Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 311 cofnodion | Tudalen 28 o 32

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd

11/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd


Cynllun i arbed costau tanwydd

Ydych chi yn teimlo fod costau tanwydd chi yn rhy uchel? Mae’n bosib fod yna gynllun gan Llywodraeth Cymru i’ch helpu.  Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod 17,000fed cartref yng Nghymru wedi elwa ar raglen Nyth sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 
 
Fe gyhoeddwyd heddiw adroddiad gwerthuso annibynnol ar y rhaglen sy’n dangos fod cyngor a chymorth wedi’i roi i dros 61,000 o ddeiliaid tai er mwyn eu cynorthwyo i wresogi eu tai yn fwy effeithiol.
 
Ddoe, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru i ymweld â phreswylwyr Mr a Mrs Swambo yn eu cartref yn Llaneirwg er mwyn gweld sut mae’r cynllun wedi gwella’r sefyll ...

darllenwch mwy

Gwynedd yn seithfed trwy Brydain gyda...

27/02/2015
Categori: Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gwynedd yn seithfed trwy Brydain gyda sgôr hylendid bwyd


Gwynedd yn seithfed drwy Brydain

Mae’n olygfa gyfarwydd erbyn hyn i weld arwyddion gwyrdd mewn busnesau sy’n darparu bwyd dros Gymru ond mae Cyngor Gwynedd wedi rhagori yn y maes hwn, gan ddod yn seithfed drwy Brydain gyda effeithiolrwydd sustem hylendid mewn busnesau bwyd. 
 
Cynhaliwyd arolwg ymhlith awdurdodau lleol ledled Prydain gan gylchgrawn defnyddwyr Which yn rhifyn mis Mawrth, yn mesur pa mor dda y mae busnesau yn cydymffurfio gyda gofynion hylendid. 
 
Ers mis Tachwedd 2013, mae ofynnol i fusnesau bwyd yng Nghymru ddangos sgôr bwyd mewn man amlwg yn eu busnes. Yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban nid yw’n ofynnol i ddangos sgôr fwyd. Daeth Cymru yn gyd ...

darllenwch mwy

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau y...

23/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau ymgynghorwyr


Ysbyty'r Rhath, Caerdydd

Datgelwyd fod Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi talu dros £21 miliwn am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.
 
Cafwyd y codiad mwyaf mewn gwario ar ymgynghorwyr rheoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle treblodd yn 2013-14 i £1,215,000 o £403,000.  Y rhai wariodd fwyaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sef £5m.
 
Cafwyd y wybodaeth gan saith bwrdd iechyd Cymru, GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn cais gan Blaid Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 
Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Elin Jones: “Mae’n anodd gwe ...

darllenwch mwy

Straeon o lawenydd a thristwch ar War...

10/02/2015
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd ar S4C Ward Plant yn dechrau heno yn dod â holl lawenydd a thristwch y ddwy ward i'r sgrin gan ganolbwyntio ar hanes y plant ac arbenigedd a gofal y staff. Bu camerâu Teledu Chwarel ar y ddwy ward yn Ysbyty Gwynedd, Bangor dros gyfnod o dair wythnos y llynedd yn ffilmio'r gyfres o chwe rhaglen.
 
Mae Ysbyty Gwynedd, Bangor yn trin dros 5,000 o blant o ogledd orllewin Cymru bob blwyddyn. Y llynedd cafodd 3,949 o blant driniaeth ar Ward Dewi a 1,057 o blant ar Ward Minffordd – dwy ward yr ysbyty sy'n gofalu am blant yr ardal.
 
Mae cynhyrchydd Ward Plant, Sioned Morys, wedi bod yn ymwelydd â'r ysbyty dros y blynyddoedd diwetha ...

darllenwch mwy

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro ...

05/02/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones


yr Athro Richard Wyn Jones yn edrych ymlaen at yr etholiad

Mae’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn credu mai strategaeth y Blaid Geidwadol yn yr etholiad cyffredinol fydd defnyddio Cymru fel arf yn erbyn y Blaid Lafur, gan honni hefyd y bydd Cymru ‘ymhell ar y cyrion' yn y ddadl dros ddatganoli.
 
Dywedodd hyn mewn cyfweliad arbennig gyda Lleol. Cymru cyn i’r ymgyrchu ddechrau o ddifrif yn yr etholiad cyffredinol. 
 
Wrth ymateb i’r ffaith fod iechyd ac addysg Cymru wedi bod yn destun trafodaeth yn Lloegr yn ddiweddar,  dywedodd, "Os mai weaponising the NHS ydi tacteg Llafur, weaponising Wales ydi nod Lynton Crosby guru etholiadol y Toriaid. Ond tybed ...

darllenwch mwy

Rhybudd i ferched beichiog i osgoi an...

