Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 340 cofnodion | Tudalen 33 o 34

Galw am well cydweithio er mwyn datbl...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Galw am well cydweithio er mwyn datblygu fferyllfeydd cymunedol


Pa fath o berthynas sy'n bodoli rhwng fferyllwyr cymunedol a meddygon teulu?

Mae angen gwell cydweithio i ddatblygu fferyllfeydd cymunedol yn llawn a'u defnyddio'n well, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.
Mae ymchwiliad gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad Cenedlaethol yn beirniadu cyfraniad y fferyllfeydd i wasanaethau iechyd.
Er bod y pwyllgor yn croesawu "ymdrechion cydweithio rhwng fferyllwyr cymunedol a meddygon teulu"dywedodd fod y datblygiadau yma yn "araf symud ymlaen".
Dywedodd David Rees AC, cadeirydd y pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, "Er bod y pwyllgor yn croesawu'r camau a gymerwyd eisoes i wella cydweithio rhwng fferyllwyr cymunedol a meddygon teulu, rydym yn siomedig ynghylch arafwch y cynnydd.
Cyflymu'r bros ...

darllenwch mwy

Galw am sefydlu cronfa triniaethau ca...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Galw am sefydlu cronfa triniaethau canser i Gymru


Mae cronfa canser wedi ei sefydlu yn Lloegr yn 2010

Bydd ymgyrchwyr yn cyflwyno deiseb 100,000 llofnod yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cronfa triniaethau canser.
Mae'r ddeiseb yn galw am greu cronfa £200 miliwn tebyg i'r un yn Lloegr a sefydlwyd yn 2010.
Fe fydd y ddeiseb yn cael ei chyflwyno drwy'r Blaid Geidwadol, sy'n cefnogi'r ymgyrch.
Ond yn ôl Llywodraeth Cymru does dim tystiolaeth y byddai cronfa o'r fath yn arwain at well canlyniadau.
Yn Lloegr mae'r gronfa yn cynnig cymorth i gleifion er mwyn talu am feddyginiaethau nad ydynt ar gael ar y gwasanaeth iechyd.
Yng Nghymru, mae gofyn i gleifion wneud cais am arian trwy system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).
Un o drefnwyr y ddeiseb yw Ann Wilkinson o Fryn ...

darllenwch mwy

Lansio gwasanaeth mabwysiadu newydd

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae gwasanaeth mabwysiadu newydd yn cael ei lansio ddydd Mercher gyda'r nod o gyflymu'r broses bresennol.
Bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei lansio yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2014, yn ceisio cynyddu'r nifer o fabwysiadwyr a darparu cefnogaeth ôl-fabwysiadu o safon i'r rheiny sydd ei angen.
Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y gwasanaeth newydd yn rhoi'r cyfle i fwy o blant ymuno â theuluoedd cefnogol a chariadus.
Ond mae rhai eisoes wedi codi pryderon am ddiffyg cefnogaeth yng Nghymru i fabwysiadwyr.
139 o blant
 
Mae'r gwasanaeth newydd yn golygu bod pum tîm rhanbarthol a dwy asiantaeth fabwysiadu yn cydweithio ar dr ...

darllenwch mwy

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i D...

05/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru i Ddŵr Cymru


Cafodd Dŵr Cymru ddirwy o £35,000,

Mae Dŵr Cymru wedi cael dirwy o £35,000, a gorchymyn i dalu costau o £3,363 ar ôl i bibellau carthffosiaeth ollwng ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl.
Ym mis Chwefror a Gorffennaf, llifodd 25 miliwn litr o garthion i'r môr o ganlyniad i rwygiadau ym mhibellau Dŵr Cymru.
Dywedodd Dafydd Roberts, oedd yn erlyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, bod y cwmni wedi methu ag ymateb yn dilyn achos tebyg yn 2010.
Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Kimblin ar ran Dŵr Cymru, fod y cwmni wedi gwario £4.5 miliwn ar newid pibellau.
Ychwanegodd fod rheolwyr wedi penderfynu dechrau ar y gwaith rhai misoedd yn gynt na'r bwriad gwreiddiol.
Dywedodd Ynadon Llandudno i'r cwmni fod yn "esgeu ...

darllenwch mwy

Betsi Cadwaladr yn wynebu heriau aria...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Aelod Cynulliad wedi rhybuddio fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn trafferthion ariannol “mawr” ac wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau gweithredu “ar unwaith”.
Daeth galwad Aled Roberts AC wedi i brif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, Dr Andrew Goodall, sgwennu llythyr at Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol oedd yn dweud bod angen cymorth wedi ei thargedu er mwyn sicrhau fod y bwrdd iechyd yn “gallu mynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu”.
Mae’r llythyr, a gafodd ei sgwennu yn dilyn cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru, hefyd yn datg ...

darllenwch mwy

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn ...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn y gogledd orllewin


Dylan Roberts, gyda'i chwaer, Llinos

Mae clinig arbenigol ar gyfer pobl sy'n dioddef o epilepsi wedi cael ei sefydlu yng ngogledd orllewin Cymru ar ôl ymgyrch gan glaf o Wynedd.
Fe fu farw brawd Llinos Williams, Dylan Roberts yn 18 oed yn 2007 o gyflwr sy'n cael ei adnabod fel Marwolaeth Sydyn Annisgwyl mewn Epilepsi.
Eleni ym mis Ionawr cafodd Ms Williams, sy'n 28, hefyd ddiagnosis o epilepsi.
Fe fydd y clinig wythnosol sy'n cael ei redeg gan nyrsys yn dechrau yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Mae'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion y gogledd orllewin deithio i glinigau yn Wrecsam a Bodelwyddan.
Crwner
"Fe gafodd Dylan ddiagnosis pan oedd yn wyth oed, ond roedd o'n cael meddyginiaethau ac felly doedd o ddim yn cael ffiti ...

darllenwch mwy

Gobaith am goleg milfeddygon newydd y...

02/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gobaith am goleg milfeddygon newydd yn Aberystwyth?


Mae'r milfeddyg Gwen Rees yn gobeithio y bydd ysgol filfeddygol newydd yn dod i Aberystwyth

Mae'n bosib y bydd Prifysgol Aberystwyth yn ystyried cynlluniau i sefydlu ysgol milfeddygaeth gyntaf Cymru.
 
Nid oes unrhyw sefydliad yng Nghymru yn cynnig cwrs sy'n gydnabyddedig gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon ac mae'r cyrsiau agosaf ym Mryste neu Lerpwl.
 
O 2015 ymlaen, bydd gradd bio-wyddorau milfeddygol o Aberystwyth yn caniatáu i raddedigion gael swyddi sy'n gysylltiedig â milfeddygaeth, ond ddim i gynnal llawdriniaethau ar anifeiliaid.
 
Mae'r brifysgol yn gobeithio y bydd yn "paratoi'r ffordd" ar gyfer y datblygiad posib o allu cynnig gradd filfeddygol yn y dyfodol.
 
Gallai'r cwrs newydd arwain at swyddi fel diagnostegwyr labordy milfeddy ...

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei bla...

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei blaenoriaethau o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd


Newid yn yr hinsawdd

Heddiw, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant , ati o’r newydd i amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, ac i addasu er mwyn ymdopi â’i effeithiau pellgyrhaeddol. Mae’n benderfynol hefyd o leihau allyriadau, o wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi ynni carbon isel yng Nghymru.
 
Bu’r Gweinidog yn amlinellu’r camau gweithredu cynhwysfawr a chynaliadwy  y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, ga ...

darllenwch mwy

Gwella ansawdd dŵr Eden

20/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Gwella ansawdd dŵr Eden


Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.
 
Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.
 
Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.
 
Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.
 
Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru: “ ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy