Gwneud defnydd o adeilad gwag a'i drawsnewid yn lety ecogyfeillgar

10/11/2021

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adeilad gwag yn Rhydaman a brynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol gydag amrywiaeth o nodweddion ecogyfeillgar i'w helpu i leihau eu hôl troed carbon.

Mae hen gartref preswyl Hafan Croeso wedi'i droi'n ddwy fflat hunangynhwysol, a llety a rennir ar gyfer chwech o bobl a fydd yn helpu i hyrwyddo annibyniaeth a gwella iechyd a llesiant, daw hyn ar ôl i’r cyngor sicrhau cyllid drwy gyfrwng y Gronfa Gofal Integredig.

 

Cynlluniwyd yr adeilad gydag amrywiaeth o fesurau a fydd yn lleihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon sy’n cefnogi ymrwymiad y cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a dod yn Awdurdod Lleol carbon sero-net erbyn 2030.
Yr wythnos diwethaf lansiodd y cyngor ymgyrch newydd sef Prosiect Zero Sir Gâr i gyd-fynd â COP26 – uwchgynhadledd fyd-eang ar gyfer gweithredu er budd yr hinsawdd - sy'n tynnu sylw at yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i fod yn gwbl garbon niwtral.

 

Bydd cynlluniau tai fforddiadwy’r cyngor yn hyrwyddo’r agenda datgarboneiddio tai.
Mae hyn yn cynnwys lefelau uchel o insiwleiddio ffabrig sy’n helpu i atal gwres rhag cael ei golli o dai. Mae hefyd yn cynnwys gosod technoleg adnewyddadwy gan gynnwys paneli solar, pympiau gwres ffynhonnell aer, pwyntiau gwefru ceir trydan a storio batris. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r dull hwn yn ei holl ddatblygiadau tai newydd gan gynnwys tai a fydd ar gael cyn hir ym Mhorth Tywyn, Llanelli, Llandybïe, Rhydaman a Phen-bre. Bydd yr holl fesurau hyn yn helpu i ostwng biliau ynni ar gyfer tenantiaid a chreu tai sy’n gallu cynhyrchu trydan eu hunain a’i storio.

 

Mae gwaith hefyd ar y gweill ar raglen ôl-ffitio ar gyfer saith eiddo gwag a fydd yn mynd drwy amrywiaeth o fesurau ynni a fydd yn lleihau allyriadau carbon. Mae'r rhain yn cynnwys lefelau uchel o inswleiddio thermol, ffenestri gwydr triphlyg, paneli solar ffotofoltäig a storio batris, Awyru Mecanyddol gyda systemau Adfer Gwres, goleuadau LED a phympiau gwres ffynhonnell aer neu hybrid.

 

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, Aelod Cabinet y Cyngor dros Dai: “Mae'r cynllun byw â chymorth newydd yn Rhydaman wedi'i drawsnewid a'i gynllunio i ddarparu'r lefel uchaf o gysur thermol i'r tenantiaid a lleihau biliau tanwydd yn ogystal â chyfrannu at ein huchelgais i fod yn Awdurdod carbon sero-net erbyn 2030. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein hallyriadau carbon a sicrhau bod ein holl gartrefi mor effeithlon o ran ynni â phosibl.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, yr Aelod Cabinet dros newid yn yr hinsawdd, fod adeiladu cartrefi newydd sy'n defnyddio ynni'n effeithlon a thrawsnewid adeiladau presennol yn chwarae rhan bwysig yn ymdrechion yr awdurdod i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

“Mae'n rhaid i ni edrych ar ein holl ddull gweithredu, felly mae cefnogi tenantiaid i fyw'n gynaliadwy yn rhan enfawr o'n hagenda carbon sero-net. Yn ogystal â'u helpu i fyw mewn cartrefi ecogyfeillgar, rydym yn gwneud eu cartrefi'n gynhesach ac yn fwy cyfforddus, ac yn rhatach i'w rhedeg drwy leihau eu defnydd o ynni ac o ganlyniad eu biliau.
“Rydym wedi cyflawni cymaint yn barod ond rydym yn cydnabod bod gennym lawer mwy i'w wneud – dyna pam rydym wedi lansio Prosiect Zero Sir Gâr i ysgogi ein hymdrechion a sicrhau bod pawb yn chwarae rhan yn ein helpu i gyflawni carbon sero-net.”

 

Carbon niwtral

 

Mae Prosiect Zero Sir Gâr yn tynnu sylw at bob ymdrech sy'n parhau i gael ei gwneud wrth i Gyngor Sir Caerfyrddin weithio tuag at fod yn gwbl garbon niwtral erbyn 2030.

 

Mae'n gobeithio ysbrydoli ac annog pawb i chwarae eu rhan wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau ôl troed carbon Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys miloedd o staff y cyngor, plant ysgol lleol, busnesau a phreswylwyr. Mae'n galw ar bobl i wneud newidiadau, rhannu syniadau, a dechrau sgyrsiau gartref, mewn siopau a swyddfeydd, mewn ystafelloedd dosbarth ac ar y cyfryngau cymdeithasol i annog pawb i gydweithio i daclo newid yn yr hinsawdd.

 

Gwnewch eich rhan i leihau ôl troed carbon Sir Gaerfyrddin trwy gymryd rhan ym Mhrosiect Zero Sir Gâr - i wybod mwy am yr hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud, ac i gael syniadau am yr hyn y gallwch chi ei wneud, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/ProsiectZeroSirGar Dechreuwch sgyrsiau a rhannwch syniadau ar-lein gan ddefnyddio #ProsiectZeroSirGâr