Gweinidog yn ymweld ȃ chynllun amddiffyn arfordirol gwerth £30 miliwn yn Rhyl

20/08/2020

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bu Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn Rhyl heddiw yn ymweld â’r gwaith i atgyfnerthu amddiffynfeydd llifogydd y Dref.

Ym mis Rhagfyr 2013 dioddefodd Rhyl – gyda rhannau eraill o’r arfordir yn Sir Ddinbych rhai o’r llifogydd gwaethaf ers 20 mlynedd, gyda llawer o drigolion yn gorfod gadael eu tai dros dro oherwydd difrod gan y llifogydd.

 

Ers hynny mae gwaith ar nifer o amddiffynfeydd llifogydd wedi cael ei wneud yn y dre a’i chyffiniau – gan gynnwys amddiffynfeydd meini o flaen yr amddiffynfeydd arfordirol presennol yn Nwyrain y Rhyl.

 

Dechreuodd gwaith ar y prosiect dwy flynedd – sy’n cynnwys gosod 128,000 o amddiffynfeydd meini o flaen yr amddiffynfeydd presennol, ynghyd â wal 600 metr i amddiffyn rhag y môr a phromenâd – ym mis Ebrill eleni.

 

Cyfanswm gwerth y prosiect yw tua £30 miliwn, a disgwylir i’r gwaith leihau’r perygl o lifogydd i 472 eiddo yn y dre.
Mae’r cynllun yn un o nifer o gynlluniau amddiffyn rhag llifogydd a lliniaru’r perygl o lifogydd mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu yn Sir Ddinbych.

 

Dywedodd y Gweinidog: Mae’n dda iawn gen i fod yn y Rhyl i weld y cynnydd ar y cynllun mawr hwn ar gyfer amddiffyn ein harfordir, a chlywed am y ffordd bydd y cynllun yn lleihau’r perygl o lifogydd i gannoedd o gartrefi a busnesau yn yr ardal.
Mae’n enwedig o dda gen i glywed, diolch i’r awdurdod lleol a’r contractwyr, fod y gwaith ar y prosiect arfordirol allweddol hwn yn gallu parhau’n ddiogel drwy gydol argyfwng COVID-19.

 

Ychwanegodd y Gweinidog "Dyma un o’n prosiectau rheoli perygl arfordirol mwyaf, ac mae’n tanlinellu ein hymrwymiad i fynd i’r afael â chanlyniadau uniongyrchol newid yn yr hinsawdd, drwy leihau’r perygl i fywyd gan lifogydd.
Diolch i’r cynllun mawr hwn, bydd trigolion a pherchnogion busnesau’n fwy tawel eu meddyliau ynghylch y perygl o lifogydd yn yr ardal hon.

 

Cynyddu cymorth ariannol

 

Ychwanegodd Lesley Griffiths, "Rydyn ni’n ymwybodol o’r perygl uwch o lifogydd ledled Cymru oherwydd newid yn yr hinsawdd, ac rydyn ni wedi cynyddu ein cymorth ariannol ac ymarferol ar gyfer awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i weithredu cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd newydd i leihau’r perygl, a datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol." b

 

"Mae hyn yn cynnwys cyllid grant o 100% ar gyfer yr holl waith paratoi a dylunio prosiectau, yn ogystal â’n rhaglen Rheoli Llifogydd yn Naturiol gwerth £2 miliwn."

 

Mae ymweliad y Gweinidog yn dod cyn i Strategaeth Newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Llifogydd gael ei chyhoeddi yn yr hydref.