Her gyfreithiol yn erbyn y cymhwyster Cymraeg Ail Iaith

12/09/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu herio’r penderfyniad i gadw'r cymhwyster Cymraeg Ail Iaith yn y llysoedd ac y maent yn lansio apêl ariannol er mwyn cyfrannu at y costau cyfreithiol.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones, mewn llythyr at Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, ei fod "o’r farn bod y cysyniad “Cymraeg fel ail iaith” yn creu gwahaniaeth artiffisial, ac ddim yn cynnig sylfaen ddefnyddiol ar gyfer llunio polisïau at y dyfodol."

 

Ond mae Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker, wedi wfftio hynny gan gyhoeddi fod y cymhwyster ail iaith yn parhau. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o ganlyniad wedi comisiynu cyfreithwyr i wneud paratoadau i herio penderfyniad Cymwysterau Cymru. Mae'r mudiad heddiw wedi lansio apêl ariannol er mwyn cyfrannu at y costau cyfreithiol. 

 

Sefyllfa ddifrifol 

 

Wrth esbonio'r penderfyniad i ystyried her gyfreithiol, dywedodd Toni Schiavone ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Dydyn ni ddim wedi gwneud y penderfyniad yma'n ysgafn, ond mae'r sefyllfa'n un ddifrifol.  Mae tua wythdeg y cant o'n pobl ifanc yn cael eu hamddifadu o'r Gymraeg bob blwyddyn. Mae pawb yn derbyn bod angen newidiadau radical, gan fod y system bresennol yn fethiant. Fodd bynnag, mae swyddogion wedi methu â gweithredu prif argymhellion adroddiad Yr Athro Sioned Davies ers tair blynedd.’

 

Yn ôl Toni Schiavone, "Mae Cymwysterau Cymru wedi anwybyddu polisi'r Prif Weinidog a mwyafrif helaeth yr ymatebion i'w ymgynghoriad ei hunan. Mae angen trawsnewid y system nid twtio ar yr ymylon. Dywedodd adroddiad Sioned Davies a gafodd ei gyhoeddi ym mis Medi 2013 bod angen diddymu Cymraeg Ail Iaith a sefydlu un continwwm dysgu'r Gymraeg ac un cymhwyster newydd i bob plentyn yn ei le. Yn y tair blynedd ers cyhoeddiad adroddiad 'brys' Yr Athro Davies, does braidd dim byd wedi newid. Mae'n hanfodol bod dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn dod i ben yn 2018 gan sefydlu un cymhwyster cyfun i bob disgybl yn ei le."  

 

Bydd rali flynyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 8fed Hydref yn Llangefni, Ynys Môn, yn canolbwyntio ar alw am addysg Gymraeg i bawb. Ymysg y siaradwyr bydd y Prifardd Cen Williams a disgyblion lleol.   

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru