Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4181 cofnodion | Tudalen 416 o 419

S4C yn cefnogi ymgyrch ‘.cymru’ a ‘.w...

26/03/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C am gefnogi’r ymgyrch i sicrhau’r hawl i greu a defnyddio'r ddau enw parth - '.cymru' a '.wales' ar y we.

Bydd y Sianel yn ymuno â nifer o gyrff a chwmnïau yng Nghymru a thu hwnt sydd bellach yn cefnogi’r ymgyrch.

Bu galw ers rhai blynyddoedd am sicrhau hunaniaeth benodol i Gymru ar y we a rhoi hawl i bobl ddefnyddio’r ‘.cymru’ neu ‘.wales’, yn ogystal â chael defnyddio’r parth ‘.uk’.

Ond nawr, am y tro cyntaf ers 2008, mae ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - y corff byd-eang sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio enwau parth y rhyngrwyd, wedi gwahodd ceisiadau a ...

darllenwch mwy

Plant Cymru ar brif lwyfan Canolfan M...

23/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Ganolfan yn gartref i 9 cwmni celfyddydol, yn denu sioeau’r West End ac yn llwyfannu cwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ac mae hyn i gyd yn estyn cyfleoedd i ni weld, cymryd rhan a dod yn nes at ystod eang o’r celfyddydau.
 
Mae’r misoedd nesaf yn dyst i hyn wrth i’r cwmni dawns gyfoes o Brydain, Jasmin Vardimon Company berfformio yno. Mae’n gwmni sy’n adnabyddus am ei frwdfrydedd a safon syfrdanol ei ddawnswyr. Mae Yesterday, cynhyrchiad newydd y cwmni, yn ddathliad o’r gallu yma ac yn edrych yn ôl dros ddegawd o hanes godidog y cwmni. Manteisiwch ar y cyfle i weld y darn egnïol, angerddol yma - am fwy o wy ...

darllenwch mwy

Gwyliau’r gwanwyn Canolfan Mileniwm C...

09/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Er bod Dydd Gŵyl Dewi newydd fod, mae dal lle i ddathlu etifeddiaeth a thraddodiadau Cymru.

A dyna’n union sydd wrth wraidd rhaglen Canolfan Mileniwm Cymru y tymor yma. Bydd sain gwerin a jazz yn llenwi’r Ganolfan wrth i wyliau blynyddol Calan Mai a Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz ddychwelyd.
 
I ddathlu Calan Mai eleni, bydd perfformwyr amlycaf cerddoriaeth werin Cymru yn camu i lwyfan Glanfa'r Ganolfan ar 5 Mai. O ganol dydd bydd rhythm a sain y Cymry yn hollbresennol gan fod bandiau blaengar fel Taran, Al Lewis, Siân James a’i band a Jamie Smith’s Mabon yno’n barod i’n diddanu.  Am ragor o fanylion am berfformwyr y diwrnod cliciw ...

darllenwch mwy

Cymro yn denu sylw cyfryngau'r byd

07/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi datrys ei anallu i gwrdd â merched drwy ddefnyddio syniad unigryw ar flwyddyn naid.Roedd ei syniad nid yn unig wedi cael det ym Mharis iddo ond hefyd wedi ennill sylw'r cyfryngau'r byd.Ychwanegodd Andrew Thomas, 35, sydd bellach yn byw yn Llundain, fideo ar-lein yn gofyn i ferched gwrdd ag ef tua allan i Farchnad Spitalfields yn y brifddinas, rhwng 8yb ac 8yh ar 29 Chwefror.Mae'r fideo yn cael bron 30,000 o ymweliadau ar YouTube ac mae’r syniad wedi ei darlledu ar draws y byd.  
 
Yn bwysicaf oll, cafodd 15 cynig i fynd ar det - allan ohonynt dewisodd merch o'r enw Imogen i fynd i Baris.
 
Dwedodd wrth wefan Lleol.net"Roedd yn dd ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi strategaeth iaith newydd

01/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi strategaeth ddydd Iau er mwyn ceisio annog mwy o bobl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.Nod y cynllun iaith yw rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd a'r bwriad yw annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r iaith yn eu hamser hamdden.Roedd Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori gyda nifer o gyrff.Y nod yw sicrhau mwy o ddefnydd o'r iaith yn y gymuned, o fewn teuluoedd, ymysg plant a phobl ifanc, darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion ac annog rhagor o ddefnydd o'r iaith yn y gweithle.Mwy o ddefnyddMae'n ymddangos mai'r pwyslais mwyaf fydd ar annog plant a phobl ifanc i wneud mwy o ddefnydd o'r iaith yn gymdeithasol."Rydyn ni'n tr ...

darllenwch mwy

Cymro o Gaerfyrddin yn chwilio am gar...

