Gwirfoddolwyr yn brwydro yn erbyn planhigion estron ym Mhenfro

11/12/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwirfoddolwyr wedi rhoi mwy na 400 o oriau i frwydro yn erbyn rhywogaethau estron ymledol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers mis Ebrill eleni.

Yn y chwe mis hyd at fis Medi 2017, cymerodd gwirfoddolwyr ran mewn cyfres o ddigwyddiadau clirio balsam gyda chefnogaeth gan brosiect Pwyth mewn Pryd y Parc Cenedlaethol, i dargedu tair rhywogaeth estron ymledol yng Nghymoedd Gwaun a Chlydach yn Sir Benfro - sef Jac y neidiwr, clymog Japan a rhododendron wyllt.

 

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Pwyth mewn Pryd, Matthew Tebbut: “Y newyddion drwg yw bod rhywogaeth ymledol fel Jac y neidiwr ar led drwy Sir Benfro a’i bod yn cael effaith negyddol ar fioamrywiaeth.

 

“Y newyddion da yw bod modd cael gwared arni, ac mae’r prosiect wedi canfod lle mae Jac y neidiwr yn tarddu yn y ddau ddalgylch, gyda’r gwaith rheoli’n parhau gyda chymorth staff, contractwyr, gwirfoddolwyr a thirfeddianwyr.

 

“Gwell atal problem na gorfod ei datrys. Byddwch yn ddoeth gyda’ch planhigion. Dylech wybod beth rydych chi’n ei dyfu, yn arbennig os ydych chi’n byw wrth ymyl dŵr. Mae rhywogaethau estron ymledol yn cael effaith negyddol ar iechyd ecosystem a gall y gost o’u rheoli gynyddu’n sylweddol os na fyddant yn cael eu clirio.”

 

Cafodd un safle yn benodol ei fabwysiadu gan Gyfeillion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2015, ac mae wedi cael adferiad dramatig, wrth i’r grŵp weithio ochr yn ochr â staff Awdurdod y Parc a’r tirfeddiannwr.

 

Dywedodd Vicky Pearson o’r Cyfeillion: “Mae’n foddhaus iawn gweld beth y gellir ei gyflawni gyda gwaith caled ac ymrwymiad ac edrychwn ymlaen at weithio ar ddau safle newydd y flwyddyn nesaf ac at barhau â'r frwydr yn erbyn balsam

 

“Mae tri aelod o’r tîm wedi bod ar gwrs hyfforddiant yn ddiweddar drwy brosiect Pwyth mewn Pryd ar ddefnyddio offer torri prysg. Bydd hyn yn eu galluogi i fynd i’r afael ag ardaloedd mawr o falsam yn ystod y gwanwyn nesaf”.

 

Mae Grŵp Llwybrau Trefdraeth wedi bod yn weithgar iawn hefyd ar rywogaethau ymledol yn ystod 2017, yn gweithio gyda gwirfoddolwyr a chontractwyr gan ganolbwyntio ar ddalgylch Clydach, ac mae cefnogaeth tirfeddianwyr wedi bod yn hollbwysig i’r llwyddiant a welwyd hyd yma.

 

Roedd Malcolm a Justine o Fachongle Isaf ger Cilgwyn wedi bod yn ceisio mynd i’r afael â’r broblem frawychus o falsam ar eu tir am nifer o flynyddoedd ond maent yn teimlo bod gwaith tîm gwych y grwpiau hyn yn helpu i’w drechu.

 

Ychwanegodd y ddau: “Rydyn ni’n teimlo nawr ein bod yn gallu rheoli’r broblem yn well ac y byddwn ni yn y ddwy flynedd nesaf wedi cael gwared ar ein balsam bron i gyd”.

 

Dechreuodd prosiect Pwyth mewn Pryd yn 2015 gydag arian gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc ac mae wedi llwyddo i barhau â’i waith gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Ymhlith y grwpiau eraill sy’n gysylltiedig â'r prosiect mae Llais Llanychaer, Coleg Sir Benfro, Gwyrddu Abergwaun, Wardeiniaid Gwirfoddol y Parc Cenedlaethol, yn ogystal ag unigolion o bob cwr o’r sir.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru