Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4367 cofnodion | Tudalen 391 o 437

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy

Jones o Gymru yn camu ar fwrdd Virgin...

10/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwmni bwyd ifanc o Gymru yn dweud y bydd ei berthynas newydd gyda Virgin Trains yn hwb sylweddol wrth geisio sefydlu ei hun fel y brand premiwm ar gyfer creision yng Nghymru.
 
Sicrhaodd Jones o Gymru gytundeb yn gynharach eleni gyda cwmni Richard Branson yn dilyn cyflwyniad cychwynnol yn ystod "Diwrnod Môn" yn San Steffan sy’n cael ei gynnal yn flynyddol gan Albert Owen AS.
 
"Rydym yn amlwg yn falch o allu gweithio gyda brand mor eiconig, ac yn hapus y gall teithwyr o Euston i Gaergybi ac o Euston i Glasgow fwynhau paced o Jones," esboniodd Geraint Hughes, Partner yn Jones o Gymru.
 
Dywedodd y cwmni, sy'n caffael ei holl anghenion tatws o Gymru ac sydd ...

darllenwch mwy

Plannu 50,000 o goed yng nghoetiroedd...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Plannu 50,000 o goed yng nghoetiroedd Gethin


Plannu 50,000 o goed

Cyflawnwyd gwaith yng nghoetiroedd Gethin, ger Merthyr Tudful, wythnos diwethaf i ailblannu rhannau o’r goedwig lle cafodd coed eu torri i lawr er mwyn taclo clefyd sy’n effeithio ar goed llarwydd.
 
Mae contractwyr arbenigol o Gymru wedi plannu oddeutu 50,000 o goed conwydd, fel sbriws a ffynidwydd, a byddant yn cael eu defnyddio gan y diwydiant pren mewn blynyddoedd i ddod.
 
Bydd oddeutu 18,000 o goed brodorol, cymysgedd o ddeuddeg rhywogaethau fel derw, bedw a choed ceirios yn cael ei plannu yn y misoedd nesaf. Bydd rhain yn cael eu plannu o amgylch yr ardaloedd a ddefnyddir amlaf gan y cyhoedd er mwyn ei wneud yn lle mwy deniadol i ymweld ag ef.
 
Mae&rs ...

darllenwch mwy

Paratoi i ddymchwel bwthyn Mark Bridger

10/11/2014
Categori: Newyddion

Paratoi i ddymchwel bwthyn Mark Bridger


Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru g

Mae paratoadau ar y gweill i ddymchwel y bwthyn ble lofruddwyd April Jones gan Mark Bridger.
 
Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru gyda'r bwriad y byddai'n cael ei chwalu.
 
Cafodd April Jones ei chipio gan Mark Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystad Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012.
 
Bydd y gwaith o ddymchwel y bwthyn yn cychwyn wythnos nesaf.
 
Rhyddhad
 
Mae sgaffald wedi'i osod o amgylch y bwthyn ac mae teils wedi dechrau cael eu tynnu oddi ar y to.
 
Dywedodd y cynghorydd lleol, Michael Williams, wrth BBC Cymru: "Mae pobl yn gwerthfawrogi'r ffait ...

darllenwch mwy

Cartrefi gofal: 'Safon bywyd annerbyn...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae ansawdd bywyd gormod o bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal "yn annerbyniol" yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.
 
Daw adroddiad y comisiynydd yn dilyn yr adolygiad mwyaf erioed o'i fath, ar ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.
 
Daeth yr adolygiad i'r casgliad nad yw nifer o bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal, yn gallu gwneud yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw mwyach, maen nhw'n colli'r gallu i ddewis a rheoli eu bywydau.
 
Roedd pryder hefyd am eu hanghenion emosiynol a'u hawliau sylfaenol.
 
Mae'r adolygiad hefyd yn pryderu nad yw'r gofal mewn sawl cartref gofal yng Nghymru yn cwrdd ag anghenion unigolion, a'u bod yn ca ...

darllenwch mwy

Dylai holl ddisgyblion Cymru ddysgu c...

10/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov/Cymdeithas yr Iaith a gafodd ei ryddhau heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 10fed).
 
Daw'r newyddion wrth i'r Athro Graham Donaldson baratoi adolygiad o'r cwricwlwm a fydd yn argymell newidiadau i Weinidogion Cymru ar droad y flwyddyn. Mae'r adolygiad yn ystyried canlyniadau adroddiad annibynnol gan yr Athro Sioned Davies, a feirniadodd y system addysg Gymraeg ail iaith yn hallt, gan ddweud “Ni ellir gwadu ei bod yn unfed awr ar ddeg ar Gymraeg ail iaith”.
 
Ag eithrio'r ...

darllenwch mwy

'Modd osgoi' marwolaeth Argoed

10/11/2014
Categori: Newyddion

'Modd osgoi' marwolaeth Argoed


Honnodd mam Matthew Williams i'w mab ddweud wrthi ei fod yn "clywed lleisiau" ychydig ddiwrnodiau cy

Mae mam dyn sy'n cael ei amau o ladd dynes yn ystod ymosodiad canibalaidd wedi honni y byddai'r marwolaethau wedi "gallu cael eu hosgoi".
Bu farw Cerys Yemm, 22 oed, yn dilyn ymosodiad arni gan Matthew Williams mewn llety yn Argoed ger y Coed Duon.
Honnodd Sally Ann Williams bod ei mab yn dioddef o baranoia sgitsoffrenaidd ac nad oedd wedi derbyn presgripsiwn wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar llai na phythefnos yn ôl.
Fe ddefnyddiodd yr heddlu wn Taser ar y dyn 34 oed, a bu farw'n ddiweddarach.
Dim presgripsiwn
Honnodd Mrs Williams bod ei mab wedi bod yn derbyn meddyginiaeth yn y carchar, ond er gwaethaf y ffaith iddi ofyn am gymorth i gael presgripsiwn iddo, ni dderbyniodd un ...

darllenwch mwy

Angen hawl i etholwyr gael gwared ar ...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Dylai etholwyr gael yr hawl i gael gwared ar eu Aelod Cynulliad lleol petaen nhw'n ymddwyn yn amhriodol, yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams.
Mae Ms Williams am roi'r hawl i etholwyr benderfynu os ydyn nhw am gael gwared ar ACau rhwng etholiadau.
Mae cynllun tebyg wedi ei gynnig ar gyfer Aelodau Seneddol yn San Steffan, ond mae rhai yn dweud bod y mesur yna yn rhy wan.
Yn ôl Ms Williams, byddai'r cynllun yn galluogi i etholwyr sicrhau bod eu ACau yn atebol.
Isetholiad
I gynnal isetholiad, byddai angen i 20% o etholwyr arwyddo deiseb yn galw am hynny, dan gynllun y Democratiaid Rhyddfrydol.
Yna byddai refferendwm yn gofyn a ddylai cynnal i ...

darllenwch mwy

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw

10/11/2014
Categori: Newyddion

Artistiaid rhyfel ddoe a heddiw


Bu Dan Peterson yn dilyn gwaith y Marchoglu Cymreig yn Afghanistan yn 2011

Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn golygu bod delweddau'r rhai fu'n ymladd ac yn marw yn yr ornest honno yn amlwg iawn eleni.
Ond yn ogystal â'r ffotograffau a'r ffilm o'r cyfnod, roedd rôl newydd yr artist rhyfel swyddogol hefyd wedi cyfrannu dehongliad arall o'r cyfnod.
Roedd artistiaid Cymreig, fel Frank Brangwyn ac Augustus John, ymhlith y rhai oedd wedi darlunio bywyd y milwyr, a'r rhai fu'n gweithio gartref.
A, fel mae gohebydd celfyddydau a chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi bod yn darganfod, mae'n draddodiad sy'n parhau hyd heddiw:
Wrth ymyl y milwyr oedd yn ymladd ac yn marw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf roedd yna arsyllwyr newydd i'r ornest - yr artist rhyf ...

darllenwch mwy

Arolwg: Y Gymraeg mor bwysig â'r Saesneg

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae mwyafrif pobl Cymru yn credu y dylai pob disgybl adael yr ysgol yn medru cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, yn ôl canlyniadau arolwg newydd.
Roedd 56% o'r rhai a holwyd gan y corff polau piniwn YouGov yn cytuno â'r syniad y dylai ysgolion yng Nghymru, boed rheiny'n gyfrwng Saesneg neu Gymraeg, anelu at sicrhau bod eu holl ddisgyblion yn dod yn gyfathrebwyr effeithiol yn y ddwy iaith.
Mynnu bod y canlyniadau'n "her" i Lywodraeth Cymru i wella'r ffordd y mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu mae Cymdeithas yr Iaith, wnaeth gomisiynu'r arolwg.
Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae canfyddiadau'r arolwg yn "galonogol".
Roedd 33% o'r rhai a holwyd yn angh ...

darllenwch mwy