02/02/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Rhybudd i ferched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm sy'n rhoi genedigaeth


merched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth

Cafwyd rhybudd gan Brif Swyddog Milfeddygol y Llywodraeth i ferched beichiog osgoi bod mewn cysylltiad agos gyda defaid adeg wyna neu anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth, gan fod hynny yn peryglu eu hiechyd eu hunain, ac iechyd eu babanod, drwy heintiau y gall anifeiliaid o'r fath eu cario.
 
Nid yw'r risgiau'n gysylltiedig â defaid yn unig, nag wedi'u cyfyngu i'r gwanwyn pan mae'r rhan fwyaf o ŵyn yn cael eu geni. Gall gwartheg a geifr sydd newydd roi genedigaeth gario heintiau tebyg hefyd.
 
Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, yr Athro Christianne Glossop: "Er bod nifer yr achosion o feichiogrwydd dynol a effeithiwyd gan gyswllt ag anifail a heintiwyd yn eit ...

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru mewn ...

19/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru mewn argyfwng?


David Cameron yn ymosod ar yr NHS yng Nghymru

Dros y Sul, y gwasanaeth iechyd yng Nghymru oedd y brif stori ar dudalen flaen y Sunday Times, sy’n awgrymu’n gryf mai dyma fydd un o’r pynciau llosg yn ystod yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.
 
Adroddwyd yn y Sunday Times fod Cyn-lywydd y llaw-feddygon brenhinol, Sir Norman Williams yn galw am ymchwiliad i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yn debyg i’r un gafwyd yng nghanol swydd Staffordshire.
 
Bydd disgwyl i’r Prif Weinidog David Cameron hefyd yr wythnos hon roi sylw i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru gan gyfeirio at y ffigyrau mai dim ond 81% o gleifion oedd yn cael eu gweld o fewn pedair awr gan y gwasanaethau brys mewn cymhariaet ...

darllenwch mwy

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru


llai yn marw o ganser yng Nghymru

Mae llai o bobl yn marw o ganser, yn ôl adroddiad newydd ar ofal canser a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae’r adroddiad blynyddol ar ganser yn disgrifio’r cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf o ganlyniad i gynllun Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, ac yn nodi’r meysydd i’w gwella yn y dyfodol.
 
Mae nifer y bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn cynyddu i raddau helaeth o ganlyniad i’r boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru. Rhwng 1995 a 2011, ar gyfartaledd gwelwyd tua 16,400 o achosion newydd o ganser bob blwyddyn. Ond erbyn 2012, cafodd mwy na 18,000 o bobl ddiagnosis o ...

darllenwch mwy

Galwad ar recriwtio cyn-weithwyr medd...

29/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd

Galwad ar recriwtio cyn-weithwyr meddygol o'r lluoedd arfog i'r Gwasanaeth Iechyd


Recriwtio Cyn-swyddogion meddygol

Mae Plaid Cymru wedi galw ar recriwtio gweithwyr sydd â hyfforddiant meddygol ac sydd wedi colli eu swyddi yn y lluoedd arfog i reng flaen GIG Cymru.
 
Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones mai colli cyfle fyddai peidio â denu gwasanaeth y gweithwyr meddygol proffesiynol sydd wedi derbyn yr hyfforddiant gorau ac sydd â record o arwain dan amgylchiadau anodd.
 
Canfu cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth diweddar gan Blaid Cymru fod pedwar ugain o weithwyr meddygol milwrol wedi colli eu swyddi yn dilyn toriadau llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ers 2010. Mae’r ffigwr hwn yn debyg o godi wedi i filwyr y DG adael Afghanistan.
 
Dywedodd Gwein ...

darllenwch mwy

Mentrwch allan dros y Nadolig i roi h...

24/12/2014
Categori: Hamdden, Iechyd

Gall cerdded ar Lwybr Arfordir Cymru wneud mwy na’ch adfywio neu gynnig rhywle gwych ichi fynd am dro – oherwydd mae adroddiad newydd yn dangos y gall helpu pobl i fyw’n hŷn.
 
Gyda mwy na 23,000 o gerddwyr ar gyfartaledd yn defnyddio’r llwybr bob wythnos, mae’r adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi darganfod y gall yr hyn sy’n gyfwerth â saith o fywydau gael eu hachub bob blwyddyn.
 
Mae’r buddion iechyd yn sgil gweithgarwch corfforol yn werth £18.3m y flwyddyn; felly nid yn unig mae cerdded Llwybr yr Arfordir yn dda i chi, ond mae hefyd yn dda i Gymru i gyd.
 
Meddai Sue Rice, Rheolwr Prosiect Llwybr Arfor ...

darllenwch mwy