Gwasanaeth ymateb ffôn Covid-19 newydd ar gyfer trigolion a busnesau Sir Gâr

20/03/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dechrau gwasanaeth newydd helpu a chynghori busnesau a phreswylwyr Sir Gaerfyrddin trwy gydol yr argyfwng Coronafeirws.

Gall busnesau a phreswylwyr gael mynediad i'r gwasanaeth newydd drwy ffonio'r Cyngor ar 01267 234567. Mae'r gwasanaeth newydd ar gael rhwng 8.30 am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

 

Bydd swyddogion y Cyngor wrth law i roi arweiniad a chyfeirio at feysydd gan gynnwys:
 
Cymorth ariannol a help arall i fusnesauCymorth sydd ar gael i'r henoed, bregus ac ynysigCysylltu anghenion cymunedau â gwirfoddolwyr 

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae cymunedau ledled Sir Gaerfyrddin a thu hwnt yn wynebu her heb ei hail, ond hoffwn sicrhau pobl ar draws y Sir bod y Cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i ddiogelu ein pobl oedrannus ac ynysig, a hefyd cefnogi ein busnesau.

 

"Bydd y gwasanaeth newydd sydd ar gael ar 01267 234567 yn rhoi gwybodaeth am yr amrywiaeth eang o gymorth sydd ar gael i'r rhai sy'n agored i niwed, gan roi sicrwydd i'n busnesau am gymorth ariannol a ffynonellau eraill o help.

 

"Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar y cymorth sy'n cael ei ddarparu gan wasanaethau eraill y Cyngor, sy’n cyd-fynd â’r gwaith rhagorol y mae ein busnesau a'n cymunedau eisoes yn ei wneud i helpu'r rheini sydd mewn angen penodol. Bydd ein gwasanaeth newydd hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r mentrau busnes a chymunedol hyn, gan gyfeirio gwirfoddolwyr parod at y cyfleoedd sy'n diwallu anghenion eu cymunedau orau.

 

Cynorthwyo gwirfoddolwyr

 

"Mae swyddogion y Cyngor hefyd yn cynorthwyo gwirfoddolwyr ar lawr gwlad, gan ddarparu cymorth i'n preswylwyr oedrannus ac agored i niwed.

 

"Mae'r Cyngor, ein sefydliadau partner, busnesau, trigolion a chymunedau yn tynnu at ei gilydd yn agosach nag erioed o'r blaen i ymateb i'r her hon. Mae'r ysbryd cymunedol y mae Sir Gaerfyrddin yn enwog amdano yn gryfach nag erioed, felly mae pawb sydd wedi mynd i'r afael â'r her hon hyd yn hyn yn haeddu canmoliaeth fawr.”
Mae diweddariadau rheolaidd am y coronafeirws ar gael yn  newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws, yn ogystal â chyfrifon Twitter a Facebook y Cyngor.