Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1338 cofnodion | Tudalen 131 o 134

Mentrau Iaith eisiau hwb ariannol

21/03/2014
Categori: Iaith

Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Lywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r Mentrau Iaith yn galw am fuddsoddiad ychwanegol o £4.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu datblygu a ffynnu yn y dyfodol.
 
Mae 22 o fudiadau Mentrau Iaith yn gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac yn 2012-13, fe dderbynion nhw £1.6 miliwn gan y Llywodraeth.
 
Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Llywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r al ...

darllenwch mwy

Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.
 
Dywedodd Elis:
 
‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. ...

darllenwch mwy

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edw...

13/03/2014
Categori: Iaith

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edwards


Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwr

Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwrn
 
Urdd Gobaith Cymru sydd wedi gwneud y "cyfraniad mwyaf un wrth achub yr iaith dros y 90 mlynedd diwethaf", yn ôl Llywydd Anrhydeddus y mudiad, Prys Edwards.
 
Roedd Mr Edwards yn cael ei holi gan Hywel Gwynfryn ar gyfer rhaglen 'Hywel Ddoe a Heddiw' fydd yn cael ei darlledu nos Sadwrn, Mawrth 15 ar S4C.
 
Yn 1972 fe wnaeth Hywel Gwynfryn gyflwyno rhaglen i nodi hanner canrif ers sefydlu'r Urdd yn 1922.
 
Roedd Prys Edwards yn un o bobl amlycaf y dathliadau ac yntau'n fab i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards.
 
'Newid agwedd'
 
Yn y ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?

25/02/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?


Yn ôl llefarydd ar ran Meri Huws, mae 'angen adolygu'r strwythur gwreiddiol'

Mae pob un aelod o staff swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cael cynnig ymadael yn wirfoddol o'u swyddi, er mwyn caniatau i'r Comisiynydd weithredu strwythur newydd.
 
Oddeutu 45 o bobl sy'n gweithio yn swyddfa'r Comisiynydd.
 
Mae yna bryderon bod Meri Huws yn bwriadu canolbwyntio'n fwy ar reoleiddio yn hytrach na hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg.
 
Yn ôl mudiad Dyfodol i'r Iaith, mae pwy sydd â chyfrifoldeb dros hybu'r Gymraeg yn amwys ers diwedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
 
Dywedodd Heini Gruffydd o'r mudiad ei fod o wedi clywed sibrydion am y perygl mai staff â gofal am hybu a hwyluso'r Gymraeg fydd yn colli swyddi.
 
'Cyfnod o ansefydl ...

darllenwch mwy

Penodi Cadeirydd Newydd y Coleg Cymra...

19/02/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Andrew Green fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, yr Athro R Merfyn Jones, ar 1 Ebrill 2014.
 
Andrew Green oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1998 tan ei ymddeoliad y llynedd.  Y mae eisoes yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac wedi cadeirio paneli academaidd ar ran y Coleg ers ei sefydlu.
 
Meddai Linda Wyn, Is gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Andrew Green wedi ei benodi fel cadeirydd newydd y Coleg.  Mae ganddo nid yn unig brofiad eang o arwa ...

darllenwch mwy

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am ...

07/02/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc


Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr newydd er cof am Dr Eilir Hedd Morgan, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor o dan nawdd y Coleg, a laddwyd mewn damwain y llynedd.
 
Bydd y wobr flynyddol yn cael ei chyflwyno i unigolyn o dan ddeugain mlwydd oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dr Huw Morgan, darlithydd mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr eleni, a hynny yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yng Nghaerfyrddin nos Fawrth 18 Chwefror 2014.
 
Seryddiaeth a chysawd yr haul yw prif arbenigedd yr academydd o Lanbrynmair. Cafodd ei benodi i swydd ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth o dan ...

darllenwch mwy

Anufudd-dod dinesig: “sbardun i’r Lly...

01/02/2014
Categori: Iaith

Bu ymgyrchwyr yn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisïau er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg yn Aberystwyth heddiw.
 
Bydd ymgyrchwyr yn dadorchuddio baneri ar bontydd ar hyd a lled Cymru dros y penwythnos - o Bont Menai i Bont Hafren - gan gychwyn ar Bont Trefechan yn Aberystwyth. Daw’r gyfres o ymgyrchoedd symbolaidd yma mewn adwaith i’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg a amlygwyd gan ganlyniadau’r Cyfrifiad dros flwyddyn yn ôl.
 
Ym mis Awst y llynedd, ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith at Carwyn Jones gan ofyn iddo wneud datganiad o fwriad i weithredu mewn chwe maes polisi erbyn 1 ...

darllenwch mwy

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016


Mae S4C yn dweud fod eu cyllideb wedi cael ei dorri 36% mewn termau real ers 2010

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi fod S4C wedi cael ei harbed rhag unrhyw doriadau pellach i'w chyllideb.
 
Golygai hyn na fydd y sianel yn cael ei heffeithio gan gyhoeddiad y Canghellor George Osborne yr wythnos ddiwethaf bod yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn wynebu toriad pellach o 1.1% ar gyfer 2015-16.
 
Mae'r adran yn dweud eu bod nhw'n falch o allu amddiffyn yr iaith mewn cyfnod o galedi economaidd.
 
Er fod S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cyllideb y sianel wedi cael ei thorri mewn termau real ers 2010.
 
'Sicrwydd ariannol'
 
Yn ei chyhoeddiad mae'r Gweinidog Diwylliant Maria Mille ...

darllenwch mwy

Ffilm newydd S4C i'w gweld yn lleol y...

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Bydd pobl Ceredigion ymhlith y cyntaf i weld ffilm newydd Y Syrcas ar y sgrin fawr, cyn iddi gael ei darlledu ar S4C ar Ŵyl San Steffan.
 
Cafodd Y Syrcas ei ffilmio yn ardal Tregaron, Pontrhydfendigaid a Llangeitho. Yn ysbrydoliaeth i'r stori mae'r hanes lleol bod syrcas wedi ymweld â Thregaron yn 1848, a bod yr eliffant wedi marw, a'i gladdu yng ngardd gefn tafarn Y Talbot.
 
Gan ddechrau ar brynhawn Sadwrn 14 Rhagfyr, bydd y ffilm yn cael ei dangos yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth am gyfnod byr. Bydd hi'n cael ei darlledu ar deledu am y tro cyntaf fel un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig S4C ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr, am 7.00.
 
Yn serennu yn y ffil ...

darllenwch mwy

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgoli...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg


Roedd yr adroddiad yn dweud bod safon iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu plant mewn ysgolion C

Mae 86% o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg - dyna gasgliad adroddiad Estyn oedd yn edrych ar sut yr oedd yr iaith yn datblygu mewn ysgolion a lleoliadau Cymraeg.
 
Roedd yr adroddiad yn dweud fod safon iaith, llythrennedd a'r ffordd yr oedd disgyblion yn siarad gyda phobl eraill yn debyg i rai mewn ysgolion Saesneg ac yr un peth â'r lefel y disgwylir gan blant yr oedran yma.
 
Ond roedd y ddogfen hefyd yn nodi bod plant o gefndiroedd di-Gymraeg weithiau ddim yn datblygu yn ddigon cyflym a'u bod yn medru "llesteirio cynnydd" plant o aelwydydd Cymraeg iaith gyntaf.
 
Dywedodd y Prif Arolygydd Ann Keane: "Ryd ...

darllenwch mwy