Gweini cig oen lleol i hyrwyddo Ymgyrch Hybu Cig Cymru

04/11/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Gweini cig oen lleol

Bydd ysgolion, cartrefi preswyl a chanolfannau un o awdurdodau lleol y gogledd yn gweini cig oen o ffermydd y sir yr wythnos yma fel rhan o ymgyrch i gefnogi Cig Oen Cymru.

 

Tra bod Cyngor Gwynedd yn prynu cynnyrch lleol trwy gydol y flwyddyn, mae’r staff wedi cydweithio gyda Ymgyrch Hybu Cig Cymru a chyflenwyr cig lleol i sicrhau y bydd cig oen o Wynedd yn cael ei weini i dros 5,000 o ddisgyblion a mwy na 300 o breswylwyr cartrefi preswyl a chanolfannau dydd ledled y sir. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Cig Oen Cymru ydi’r gorau yn y byd, a braf ydi gallu cefnogi’r diwydiant allweddol yma trwy gynnig cig oen yn ein cartrefi preswyl, canolfannau dydd ac ysgolion. Rydan ni fel Cyngor yn gweini Cig Oen Cymru trwy gydol y flwyddyn, ond rydan ni’n falch o allu gweini cig oen penodol o Wynedd yr wythnos yma.

 

“Wrth gwrs, trwy ddefnyddio cig oen o Wynedd, rydan ni’n tanlinellu ein hymrwymiad fel Cyngor i gefnogi’r economi leol, ein cymunedau gwledig ac yn sicrhau ein bod yn gweini bwyd o safon.

 

“Mae cig rhost a’r cinio dydd Sul traddodiadol yn boblogaidd iawn ymhlith preswylwyr ein cartrefi preswyl a’n canolfannau dydd, ac rwy’n siwr y bydd preswylwyr yn mwynhau’r pryd arbennig yn ystod yr wythnos.”

 

Cynnyrch lleol

 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams- Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i gynnig cinio ysgol iach i blant Gwynedd sy’n cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol arbennig. Rydym yn cefnogi busnesau lleol i ddarparu cynnyrch, a braf felly ein bod yn gallu tanlinellu hynny trwy gynnig pryd o gig oen o Wynedd i ddisgyblion y sir i ddathlu wythnos genedlaethol prydau ysgol. Rwy’n siwr y bydd y plant yn mwynhau.

 

“Bydd hyn yn gyfle gwych i hyrwyddo cynnyrch lleol, ac rydym yn gobeithio y bydd yn fodd o annog mwy o drigolion i gefnogi cynhyrchwyr Gwynedd.

 

“Mae llawer iawn o sôn y dyddiau hyn am sicrhau tarddiad cynnyrch. Mae’n bwysig iawn felly ein bod fel Cyngor yn sicrhau fod y cynnyrch sy’n cael ei weini gennym i’n disgyblion ysgol a phreswylwyr cartrefi preswyl o’r safon uchaf, ac rydym yn falch y bydd yr ymgyrch yma yn sicrhau mai cig oen o ffermydd Gwynedd fydd yn cael ei weini.”

 

Nododd Prys Morgan, Pennaeth Gweithrediadau Hybu Cig Cymru: “Roedden ni’n falch iawn o’r cyfle i gydweithio gyda Chyngor Gwynedd a mae’n gyffrous iawn y bydd disgyblion ysgol a phreswylwyr cartrefi preswyl y sir yn cael pryd o fwyd maethlon yn cynnwys Cig Oen Cymru.

 

“Gall cig coch o Gymru chwarae rhan bwysig mewn deiet iach a chytbwys oherwydd mae’n cynnwys nifer o faetholion llesol iawn sy’n allweddol ar gyfer plant a phobl ifanc a’r genhedlaeth hŷn  Mae’r rhain yn cynnwys  protein, sy’n bwysig ar gyfer twf ac atgyweirio’r corff; haearn ar gyfer gwaed iach; mae’n ffynhonnell dda o sinc, sy’n helpu i gynnal system imiwnedd iach; a fitaminau B a D er mwyn creu egni ac esgyrn cryf.

 

“Mae gan Gig Oen Cymru statws PGI hefyd, sef Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig. Mae hynny’n cadarnhau bod modd olrhain tarddiad yr anifail ac yn golygu mai dim ond ŵyn sydd wedi’u geni a’u magu yng Nghymru a’u prosesu mewn lladd-dai PGI cymeradwy sy’n gallu cael eu labeli fel Cig Oen Cymru.

 

“Mae’n gadarnhaol iawn bod Cyngor Gwynedd wedi penderfynu gweini Cig Oen Cymru i garfannau pwysig iawn o bobl o fewn y gymuned sy’n haeddu parch a’r gorau mewn bwyd. Gobeithiwn y bydd awdurdodau lleol eraill yn mynd ati i wneud yr un peth.”

 

Arweiniad

 

Dywedodd Dafydd Jarrett, o gangen Meirionnydd o NFU Cymru: “Mae gwaith elusennol yn cychwyn yn agos i gartref’ sydd yn ddywediad perthnasol. Mae NFU Cymru am longyfarch Cyngor Gwynedd  am yr arweiniad yma a fydd o fudd nid yn unig i drigolion y Sir ond yn ogystal i’w ffermwyr defaid ac yr economi leol. Pam na ddylai’r hyn a’r ifanc ym mhoblogaeth Gwynedd fanteisio o’r cig oen gorau yn y byd sydd ar garreg eu aelwyd? Mae hyn yn gweddu i’r dim hefo ymgyrch gyfredol NFU Cymru – Cefnogwch Ffermwyr Cymru. Llongyfarchiadau i bawb sydd yn ymwneud a hyn.”

 

Dywedodd Gwynedd Watkin, Swyddog Gweithredol Sirol Undeb Amaethwyr Cymru: “Rydym yn falch iawn o’r ffaith fod Cyngor Gwynedd yn hybu cynnyrch lleol fel hyn. Hoffwn longyfarch yr awdurdod am ei ymdrechion dros y blynyddoedd i gefnogi ffermwyr lleol a darparu bwydydd lleol drwy ei wasanaethau.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru