Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3746 cofnodion | Tudalen 365 o 375

Mesur Rhoi Organau'n cael ei gymeradwyo

03/07/2013
Categori: Iechyd, Newyddion

Mesur Rhoi Organau'n cael ei gymeradwyo


Mae Llywodraeth Cymru eisiau gweld cynnydd yn nifer yr organau sy'n cael eu rhoi

Mae'r cynulliad wedi cytuno i newid y system roi organau yng Nghymru.
 
Bydd y newidiadau'n cael eu gweithredu yn 2015 - o hynny ymlaen bydd llywodraeth yn tybio bod caniatâd ar gyfer rhoi organau yn cael ei roi os nad yw unigolyn yn nodi ei wrthwynebiad i hynny.
 
Cymru yw'r wlad gyntaf o fewn y Deyrnas Unedig i fabwysiadu polisi o'r fath.
 
Mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd y Mesur Rhoi Organau yn achub bywydau drwy gynyddu'r nifer o organau sydd ar gael i'w defnyddio 25%.
 
Dadl rhai sy'n gwrthwynebu yw mai'r teulu ac nid y llywodraeth ddylai benderfynu os dylid cymryd organau gan rywun sydd wedi marw.
 
Fe wnaeth 43 aelod bleidleisio o blaid y ...

darllenwch mwy

Materion y Mis - Carafán mewn cwr o f...

02/07/2013
Categori: Newyddion

Materion y Mis - Carafán mewn cwr o fynydd – yn barhaol?


Materion y Mis - Carafán mewn cwr o fynydd – yn barhaol?

Mae’n ffaith gydnabyddedig ar lawr gwlad fod yna bobl yn byw mewn meysydd carafanau yn groes i’r rheolau. Nodir yn aml bod y bobl yma’n mynd ar eu gwyliau i Sbaen neu Malta neu fynd i weld perthnasau yn ystod y cyfnod hwnnw yn y gaeaf pan fydd y meysydd wedi cau.
 
Yn lled ddiweddar, mae perchnogion meysydd carafanau, gyda chymorth asiant yn aml, wedi bod yn gwneud ceisiadau cynllunio i gael cadw’r safloedd ar agor drwy gydol y flwyddyn yn hytrach na’r 46 wythnos y flwyddyn a ganiateir gan eu trwydded. Mewn sawl achos yn Sir Fflint a Sir Ddinbych (a mannau eraill) bu gwrthwynebiad i’r ceisiadau yma a’r pwyllgorau cynllunio yn eu gwrthod. Ond ...

darllenwch mwy

Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru...

02/07/2013
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru yn addo gwrando


Mae Betsan Powys yn dweud bod rhaid deall mwy am gynulleidfa Radio Cymru cyn dechrau meddwl am newid

Mae Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru wedi dweud y bydd yn gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am yr orsaf cyn cyflwyno newidiadau.
 
Wrth siarad ar y Post Cyntaf ar ei diwrnod cyntaf yn y swydd, cyfeiriodd Betsan Powys at y sgwrs sy'n cael ei chynnal er mwyn cael clywed barn pobl am y gwasanaeth.
 
"Mae'n weddol amlwg am wn i mai'r peth cyntaf y byddai unrhyw olygydd newydd yn ei wneud yw gwrando, a dal i holi, a dal i wrando, oherwydd does dim llawer o bwynt cynnal sgwrs, dim llawer o bwynt mynd i'r afael ag ymchwil fel y'n ni wedi neud dros y misoedd diwethaf, heblaw bod rhywun wedyn yn gwrando, ac yn dadansoddi ac yn penderfynu wedyn ar gyfeiriad clir.
 
Fy ...

darllenwch mwy

Cynigion arbennig Eisteddfod Genedlae...

02/07/2013
Categori: Newyddion

Cynigion arbennig Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar gyfer carafanio a gwersylla


Cynigion arbennig ar gyfer carafanio a gwersylla

Cynnig arbennig carafanio 4 noson
 
Eleni am y tro cyntaf, mae’r Eisteddfod wedi penderfynu cynnig pecyn arbennig munud olaf ar gyfer unrhyw un sydd am ddod yn y garafán am ail hanner yr wythnos.
 
Rydym eisoes yn darparu cynnig tebyg ar gyfer unrhyw un sydd am ddod mewn pabell o’r nos Fercher ymlaen, ac felly eleni, bydd hwn yn cael ei ehangu i gynnwys carafanau hefyd.
 
Gellir archebu a thalu am y cynnig yma, ac yna byddwn yn ebostio y ffurflen archebu atoch i’w llofnodi. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i’r rheini sydd am aros yn y maes carafanau trwy gydol yr wythnos, a bydd y cynnig arbennig yn cynnwys nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn ...

darllenwch mwy

Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfra...

02/07/2013
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfrau Cymraeg


Cynnydd yn yr Arfer o Ddarllen Llyfrau Cymraeg

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd gan gwmni Beaufort Research ar ran Cyngor Llyfrau Cymru, gwelwyd fod mwy o bobl yn darllen llyfrau Cymraeg heddiw o’u cymharu â chanlyniad arolwg tebyg a gynhaliwyd yn 2003. Allan o’r 1,008 o siaradwyr Cymraeg a holwyd, mae 43% yn darllen o leiaf un llyfr y flwyddyn, o’u cymharu â 31% yn 2003 a 26% yn 2006. Bu cynnydd hefyd yn y nifer sy’n darllen o leiaf un llyfr Cymraeg bob mis – o 13% yn 2003 i 19% yn 2012.
 
Fel y byddid yn disgwyl, mae’r ffigur ar gyfer y rhai sy’n rhugl eu Cymraeg yn uwch eto, gyda 61% yn darllen o leiaf un llyfr Cymraeg y flwyddyn. Yn yr ardaloedd Cymraeg mae’r rhai sy ...

darllenwch mwy

Penodi Huw Aled Jones yn ddarpar benn...

02/07/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Penodi Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol yr Eisteddfod


Huw Aled Jones

Heddiw (01/07/2013), cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol benodiad Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol y sefydliad.
 
Gyda blynyddoedd lawer o brofiad fel rheolwr cynhyrchu, technegol a llwyfan yn y byd darlledu ac mewn digwyddiadau byw o bob math yng Nghymru a thu hwnt, bydd Huw Aled yn cychwyn ar ei swydd ar 1 Medi, gan olynu Alan Gwynant a fydd yn rhoi’r gorau i weithio’n llawn amser i’r Eisteddfod ddiwedd mis Medi.
 
Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Rwy’n hynod falch ein bod wedi penodi Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol. Mae ganddo brofiad arbennig yn y maes, ac yn sicr fe fydd yn adeiladau ar y seiliau ...

darllenwch mwy

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi yn cael...

02/07/2013
Categori: Newyddion

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi yn cael ei benodi


Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell

Mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cadwgan wedi penodi Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell. Mae Cris wedi bod yn y rôl fel Cyfarwyddwr Dros Dro ers mis Hydref 2012 ac yn dilyn cyfweliadau swyddogol a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf, mae wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr y Castell yn barhaol.
 
Dywed Cris Tomos: ‘Rwy’n edrych ymlaen at y cam cyffrous nesaf o weld y tir ac adeiladau’r Castell ar agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 2014,’ ychwanegodd ‘mae’r tîm cydwybodol o staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr yn gweithio agos gyda’r contractwyr i gyflwyno prosiect gwych ar gyfer tref Aberteifi a’r ardal o amg ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Gar yn denu m...

01/07/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bu dros fil o bobl a sefydliadau lleol yn gorymdeithio drwy dref Caerfyrddin heddiw (29 Mehefin) wrth i seremoni Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr gael ei chynnal yn y dref. Daeth cannoedd yn fwy o bobl i Gaerfyrddin i fwynhau’r seremoni a’r diwrnod o adloniant i’r teulu, wrth i bawb ddathlu dyfodiad y Brifwyl i’r sir ym mis Awst y flwyddyn nesaf.
 
Bu Gorsedd y Beirdd yn gorymdeithio drwy’r dref cyn cynnal y seremoni Gyhoeddi ym mharc y dref ac roedd y seremoni eleni’n arwyddocaol, wrth i Archdderwydd newydd gael ei hurddo i’r swydd. Dyma’r tro cyntaf erioed i ferch ddal swydd yr Archdderwydd, gan dorri ar draddodiad cannoe ...

darllenwch mwy

Swydd newydd i Ieuan Wyn Jones

18/06/2013
Categori: Newyddion

Swydd newydd i Ieuan Wyn Jones


Arweiniodd Ieuan Wyn Jones ei blaid i mewn i glymblaid gyda Llafur yn 2007

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi cyhoeddi'n swyddogol y bydd yn rhoi'r gorau iddi fel Aelod Cynulliad Môn er mwyn helpu i "greu gwell economi i Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru".
 
Bydd ei benderfyniad yn arwain at gynnal is-etholiad ar yr ynys.
 
Cyhoeddodd Mr Jones y bydd yn gadael i fod yn brif weithredwr Parc Gwyddoniaeth Menai, fydd yn cael ei arwain gan Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth.
 
Cafodd y cyllid o £10 miliwn i sefydlu'r fenter ei gymeradwyo fel elfen o'r cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru er mwyn pasio cyllideb Llywodraeth Cymru yn Nhachwedd 2012.
 
Yn gynharach eleni, cyhoe ...

darllenwch mwy

Y Llewod yn colli am y tro cyntaf

18/06/2013
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Y Llewod yn colli am y tro cyntaf


Cafodd Shane Williams ychydig iawn o gyfle i greu argraff wrth ddychwelyd i dîm y Llewod

ACT Brumbies 14-12 Llewod Prydain ac Iwerddon
 
Roedd sawl un wedi darogan mai hon fyddai gêm anodda'r Llewod heblaw'r gemau prawf yn erbyn Awstralia, ac felly y profodd hi.
 
Bu beirniadaeth o benderfyniad Warren Gatland i alw Shane Williams at y garfan, ond y dewin bach oedd yr agosaf at sgorio cais i'r Llewod yn y cyfnod cynnar. Cafodd Shane ei daclo llathen yn brin o'r llinell gais wedi llai na dau funud o chwarae.
 
Roedd yr asgellwr yn ymddangos yng nghrys y Llewod am y deuddegfed tro yn ei yrfa, ond roedd un oedd yn gwisgo'r crys am y tro cyntaf yn cael bedydd tân ar yr asgell arall.
 
Cafodd Christian Wade ei alw i'r garfan oherwydd anafiadau, ...

darllenwch mwy