29/02/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae Cymro o Gaerfyrddin wedi dod yn celeb ar y rhyngrwyd ar ôl dod o hyd i ffordd unigryw i ddod o hyd i gariad ym mlwyddyn naid.
 
Mae Andrew Thomas, 35 sy'n byw yn Llundain ond fe'i magwyd yng Nghapel Dewi ger Caerfyrddin, wedi meddwl am gynllun ar ôl methu â dod o hyd i gariad yn Llundain.
 
Mae o wedi creu a phostio fideo ar ei wefan yn gofyn i ferched sydd â diddordeb i gwrdd ag ef heddiw yn Farchnad Spitalfields yn Llundain.
 
Yn y fideo mae’n dweud bod ganddo sypreis,
 
Dywedodd wrth wefan Lleol.net
 
"Nid wyf yn dymuno rhoi gormod i ffwrdd, ond fydd unrhyw un sy'n troi i fyny heddiw yn gorfod gwneud rhywbeth,"
 
...

darllenwch mwy

Eich cyfle i gymryd rhan yng Nghanolf...

23/02/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ogystal â bod yn gartref i gynyrchiadau lleol a rhyngwladol mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i nifer fawr o weithgareddau am ddim a chyfranogol. Mae ei rhaglen diweddaraf, sy’n amlinellu’r ddigwyddiadau yma, Dy Le Di (Maw– Mai 2012) ar gael i chi ei lawrlwytho neu codwch un y tro nesaf i chi fynd draw i’r Ganolfan. Dyma rai o uchafbwyntiau’r rhaglen i chi cael blas o’r hyn sydd ar y gweill.

Mae Wythnos Ddysgu Celtaidd yn un o gyfres o wythnosau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig er mwyn i’w hymwelwyr, grwpiau cymunedol ac ysgolion ddod yn nes at gelfyddyd benodol. I ddathlu cynhyrchiad Michael Flatley o Lord of the Dance, gai ...

darllenwch mwy

Golwg ar Gymru

08/02/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Tymor newydd Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
 
Ar ôl bod i wyliau drama ledled y wlad a chysylltu â chwmnïau syrcas a dawns blaengar mae rhaglen tymor y gwanwyn Stiwdio Weston wedi’i chadarnhau ac ar ddechrau. Mae copïau ar gael i chi eu casglu o’r Ganolfan neu lawrlwythwch yma. Dyma rai o uchafbwyntiau’r tymor.
 
 
 
 
 
 
Theatr na n’Óg – Chwedlau Aesop
 
6 Mawrth

Yn addas i’r rhai ifanc yn eich mysg yn ogystal â rhieni brwdfrydig, bydd cynulleidfa Stiwdio Weston y Ganolfan yn cael cwmni llygoden, llew a chrwban. Mae natur yn gallu bod yn greulon iawn - ...

darllenwch mwy

'Iaith ar waith'

05/02/2012
Categori: Newyddion

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi strategaeth yn fuan - 'Iaith Hyfyw - Iaith i Fyw' - sy'n ceisio sicrhau bod yr iaith yn cael ei siarad a'i defnyddio bob dydd.
 
Un o brif argymhellion dogfen ddrafft y strategaeth oed hybu dwyieithrwydd mewn rhan o'n trefi a'n dinasoedd.
 
Cafodd Wrecsam ei dewis i ddechrau er mwyn parhau gyda'r bwrlwm a'r brwdfrydedd ddaeth i'r fro wrth gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yno yn 2011.
 
Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, rhyw 12% o drigolion canol Wrecsam sy'n siarad Cymraeg.
 
Daeth llawer mwy o siaradwyr Cymraeg i'r ardal ddechrau Awst y llynedd i'r brifwyl, ac mae yna awydd yn lleol i hynny ddigwydd yn amlach.
 
Wrecs ...

darllenwch mwy

Dathlu Dwynwen

24/01/2012
Categori: Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd Menter Caerdydd yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen mewn nifer o ffyrdd eleni - dyma flas o'r gweithgareddau!Diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd!DWYNWEN-O-GRAMBeth am ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen eleni trwy ddanfon Dwynwen-o-Gram i'ch gwr, gwraig neu gariad?I enwebu, ebostiwch leanne@mentercaerdydd.org gan nodi pwy sy'n haeddu'r Dwynwen-o-gram a pham!Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn tusw o flodau a photel o champagne ar Ionawr y 25ain.Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Llun, Ionawr 23, 2012.CARDIAU SANTES DWYNWENBydd Dwynwen a rhai o staff y Fenter yn dobsarthu cardiau yn y mannau canlynol ar Ddiwrnod Santes Dwtynwen, Dydd Mercher, Ionawr 2510.15am Asda Lecwydd12pm Siop Ann Summe ...

darllenwch mwy