Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

08/12/2014

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

Bydd Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015 ac rydym ni am gydnabod a dathlu’r unigolion, y sefydliadau a’r partneriaethau hynny sydd wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i weithio gyda Cymunedau 2.0 a helpu i greu Cymru ddigidol.

 

Enwebiadau cau ar 15 Rhagfyr ac gallwch enwebu unigolyn, sefydliad neu bartneriaeth ar gyfer un o’r Gwobrau hyn, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Chwefror 2015.

 

 

 

Y Gwobrau


1.  Gwobr Cyflawniad Unigol

Rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i ddod yn hyderus ar-lein – rhywun y mae ei fywyd wedi’i drawsnewid trwy allu manteisio ar y rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol. Mae tîm Cymunedau 2.0 wedi gweithio’n bennaf gyda’r pedwar grŵp allweddol yr ydym ni’n gwybod eu bod yn lleiaf tebygol o fod ar-lein: pobl anabl, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a phobl hŷn. Bydd enillydd y Wobr hon yn perthyn i o leiaf un o’r grwpiau hyn. Bydd wedi bod yn hyrwyddwr ac yn esiampl dda i eraill, gan ddangos os gallan nhw ymdopi, gall eu ffrindiau a’u cymdogion wneud hynny hefyd.

 

2.  Gwobr Tiwtor Ysbrydoledig

Ar gyfer y Wobr hon, rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi gweithio mewn swyddogaeth broffesiynol i helpu pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae Cymunedau 2.0 wedi gweithio gyda llawer o gynlluniau lleol a chenedlaethol i helpu cymunedau i fynd ar-lein, sydd oll â thiwtoriaid gweithgar, amyneddgar ac ymroddedig. Bydd enillydd y Wobr hon wedi mynd gam ymhellach, gan ysbrydoli ac annog y rhai hynny y mae’n eu cynorthwyo i fod yn hyderus ac yn ddiogel ar-lein a manteisio ar fuddiannau technoleg ddigidol.

 

3.  Gwobr Gwirfoddolwr Ysbrydoledig

Yn ystod chwe blynedd Cymunedau 2.0, mae mwy na 500 o wirfoddolwyr wedi helpu’r tîm craidd. Mae’r cymorth hwn wedi bod yn amhrisiadwy ac mae pob gwirfoddolwr yn haeddu ein diolch a’n cydnabyddiaeth. Rhoddir y Wobr hon i gydnabod cyfraniad gwirfoddol eithriadol at gynhwysiant digidol yng Nghymru – rhywun y mae ei ymrwymiad i dechnoleg ddigidol a’i frwdfrydedd amdano wedi annog pobl eraill i wirfoddoli a dysgu trwy ei esiampl.

 

4.  Gwobr Grŵp Cymunedol a Gwirfoddol Cymunedau 2.0

Rhoddir y Wobr hon i’r sefydliad cymunedol/gwirfoddol sy’n gallu dangos orau sut mae cymorth gyda thechnoleg ddigidol wedi helpu i ddatblygu’r sefydliad. Rydym ni’n chwilio am sefydliadau sydd wedi defnyddio eu Hadolygiad TGCh i wella capasiti, datblygu eu staff, ymgysylltu â’u haelodau, arbed arian, gweithredu’n fwy effeithlon a chynhyrchu mwy o incwm. Bydd yr enillydd yn grŵp y mae TGCh wedi ei alluogi i wneud mwy o bethau, a’u gwneud nhw’n well.

 

5.  Gwobr Menter Cymunedau 2.0

Mae Cymunedau 2.0 yn cefnogi microfentrau newydd sydd â chraidd TGCh, yn ogystal â mentrau cymdeithasol newydd a sefydledig. Bydd yr enwebiadau ar gyfer y wobr hon yn fusnesau y mae eu Hadolygiad TGCh wedi arwain at welliannau mewn cynaliadwyedd tymor hir, sicrwydd swyddi, datblygiad staff ac effeithlonrwydd gweithredol. Bydd y mentrau hyn wedi ymsefydlu gwerth technoleg ddigidol a manteision busnes bod ar-lein ymhlith eu staff, cwsmeriaid, gweithrediaeth a bwrdd.

 

6.  Gwobr Arweinyddiaeth Ddigidol

Yn y categori hwn, rydym ni’n chwilio am bartneriaeth ranbarthol neu sefydliad cenedlaethol sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i gyflawni newid diwylliannol. Chwe blynedd yn ôl, pan ddechreuodd Cymunedau 2.0, roedd technoleg ddigidol yn dal i fod yn gymharol newydd ac fe allai darbwyllo unigolion, sefydliadau a hyd yn oed llywodraeth leol i groesawu’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol fod yn heriol. Erbyn heddiw, mae natur ddigidol Credyd Cynhwysol, yn ogystal â’r cyfleoedd niferus i helpu i fynd i’r afael â thlodi trwy gael mynediad at y rhyngrwyd, yn golygu bod y rhai hynny a oedd yn arwain y ffordd o ran cynhwysiant digidol wedi rhoi eu dinasyddion neu aelodau ar y blaen. Bydd y Wobr hon yn dathlu partneriaeth neu sefydliad rhanbarthol neu genedlaethol sydd wedi dylanwadu’n sylweddol ar eraill a newid agweddau at y byd digidol. Bydd yr enillydd yn hyrwyddwr pwysig cynhwysiant digidol, gan osod y safon i eraill yng Nghymru a thu hwnt, gyda chynlluniau i barhau â gweithgareddau cynhwysiant digidol ymhell ar ôl i gymorth Cymunedau 2.0 ddod i ben.

 

Sut i enwebu

 

Gall unrhyw un gyflwyno enwebiad ar gyfer Gwobr yn un neu fwy o’r categorïau a restrir uchod, ond ni allwch enwebu eich hun.

 

Cofiwch – mae’n rhaid bod yr holl enwebeion wedi cael cymorth gan y rhaglen Cymunedau 2.0 yn ystod ei chyfnod gweithredu, sef 2009-2015.

 

Cliciwch yma er mwyn enwebu

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net