marw yn 70

26/04/2014
Categori: Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Glyn Evans wedi marw yn 70


Glyn Evans wedi marw yn 70

Mae'r newyddiadurwr a chyn olygydd Y Cymro Glyn Evans wedi marw yn 70 oed, ar ôl salwch byr.
 
Fe fu Mr Evans yn gweithio i wasanaeth ar-lein y BBC a'r Herald Cymraeg yn ystod gyrfa hir a llwyddiannus.
 
Er ei fod wedi ymddeol, roedd yn parhau i fod yn weithgar - roedd yn ysgrifennu blog ac yn gyfrifol am gyhoeddi cylchgrawn ar gyfer Cymry ar wasgar yn rhinwedd ei gyfrifoldeb fel golygydd Yr Enfys.
 
Mae'r newyddiadurwr blaenllaw Gwilym Owen, oedd yn gyfaill i Mr Evans, wedi ei ddisgrifio fel "llenor a newyddiadurwr arbennig o dda".
 
"Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn llenyddiaeth Cymru, roedd o wedi ysgrifennu cyfrol neu ddwy ei hun, ac roedd yn ddychanwr o ...

darllenwch mwy

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr E...

26/04/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod


Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod

Bydd rhai o enillwyr llwyfan blaenaf yr Eisteddfod yn Sir Gâr eleni’n derbyn cyfleoedd ychwanegol fel rhan o’u gwobrau, wrth i ddiddordeb yn enillwyr y Brifwyl ddatblygu mewn rhannau eraill o’r byd.
 
Bydd enillydd Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas, yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio ym Melbourne, Awstralia, fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne, gyda’r eglwys yn darparu llety ac yn talu costau teithio. Mae hyn yn dilyn perfformiad gan enillydd y Rhuban Glas y llynedd, Eleri Edwards yn y Gymanfa Ganu yn gynharach eleni.
 
Yn ogystal, am yr ail flwyddyn, bydd enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth Willi ...

darllenwch mwy